Tunnelveiligheid verklaard

Terug naar kennisbank
  • Auteur: KPT
  • Jaar: 2018

Samenvatting

Dit naslagwerk legt de ontstaansgeschiedenis van het tunnelveiligheidsdenken in Nederland en de achterliggende overwegingen uit, met als doel mensen die nieuw intreden in de tunnelwereld, of mensen die op zoek zijn naar meer achtergrond, beeld en gevoel te geven bij het waarom van vigerende standaardvoorzieningen en -uitvoeringen. Deze publicatie richt zich vooralsnog uitsluitend op wegtunnels.

Door toenemende vergrijzing verdwijnt kennis over de achtergrond van huidige standaarden en werkwijzen voor tunnelveiligheid in hoog tempo uit de sector. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de mensen die nu aan tunnels werken, in staat zijn om aspecten van tunnelveiligheid en de samenhang daartussen te kunnen duiden. Reden voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) om deze kennis te verzamelen, te ordenen en te verspreiden in een publicatie.

Omdat veel veiligheidsmaatregelen geborgd zijn in wet- en regelgeving, begint deze publicatie met een overzicht hiervan. Het naslagwerk is verder ingedeeld volgens de vier factoren die integrale veiligheid bepalen: de weg, het voertuig, de mens en de organisatie. Voorzieningen ten behoeve van het vluchten van weggebruikers worden ook beschreven. Daarnaast is er een apart hoofdstuk over de onderlinge samenhang tussen de veiligheidsaspecten en de analysemethodieken die daarbij gehanteerd worden. In de bijlagen is een groot aantal referenties opgenomen en wordt dieper ingegaan op gebruikelijke tunneltechnische installaties.

In deze tweede versie (2018) zijn een aantal opmerkingen en aanvullingen op de eerste uitgave uit 2016 verwerkt.