Aanvullende incidenten Schiphol spoortunnel

Terug naar kennisbank
  • Auteur: ir. Cees de Vries MBA, regiodirecteur ProRail Rand-stad Noord
  • Jaar: 2015

Samenvatting

In de periode september tot en met november 2012 werd het treinverkeer in de Schiphol-tunnel meerdere malen verstoord door brand- en rookmeldingen, waarvan sommige waarschijnlijk onterecht waren. Naar aanleiding van deze incidenten hebben ProRail en NS inder-tijd aan Horvat & Partners gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de incidenten als gevolg van brand- en rookmeldingen die zich voordeden in de Schipholspoortunnel. Doel van dit onderzoek was antwoord te krijgen op de volgende vragen:

1. wat zijn de achterliggende oorzaken van de brand- en rookmeldingen,

2. welke gevolgen hebben deze incidenten gehad,

3. welke maatregelen zijn al genomen en welke maatregelen kunnen nog worden genomen om het aantal meldingen te verminderen en de gevolgen voor de reizigers te beperken, zonder dat er concessies worden gedaan aan de veiligheid.

Op 1 maart 2013 heeft Horvat & Partners het resultaat van dit onderzoek in de vorm van de rapportage ‘Onderzoek naar brand- en rookmeldingen in de Schipholspoortunnel’ [08] opgeleverd aan ProRail en NS. In dat rapport zijn onder meer aanbevelingen opgenomen om met name onterechte meldingen in de toekomst te helpen voorkomen.

Inmiddels is een jaar verstreken sinds dit onderzoek is uitgevoerd en heeft ProRail behoefte aan een aanvullende analyse van brand- en rookmeldingen in de Schipholspoortunnel door een onafhankelijk partij. Deze analyse richt zich op het vergelijken van de brand- en rook-meldingen die in 2013 hebben plaatsgevonden met de meldingen uit 2012. Daarnaast heeft ProRail behoefte aan inzicht in het effect van de in 2013 genomen maatregelen om het aantal brand- en rookmeldingen te verkleinen. ProRail heeft Horvat & Partners gevraagd dit aanvullende onderzoek uit te voeren.