Nieuwsbrief Februari 2015

In deze nieuwsbrief:

>> HET COB VERHUIST NAAR DELFT
>> HANDBOEK TUNNELBOUW: AFSLUITING EN VERVOLG
>> INLOOPBIJEENKOMST PLATFORM O&O
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Het COB verhuist naar Delft

Sinds begin dit jaar zit het COB al in een ander pand in Gouda, maar op 10 maart 2015 gaat er een officiële verhuizing plaatsvinden. Het COB is vanaf dan te vinden in de Bouwcampus in Delft.

De BOUWCAMPUS is een plek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisontwikkelaars in de bouwwereld elkaar ontmoeten en initiatieven ontplooien. Het COB is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de Bouwcampus; verhuizen naar het nieuwe pand in Delft is dan ook een logische stap. Per 10 maart 2015 kunt u het COB bezoeken op Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft. Het postadres wordt Postbus 582, 2600 AN Delft. Ons algemene telefoonnummer en emailadres blijven hetzelfde: 085 4862 410 / INFO@COB.NL.

Schuif aan bij het Platform O&O

In 2015 wil het Platform Ordening en ondergrond verder borduren op het succes van vorig jaar en een aantal onderwerpen uitdiepen. Frisse blikken zijn daarbij welkom. Gaat de ondergrondse ordening u aan het hart en wilt u hierover eens van gedachten wisselen met vakgenoten? Kom dan 19 maart naar de platformbijeenkomst in de Bouwcampus.

Het PLATFORM ORDENING EN ONDERGROND had in 2014 inspirerende bijeenkomsten met inhoudelijke discussies en praktische publicaties. Dat wordt dit jaar niet anders. De deelnemers willen inzoomen op specifieke onderwerpen en de uitwerking in de praktijk

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Edith Boonsma: EDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 410.

Het Platform O&O organiseerde op 25 november 2014 samen met het PLATFORM KABELS EN LEIDINGEN een BIJEENKOMST VOOR KANSHEBBERS EN KANSKENNERS. (Foto: COB)

Handboek Tunnelbouw: afsluiting en vervolg

De totstandkoming van het Handboek Tunnelbouw is een belangrijke mijlpaal voor de sector. Reden om nog eens gezamenlijk te toosten en alle betrokkenen te bedanken. Tijdens de afsluitende borrel werd ook vooruitgeblikt: komt er een uitbreiding voor boortunnels?

Het HANDBOEK TUNNELBOUW werd gelanceerd op het COB-CONGRES 2014, na een aantal jaren hard werken door vele betrokkenen. Deze mensen werden in het zonnetje gezet op de slotbijeenkomst op 12 februari jl. Ze konden alvast kennismaken met de beheercommissie die is ingesteld om inkomende opmerkingen en suggesties te verwerken in het handboek.

Er werd ook gesproken over een mogelijk vervolg. Het Handboek Tunnelbouw gaat nu over afgezonken en cut-and-covertunnels; boortunnels komen nog niet aan de orde. Samen met Rijkswaterstaat en andere participanten is het COB aan het verkennen in hoeverre er behoefte is aan een uitbreiding over boortunnels en hoe deze uitbreiding eruit zou moeten zien
>> NAAR HET HANDBOEK TUNNELBOUW

Ook bij het COB…

Bijeenkomst platform Niet-rijkstunnels op 10 maart

Sinds vorig jaar faciliteert het COB het platform Niet-rijkstunnels. De deelnemers komen op 10 maart aanstaande weer bij elkaar. Deze keer staat OTO (opleiden, trainen en oefenen) centraal. Bent u tunnelbeheerder en/of OTO-verantwoordelijke en heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met het secretariaat via INFO@COB.NL of 085 4862 410.

Vacatures

In de VORIGE NIEUWSBRIEF en in DE ONDERBOUWING heeft u kunnen lezen dat het COB op zoek is naar nieuwe teamleden. De oproep is nu aangevuld met specifieke functieomschrijvingen. We horen het graag als u zich hierin herkent!>> LEES DE UITVRAAG

Energieneutrale tunnel

Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een langetermijnvisie voor een energieneutrale tunnel. De eerste stap is het meewerken aan de doelstelling van Rijkswaterstaat: het reduceren van de energiebehoefte van alle bestaande en nieuwe tunnels. In maart komt er een kleine werkgroep bij elkaar om een plan van aanpak te formuleren. Vervolgens zal er in april een bredere kickoff plaatsvinden.

Pilot met provincie

Zuid-Holland Het COB en de provincie Zuid-Holland willen onderzoeken hoe bij verbreding of reconstructie van provinciale wegen op vernieuwende wijze omgegaan kan worden met ondergrondse netwerken. De RECONSTRUCTIE VAN DE N213 wordt hiervoor aangegrepen als pilotproject. De aandacht zal onder meer uitgaan naar het aanbestedingstraject: hoe kan de markt uitgedaagd worden om innovatief met kabels en leidingen om te gaan?

Platformbijeenkomst cyber security

Het Platform Veiligheid boog zich op 10 februari jl. over het onderwerp cyber security. Jaap van Wissen sprak over zijn ervaringen bij Rijkswaterstaat, waar hij ruim veertig jaar heeft meegewerkt aan ICT-systemen. Een andere presentatie kwam van Eric Luiijf, cyber specialist bij TNO. Vanuit de private sector kwam Sven Eriks, solution manager bij Siemens, aan het woord. Voor meer informatie en deelname aan het platform kunt u contact opnemen met Roel Scholten via INFO@COB.NL. Roel heeft het voorzitterschap overgenomen van Thijs Ruland.

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid