Herziene leidraad monetariseren van milieu- en leefbaarheidsaspecten lijninfrastructuur

Terug naar kennisbank
  • Auteur: COB
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Bij de afweging van infrastructuurprojecten spelen verschillende aspecten een rol, waaronder milieu- en leefbaarheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de aanleg- en onderhoudskosten worden milieu- en leefbaarheidseffecten in evaluatiestudies meestal niet in geld uitgedrukt. Vaak wordt volstaan met een kwalitatieve beschrijving.

Deze benadering kan soms voldoende zijn om een analyse en advies te maken ten aanzien van een voorkeursalternatief. Echter, er zijn nadelen verbonden aan een dergelijke kwalitatieve benadering. Zo kunnen projectalternatieven die enerzijds duur zijn qua aanleg, maar anderzijds goed scoren op milieu- en leefbaarheidsaspecten, het risico lopen om in een vroegtijdig stadium af te vallen, omdat de verschillende aspecten niet op een gelijksoortige wijze in de afweging zijn betrokken. Hoewel op een aantal deelterreinen informatie is verzameld en vastgelegd, bijvoorbeeld in de Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen van Rijkswaterstaat, voorschriften van de MER- Commissie, diverse wetenschappelijke studies et cetera, ontbreekt nog een handzame en praktische leidraad waarin concrete handreikingen zijn te vinden voor het desgewenst monetariseren van milieu- en leefbaarheidseffecten van infrastructuur. Om deze leemte te vullen is deze leidraad opgesteld.