Veiligheid

“Veiligheid. Een containerbegrip, zoals blijkt uit de handreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken: Veiligheid [..] omvat alle soorten van veiligheid: brandveiligheid, verkeersveiligheid, gebruiksveiligheid, arboveiligheid, constructieve veiligheid, fysieke veiligheid, sociale veiligheid, tunnelveiligheid, interne veiligheid, externe veiligheid, et cetera. We belichten in het themagedeelte vooral veiligheidsaspecten die meer aandacht verdienen.

Verhelderend is het interview met TNO-onderzoekster Maartje de Goede, die terughaalt waar het uiteindelijk om draait: de mens. In alle processen, regels en voorschriften lijken we dat weleens te vergeten. Een interessante invalshoek wordt geboden door Klaas Strijbis (oud-directeur Movares) en Hans Pluckel (Hoogheemraadschap van Rijnland). Zij zien kansen om binnen het Nederlandse waterbeschermingsprogramma multifunctionele dijken te ontwikkelen, waarbij ondergronds bouwen een voorname rol speelt. Verder een succesverhaal over de bijzonder lage ongevallenfrequentie (IF-rate) bij de aanleg van de Sluiskiltunnel; veiligheid blijkt een keuze. Tot slot een interessante bijdrage van Auke Sjoukema (ProRail) en Jørgen Heinrich (Movares) over hoe een standaard ICT-proces kan helpen de aantoonbaarheid van veiligheid in tunnels te vergroten.”

Merten Hinsenveld,
Directeur COB

Hoe voorspelbaar is de weggebruiker?

“Tunnelontwerpers denken ten onrechte dat zij kunnen invoelen hoe mensen zich zullen gaan gedragen”, stelt Maartje de Goede, onderzoeker bij TNO. “Ontwerpers moeten zich realiseren dat simulatie heel waardevol kan zijn.”

Moet de tunnelstandaard ook vragen om standaard processen voor het maken, verifiëren en in dienst stellen van software?

“Een tunnel is een systeem. Alleen als dit systeem goed geïntegreerd is, leidt dit tot een werkende tunnel. Kennen we elkaars rollen wel en begrijpen we elkaar echt?”

De aanleg van de Sluiskiltunnel nadert de één miljoen gewerkte manuren. De ongevallenfrequentie (IF-rate) lag medio november ruim onder de IF-rate die bij civiele werken in Nederland gangbaar wordt geacht.

Win-winprojecten zijn mogelijk, maar er zijn nog wel wat hindernissen te slechten.