Bovengrond of ondergronds? Een quick scan voor integraal afwegen deel 1: studieverslag

Terug naar kennisbank
  • Auteur: drs.ir. J.G.Verlaan
  • Jaar: 1997

Samenvatting

De Quick Scan beoogt een instrument te zijn voor het integraal afwegen van onder- en bovengrondse oplossingen in de in de voorfase of verkenningsfase van een beleidsproces. Het doel van de quick scan is te komen tot een selectie van kansrijk geachte alternatieven, bedoeld voor nadere uitwerking, bijvoorbeeld in een Startnotitie. Het instrument is behulpzaam bij het formuleren van een probleemstelling, de probleemafbakening, het genereren van alternatieven, screening en het selecteren van die alternatieven die het meest kansrijk worden geacht. Het ontwerp voor de quick scan is conform de SOVI systematiek en beoogt een geintegreerde aanpak van proces-ontwerp en inhoudelijke analyse. Het ontwerp is geent op bestaande rapidappraisal en quick scan methodieken. In de quick scan wordt gestreefd naar ‘optimale onwetendheid’; alleen die kennis en informatie wordt verzameld die nodig is om gefundeerd uitspraken te kunnen doen omtrent de effecten van alternatieven en hun kansrijkheid.

De methodiek is ontworpen vanuit een participatief perspectief vanwege de wens draagvlak te verwerven voor de probleemformulering en de beoogde oplossingen. Centraal in het ontwerp staan daarom identificatie van stakeholders en verkenning van hun belangen. Concrete resultaten zijn: een pakket van wensen en eisen (inzicht in de criteria voor een breed gedragen oplossing) en een set ruimtelijke alternatieven.