Literatuurstudie gedrag bouwput

Terug naar kennisbank
  • Document code: F501
  • Auteur: D. A. Kort
  • Jaar: 2003

Samenvatting

Dit rapport omvat een literatuurstudie naar het gedrag van diepe bouwkuipen in zand die is uitgevoerd in het kader van onderzoeksproject F501 Gedrag Bouwput Tunnel Pannerdensch kanaal.

De literatuurstudie is verdeeld in drie delen:

– Literatuurstudie naar het gemeten gedrag en predictieberekeningen van bouwputten (praktijk gericht);

– Literatuurstudie naar mechanismen en relevante rekenmethodieken (fundamenteel gericht);

– Literatuurstudie naar rekenmethodes en het gedrag van staalvezel gewapend onderwaterbetonvloeren.

Veertien publicaties zijn bestudeerd. Het resultaat van deze literatuurstudie heeft geleid tot de volgende aanbevelingen.

– Ter plaatse van de meetraaien moet bekend zijn hoe de installatie van de combiwand en de onderwaterbetonvloer is verlopen om te bepalen of uitvoeringsaspecten invloed hebben gehad op de meetresultaten.

– Postdicties kunnen zowel met een verenmodel worden gemaakt als met een eindige elementenmodel.

> In het geval van een verenmodel wordt aanbevolen om een gronddrukmodel toe te passen dat uitgaat van een bezwijkmechanisme in de grond dat past bij de vervorming van de combiwand, bijvoorbeeld de gronddruktheorie van Brinch Hansen.

> In het geval van een eindige elementemodel wordt aanbevolen met een hyperbolisch grondmodel te werken, bijvoorbeeld het Plaxis Hardening Soil model.

> Parameterbepaling blijft een discussiepunt. Voor alle modellen wordt aanbevolen om de optredende waarden van c’ en phi’ uit triaxiaalproeven met topwaarden van sigma1 – sigma3 te bepalen.

– De inverse analysetechniek van Bakk kan veelbelovende resultaten opleveren voor de case van het Pannerdensch kanaal.

– Het gedrag van de onderwaterbegonvloer kan worden teruggerekend met de methode uit CUR Aanbeveling 77 waarbij de toets op de spanningen in hoofdstuk 8 wordt uitgevoerd uitgaande van de materiaaleigenschappen van vezelgewapend beton in plaats van ongewapend beton.