FS12 Tunnelconstructie nadere analyse hellingsmetingen

Terug naar kennisbank
  • Document code: AZE-049.CT.07.A
  • Auteur: C. van der Vliet; R.R. Schrijver
  • Jaar: 2007

Samenvatting

Van 2 tot en met 11 juni 2003 zijn in de Groene Harttunnel metingen uitgevoerd in het kader van het COB- raktijkonderzoek Groene Harttunnel, deelonderzoek Tunnelconstructie.

Eén van de gemeten grootheden is de helling van de tunnelbuis. In het geregistreerde meetsignaal zijn ook op grotere afstand van de tunnelboormachine fluctuaties zichtbaar. Met het oog op de evaluatie van de verzamelde meetgegevens is de vraag naar de herkomst van deze fluctuaties relevant. Zijn het daadwerkelijk geregistreerde

hellingen? Zo ja, waardoor zijn die veroorzaakt? Zo nee, wat is dan de waarde van de rest van het signaal?

Dit rapport doet verslag van een nadere analyse van de tiltmetingen. Hoofdstuk 2 beschrijft de meetopstelling en de instrumenten. In hoofdstuk 3 wordt op basis van specificaties en metingen nagegaan in welke mate de opstelling gevoelig kon zijn voor voedingsspanning, temperatuur of inductie. Op basis hiervan zijn experimenten uitgevoerd, waarvan de resultaten vermeld zijn in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt het gemeten signaal uiteengerafeld en vergeleken met andere grootheden. Hoofdstuk 6 bevat ten slotte de conclusies en

aanbevelingen.