Eerste orde evaluatie geotechniek postdicties en evaluatie cem modellen. K100-W-105B

Terug naar kennisbank
  • Document code: HDE-090.CT.07.D
  • Auteur: Ir. W.H.N.C. van Empel en Ir. B.E.J. van Dijk
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Onderhavige rapportage heeft betrekking op de eerste orde evaluatie van EEM modellen gebruikt voor het onderdeel geotechniek van het proefproject Tweede Heinenoordtunnel.

Het contractiemodel en 2D groutdrukmodel zijn kritisch beschouwd. Met behulp van het contractiemodel kan de vorm van de zettingstrog niet goed worden beschreven. Met behulp van het 2D groutdrukmodel kan de vorm van de zettingstrog wel goed worden beschreven, maar wordt relatie tussen de in de staartspleet heersende groutdruk en de vervormingen van de grond niet goed beschreven, doordat 3D boogwerking een belangrijke invloed heeft op de vervormingen in de grond.

Voor meetveld Zuid is een 3D groutdrukmodel opgezet voor de eerste orde evaluatie geotechniek. Met behulp van dit model zijn de gemeten vervormingen goed na te rekenen. Door het ontbreken van meetgegevens van groutdrukken was het niet mogelijk de relatie tussen de in de staartspleet heersende groutdruk en de vervormingen in de grond te verifiëren met behulp van het model.

Het model is tevens gebruikt om de situatie ter plaatse van de TNO meetring bij meetveld Zuid na te rekenen. In het 3D

groutdrukmodel is het globale vervormingsgedrag van de tunnelconstructie beschreven. De vervormingen en spanningen van de tunnelconstructie van deze berekening zijn nader geanalyseerd. De vervormingen van de tunnelconstructie in het 3D groutdruk model zijn tevens gebruikt als basis voor berekeningen met een 3D tunnelconstructiemodel. gerapporteerd in Kl 00- W-106.

De invloed van de aanleg van de tweede tunnelbuis op de eerste tunnelbuis is nader beschouwd. Op basis van onderzoek is gebleken dat de tunnelbuizen tot op een tussenafstand van tAD zouden kunnen worden gesitueerd, mits de groutdruk binnen redelijke grenzen wordt beheerst.