Nieuwsbrief juni 2016

In deze nieuwsbrief:

>> DINER VAN DE ONDERGROND 2016: TOEKOMSTVISIE OP TUNNELS
>> PRESENTATIE MEER-WAARDE MET DE ONDERGROND
>> MONITORING: UNIEKE PRAKTIJKERVARING BESCHIKBAAR VOOR IEDEREEN
>> OOK BIJ HET COB…
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Diner van de Ondergrond 2016:
Toekomstvisie op tunnels

Hoewel de naam anders suggereert, draait het Diner van de Ondergrond zeker niet alleen om eten. Tijdens de zesde editie op 20 juni jl. bogen de gasten zich over toekomstscenario’s voor tunnels. Wat zijn de consequenties van eventuele keuzes? De ideeën vanuit het COB-netwerk zullen als basis dienen voor een langetermijnvisie op tunnels.

De circa zestig gasten van het DINER VAN DE ONDERGROND 2016 kwamen bijeen op de Bouwcampus, waar zij eerst een introductie kregen op het thema van de avond, de toekomst van tunnels. Trendanalist Christine Boland ging in op de ontwikkelingen in de maatschappij en Carlo van de Weijer, vice-president Traffic solutions van TomTom en kwartiermaker Smart mobility aan de TU/e, zoomde in op mobiliteit. Vervolgens werd de stap naar het COB-netwerk gemaakt: de LANGETERMIJNVISIE OP TUNNELS die het COB samen met de participanten wil opstellen. De gasten legden hiervoor een basis door in vier workshops te discussiëren over mogelijke toekomstscenario’s. De inzichten die dit heeft opgeleverd, gaat het COB deze zomer verder uitwerken en onderzoeken.

Eén van de scenarioworkshops tijdens het Diner van de Ondergrond 2016 (Foto: Vincent Basler)

Voor het Diner van de Ondergrond werden participanten op persoonlijke titel uitgenodigd. Wilt u meedenken over de toekomstvisie op tunnels? Neem dan contact op met Edith Boonsma via EDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 410. Uw inbreng is van harte welkom.

Presentatie Meer-waarde met de ondergrond

Zaterdag 18 juni jl. was een speciale dag in Haarlem. In het ABC Architectuurcentrum werd zowel de expositie Ondergronds geopend als het boek Meer-waarde met de ondergrond gepresenteerd: twee mooie manieren om te laten zien hoe ondergronds bouwen kwaliteit kan toevoegen aan onze leefomgeving.

Het boek MEER-WAARDE MET DE ONDERGROND is het tastbare resultaat van drie jaar aan inspirerende bijeenkomsten van de CARROUSEL ONDERGROND EN ORDENING. Er komen allerlei onderwerpen rondom ruimtelijke ordening en ondergronds bouwen aan bod, zoals verdienmogelijkheden, ondergrondwaarden bij belangenafweging, bestuurlijk agenderen en kantoorpolitiek. De aandacht voor waardecreatie sluit naadloos aan op de EXPOSITIE ONDERGRONDS in het ABC ARCHITECTUURCENTRUM HAARLEM. Het boek werd daarom tijdens de opening van de tentoontstelling op 18 juni jl. gepresenteerd. Fransje Hooimeijer, kunst- en -cultuurwetenschapper aan de TU Delft, nam het eerste exemplaar in ontvangst.

De EXPOSITIE loopt nog tot oktober en is gratis toegankelijk. Het boek Meer-waarde met de ondergrond is gratis te DOWNLOADEN VANAF DE COB-KENNISBANK en ONLINE TE BEKIJKEN VIA ISSUU.

Unieke praktijkervaring beschikbaar voor iedereen

Maandag 27 juni jl. werd de nieuwste COB-publicatie Monitoring in de praktijk gepresenteerd en bediscussieerd tijdens een workshop op de Bouwcampus. Het rapport beschrijft de monitoringsstrategie, -uitwerking en -ervaringen van Spoorzone Delft, A2 Maastricht en de Noord/Zuidlijn (boorgedeelte en diepe stations). Hiermee is unieke praktijkervaring beschikbaar voor iedereen.

Op basis van de gedeelde ervaringen bij de drie praktijkprojecten zijn in het rapport ook tien geleerde lessen geformuleerd. Tijdens de workshop is in kleine groepjes gesproken over dilemma’s rondom deze onderwerpen, zoals risicoverdeling in contracten, de rol van stakeholders, de waarde van monitoring in de relatie met de omgeving en het kiezen van de juiste instrumentatie. U kunt het RAPPORT GRATIS DOWNLOADEN VANAF DE COB-KENNISBANK.
>> PROJECTPAGINA MONITORING

Ook bij het COB…

Platform Kabels en leidingen

Inmiddels is het PLATFORM KABELS EN LEIDINGEN alweer twee keer bijeen gekomen in 2016. Op 9 maart jl. is er onder meer gesproken over de CROW-richtlijn ZORGVULDIG GRONDROEREN die binnenkort vernieuwd zal worden. Ook kwam er een nieuw COB-initiatief aan de orde: KABELS EN LEIDINGEN BIJ WATERKERINGEN. De bijeenkomst op 31 mei jl. vond plaats in Alphen a/d Rijn, waar de platformleden een bezoek brachten aan de MANTELBUIZENPUTCONSTRUCTIE. Verder is er gediscussieerd over de onderzoekslijn ‘Assetmanagement van de ondergrond’ van het LECTORAAT BODEM EN ONDERGROND.
>> LEES MEER

Platform Beheer en onderhoud

Dinsdag 21 juni 2016 kwamen de platformleden bij elkaar voor een sessie over informatiemanagement. Ad Rabenort (Covalent), Wilco Hekkert (MaxGrip) en Jan Joris Kram (TBI Mobilis) gingen in op de gevolgen voor bedrijfsprocessen, medewerkers en informatiesystemen. De presentaties en het verslag zijn nu te downloaden vanaf de PROJECTPAGINA. De volgende platformbijeenkomst is op 29 september 2016 met als thema: het onderhoudsconcept als onderdeel van de langetermijnvisie op tunnels. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Ellen van Eijk: ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 410.

Vierde bijeenkomst werkgroep Cyber security

Vanuit het Platform Veiligheid is eind 2015 initiatief genomen voor een ISAC Tunnels. Dit Information Sharing and Analysis Centre richt zich op het uitwisselen van ervaringen met de cyber security van tunnels. Ook wordt er gewerkt aan een publicatie over ICT-beveiliging van tunnels met daarin belangrijke praktijkvoorbeelden. Tijdens de vierde bijeenkomst van de werkgroep op 21 juni jl. is de inhoudsopgave van dit boekje besproken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Abel: SIMONE.ABEL@COB.NL of 085 4862 410.

Carrousel Ondergrond en ordening

De ondergrond moet als ruimtelijke component vroegtijdig betrokken worden bij ruimtelijke vraagstukken. Maar hoe brengen we dat bij collega’s en andere samenwerkingspartner voor het voetlicht? Frits Bloemberg van het Debatbureau nam de Carrouselleden mee in de kunst van het debatteren met tal van beelden, voorbeelden en tips en trucs. Het verslag staat nu online.
>> NAAR PROJECTPAGINA

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseren het KPT en COB een themabijeenkomst over VERIFICATIE EN VALIDATIE VAN TUNNELVEILIGHEID in de praktijk. In veel projecten is gebleken dat het aantonen (verifiëren) en valideren van veiligheidseisen in de praktijk vaak ingewikkeld is en tot discussies leidt. Wat zijn uw praktijkervaringen? Waar wilt u tijdens deze sessie graag aandacht aan besteden? U kunt uw vragen en uw aanmelding doorgeven aan Simone Abel: SIMONE.ABEL@COB.NL of 085 4862 410.