Bedrijfseconomische effecten van een landelijk netwerk OTB

Terug naar kennisbank
  • Auteur: D. Ettema
  • Jaar: 1999

Samenvatting

In het kader van IPOT-fase 2 is het project landelijk netwerk van start gegaan. Doel van dit project is een verkenning uit te voeren naar de economische en maatschappelijke haalbaarheid van ondergrondse infrastructuur aan de hand van uitgewerkt deelontwerpen van een landelijk netwerk voor ondergronds transport (LNW-OTB). In dit project wordt onderzocht hoe een landelijk, multi (of inter-) modaal transportsysteem dat stedelijke OLS-systemen verbindt er uitziet en hoe er naartoe gegroeid kan worden vanuit de huidige beschikbare infrastructuur.

Binnen het project “ economische effecten” is het doel om de bedrijfseconomische haalbaarheid van een landelijk netwerk te toetsen en daarbij rekening te houden met de economische effecten van het LNW voor de verschillende actoren. Met name is het hierbij van belang om te toetsen of en onder welke voorwaarden een landelijk netwerk vanuit de optiek van de ondernemer (i.c. de exploitant) haalbaar is, m.a.w aan te geven of de verhouding kosten/ baten zodanig is dan wel te maken is dat de ondernemer het netwerk gaat gebruiken.