Meer zicht onder de grond

Het Rijk wil samen met provincies, gemeenten en waterschappen meer en intelligenter gebruik maken van de kansen die de ondergrond biedt. Daarvoor is meer regie en een betere afstemming nodig. Dat is de kern van de ‘beleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond’ waarmee de ministerraad op voorstel van minister Huizinga van VROM heeft ingestemd.

De vele mogelijkheden die de ondergrond voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving biedt kunnen beter worden benut en tegelijkertijd biedt het een solide basis voor het realiseren van kabinetsdoelen op het gebied van klimaat, energie, water, mobiliteit en landbouwbeleid.

Ondergrondse bouwwoede

Elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen, parkeergarages en winkelcentra gaan steeds meer ondergronds, zodat het leven bovengronds aangenaam blijft. Deze ondergrondse bouwwoede leidt niet alleen tot onttrekking van honderden miljoenen kubieke meters grondwater, de ondergrondse functies kunnen elkaar ook in de weg zitten. Ondergronds ruimtegebruik biedt niet alleen kansen, het legt soms beperkingen op aan het gebruik van de bovengrond. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van gasleidingen, waarbij bovengronds in het kader van veiligheid niet zomaar gebouwd kan worden.

Minister Huizinga wil met het beleid voor duurzaam gebruik van de ondergrond ook onder de grond de nationale belangen behartigen. Denk onder meer aan de opslag en winning van bodemschatten en aardewarmte. In overleg met provincies en gemeenten moeten de nationale en regionale belangen worden vastgelegd in structuurvisies, bestemming- en waterbeheerplannen. Daarin zit ook een uitwerking van wat waar kan worden aangelegd. Binnen een kadaster voor de ondergrond zou dit invulling moeten krijgen. Aanvullend komt er een expertisecentrum over het ondergrondse kabel- en tunnelnetwerk.

Miljoen kilometer

In de Nederlandse ondergrond wordt het steeds drukker. In Nederland ligt meer dan een miljoen kilometer kabels en leidingen. Dit is vergelijkbaar met 3 keer de afstand van de aarde tot de maan. Daarnaast zijn er honderden kilometers aan tunnels, parkeergarages en winkelcentra in Nederland ondergronds gebouwd. Er zijn duizenden kleine en grote bodemenergiesystemen en er worden honderden miljoenen kubieke meters grondwater aan de bodem ontrokken als gevolg van al deze drukte ondergronds.