Nieuwsbrief Mei 2013

In deze nieuwbrief:

Bezoek uit Singapore

Vrijdag 17 mei jl. brachten twaalf hoogwaardigheidsbekleders uit Singapore een bezoek aan Arnhem om een indruk te krijgen hoe in Nederland de ordening van de ondergrond geregeld is. Het COB heeft organisator Deltares ondersteund door op deze dag haar netwerk te mobiliseren rondom ondergrondse planning.

In Singapore is de druk op de ondergrond net als in Nederland erg groot. Bovengronds is er niet veel ruimte meer, dus dat vraagt om innovatieve ingrepen in de ondergrond. In Nederland zijn we op verschillende manieren bezig de druk op de ondergrond zo goed en kwaad als het kan op te vangen. De verschillende invalshoeken en oplossingsrichtingen werden tijdens het bezoek gepresenteerd aan de Singaporese delegatie.
>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE

De delegatie bracht onder meer een bezoek aan het ondergrondse afvaltransportsysteem (OAT) van Arnhem. (Foto: COB)

Minisymposium: Bouwen onder de stad

Een bewogen periode van ruim tien jaar bouwen aan de Noord/Zuidlijn loopt af. Tijdens het minisymposium ‘Bouwen onder de stad: kan het met minder schade?’ worden de onderzoeksresultaten en de praktische toepassing voor het eerst gepresenteerd.

Bij de aanleg van de NOORD/ZUIDLIJN is veel ervaring opgedaan met ondergronds bouwen in een historische binnenstad en de effecten daarvan op de omgeving. Diverse partijen hebben de uitgebreide monitorgegevens intensief geanalyseerd en zijn tot opmerkelijke nieuwe inzichten gekomen. Deze worden gepresenteerd op het minisymposium dat DELTARES in samenwerking met de Noord/Zuidlijn en het COB op 21 juni aanstaande organiseert.

Op het symposium is ook aandacht voor de promotie van Mandy Korff. Zij deed onderzoek naar de invloed van diepe bouwputten op naastgelegen gebouwen op palen. De studie hangt samen met het COB-rapport AANBEVELINGEN VOOR BOUWKUIPEN IN STEDELIJKE OMGEVING.

U kunt zich tot 18 juni aanmelden voor het symposium via een e-mail aan ELLEN.TERIELE@DELTARES.NL. Zie ook de FLYER VAN HET SYMPOSIUM (PDF)

Regie op de ondergrond

Begin maart kwam het PLATFORM ORDENING EN ONDERGROND bij elkaar om te spreken over het thema Regie op de ondergrond. Er bleek bij de deelnemers een grote behoefte te zijn aan concrete handvatten om regie op de ondergrond te kunnen voeren. Een werkgroep samengesteld uit leden van het platform, zowel vanuit de markt als de overheid, gaat daar verdere invulling aan geven. Woensdag 29 mei komt deze werkgroep bij elkaar om een eerste stap te zetten. Tijdens de platformbijeenkomst in juni aanstaande worden de tussenresultaten besproken.

Wilt u meer weten over het platform of de werkgroep? Neem dan contact op met coördinator Jantien van den Berg via JANTIEN.VANDENBERG@COB.NL of 0182 540 660.

Inspirerende sessie Carrousel

Na een succesvolle eerste inspirerende bijeenkomst van de Carrousel in januari, stond dinsdag 21 mei alweer de tweede sessie op de agenda. Het thema was deze keer: businesscases en verdienmodellen van de ondergrond

SKB en het COB organiseren onder de naam CARROUSEL ONDERGROND EN ORDENING een community of practice voor integrale vraagstukken rond de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de ondergrond. Onder leiding van de nieuwe facilitator Henk Werksma en twee gastsprekers, Stijn Liefland en Rudy van Stratum, zijn de deelnemers op 21 mei jl. geïnspireerd geraakt over het slim financieren van duurzaamheid en relaties leggen naar de ondergrond.

In het najaar organiseert de Carrousel weer een FLEXIVAL. Meer informatie volgt binnenkort.

“Na een klein college over waarde, rendementen, (residuele) grondwaarden en ons huidige grondexploitatiesysteem zijn we aan de slag gegaan met de beslisboom voor een slimme financiering”, vertelt COB-coördinator Jantien van den Berg. “Welke stappen moet je doorlopen en welke vragen moet je beantwoorden om zicht te krijgen op de verdienmogelijkheden die er zijn en de rendementen die je kunt maken?”
>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE

Heeft u interesse in deelname aan de Carrousel? Neem dan contact op met het COB (INFO@COB.NL, 0182 540 660) of SKB (INFO@SKBODEM.NL, 0182 540 690).

Het COB in kaart

Op de website vindt u veel informatie over wat het COB allemaal doet. We proberen hierbij zo volledig mogelijk te zijn, maar misschien dat het toch lastig is om een compleet beeld te krijgen. Daarom hebben we HET COB IN KAART gemaakt. Een tweetal overzichten waarin u enerzijds ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ hebt en anderzijds ziet hoe de PARTICIPANTEN HIERAAN DEELNEMEN. De schema’s zijn deze week ververst met up-to-date informatie.

Volgende maand: de Onderbouwing

Begin juni verschijnt de nieuwe editie van DE ONDERBOUWING. Het themagedeelte van het magazine gaat dit keer over het beheer en onderhoud van ondergrondse constructies. We hebben onder meer een interview met Marcel Hertogh, hoogleraar TU Delft, en artikelen over het DBFM-contract van de Tweede Coentunnel, het toepassen van inspectietechnieken en het realiseren van parkeergarages volgens een standaardconcept. En dat is alleen nog maar bínnen het thema: ook erbuiten hebben we veel interessante verhalen. Houd u deurmat en de nieuwsbrief dan ook goed in de gaten!

De meesten van u ontvangen de Onderbouwing automatisch. Daarnaast wordt de inhoud compleet online gepubliceerd in de Verdieping: WWW.COB.NL/VERDIEPING. De artikelen worden hier bovendien aangevuld met verwijzingen, extra beeld en achtergrondinformatie. Mocht u een (extra) exemplaar van het gedrukte blad willen ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat via INFO@COB.NL of 0182 540 660.

Platform Veiligheid

Vanaf de start in september 2012 is het PLATFORM VEILIGHEID een succes. De bijeenkomsten worden druk bezocht, de deelnemers zijn enthousiast en er komen diverse initiatieven uit voort. Op donderdag 13 juni aanstaande zijn de deelnemers te gast bij NEDMOBIEL in Breda voor de vierde bijeenkomst. Er wordt dan gesproken over het thema Voorlichting aan tunnelgebruikers.

Heeft u interesse in deelname aan het Platform Veiligheid? Neem dan contact op met coördinator Thijs Ruland via THIJS.RULAND@COB.NL of 0182 540 660.