Nieuwsbrief Januari 2013

Het COB in 2013

Vragen uit het netwerk zijn leidend bij het COB. We hebben ze dan ook verwerkt in onze plannen voor 2013. Hieronder enkele highlights per COB-vakgebied:

Op ONZE WEBSITE houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van lopende en nieuwe projecten. Daarnaast publiceren we in maart een cahier over onze nieuwe kennisagenda.

Handreiking stakeholderstrategie

Op 16 januari 2013 presenteerde Kennis in het groot (KING) de Handreiking Stakeholderaanpak bij Vitale Infraschakels. Het boekje met praktische tips, ervaringen en lessen uit de praktijk is gemaakt in opdracht van de landelijk tunnelregisseur Hans Ruijter.

De LANDELIJKE TUNNELSTANDAARD zorgt voor eenheid en uniformiteit in de manier waarop projecten de tunneltechnische installaties aanpakken. Toch blijft een goede stakeholderstrategie van groot belang. De HANDREIKING STAKEHOLDERAANPAK BIJ VITALE INFRASCHAKELS, uitgegeven door KING, bespreekt verschillende elementen die belangrijk zijn bij het opzetten van de juiste stakeholderstrategie. Zo geeft het boekje inzicht in de machtsverhoudingen in het speelveld van stakeholders en de rol en mogelijkheden van projectmanagers daarin. De publicatie is gratis te downloaden als pdf.
>> LEES MEER OVER DE PUBLICATIE

Ondergrondse projecten Den Haag

Ondanks de crisis bouwt Den Haag aan de openbare ruimte. Dit omvat ook diverse kleine en grote ondergrondse projecten. Benieuwd? Kom dan naar de lezingenavond van KIVI NIRIA TTOW op 26 februari aanstaande.

Er zijn onder meer lezingen over de volautomatisch autoberging bij de HERINRICHTING VAN DE NOORDWAL/VEENKADE, het masterplan van de ondergrond en archeologie in Den Haag. De Rotterdamsebaan en de ONDERGRONDSE UITBREIDING VAN HET MAURITSHUIS komen ongetwijfeld ook langszij. Voor leden van ingenieursvereniging KIVI NIRIA is deelname gratis. Er zijn maximaal veertig plekken beschikbaar.
>> LEES MEER OP DE WEBSITE VAN KIVI NIRIA TTOW

Kabel- en leidingwerk voor ondergrondse uitbreiding van het Mauritshuis. (Foto: IbDH) >> LEES HET ARTIKEL IN DE VERDIEPING

Mini-tender voor SKB- showcase buisleidingenstraat

SKB doet een oproep voor een mini-tender in de showcase ‘Graven om vooruit te komen’. Het project is erop gericht de relatie tussen het bodem-watersysteem en het ondergrondse en bovengrondse gebruik van de buisleidingenstraat in kaart te brengen.

Meerdere ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat LSNED het gebruik van de grond boven de buisleidingenstraat herziet. Een veilige en ongestoorde ligging van de leidingen blijft echter centraal staan. Met de SHOWCASE ‘GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN’ wil LSNed inzichtelijk maken wat de mogelijkheden, de belangen en de speelruimte zijn bij het gebruik van de bovengrond. De mini-tender moet duidelijk maken wat de effecten zijn van de vernatting van de gronden en, als er sprake is van een probleem, welke oplossingen het beste zijn.
>> LEES DE OPROEP VOOR DE MINI-TENDER (PDF)

Good Practices kabels en leidingen op een rijtje

Gemeenten en netbeheerders hebben de afgelopen jaren diverse richtlijnen, handreikingen en werkwijzen opgesteld om slim om te gaan met kabels en leidingen in de openbare ondergrondse ruimte. Deze ‘Good Practices’ zijn nu terug te vinden op de website van het Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen.

Voor de praktische omgang met van kabels en leidingen in gemeentegrond, kent Nederland slechts weinig uniforme werkafspraken. De ‘GOOD PRACTICES’ die gemeenten en netbeheerders de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, dienen als aanbeveling om de uitvoering van werkzaamheden in de ondergrond soepel te laten verlopen. Er komen onderwerpen aan bod als planning en coördinatie (regie), zorgvuldig graafproces en het combineren van bomen en ondergrondse infra.

De sector blijft met elkaar in gesprek om nieuwe handreikingen op te stellen en de bestaande Good Practices te optimaliseren. Dit gebeurt nu onder de hoede van het CROW dat hiertoe eind 2012 een project heeft opgestart. COB-coördinator Richard van Ravesteijn maakt deel uit van deze werkgroep.
>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE