Bouw Spaarndammertunnel van start

Op 5 januari jl. is Max Bögl Nederland in Amsterdam begonnen met de aanleg van de Spaarndammertunnel. Door het verkeer ondergronds te brengen, wordt het mogelijk de bestaande Spaarndammerbuurt en de nieuwe Houthaven om te vormen tot één prettige woonomgeving.

De Spaarndammerdijk, met in het verlengde de Tasmanstraat, is een van de vier grote ontsluitingsroutes van Amsterdam. Door naast de Spaarndammerdijk een tunnel aan te leggen voor doorgaand verkeer, wordt de dijk straks alleen nog gebruikt door bestemmingsverkeer. Op de tunnel komt een park (het Dijkpark) dat in totaal vier voetbalvelden groot wordt. Het Dijkpark vormt de schakel tussen de bestaande buurt en de Houthaven. Naar verwachting zal de tunnel halverwege 2017 opengesteld worden voor verkeer.
>> Meer informatie op www.houthaven.nl

Eerste reizigers door spoortunnel Delft

Als alle omstandigheden het toelaten, rijdt op zaterdag 28 februari 2015 de eerste reizigerstrein door de nieuwe spoortunnel in Delft. Ook het nieuwe ondergrondse station en de nieuwe stationshal gaan dan open.

Een zesdaagse buitendienststelling van het spoor is nodig om de laatste hand aan de tunnel te leggen. Op basis van de weersomstandigheden wordt kort van tevoren bepaald of deze doorgang kan vinden.
>> Meer informatie op www.spoorzonedelft.nl

In memoriam: Henk Schroten

Met droefheid heeft het CO B kennis genomen van het overlijden van Henk Schroten (75) op 4 januari jl. Het vakgebied ondergronds bouwen heeft veel aan Henk Schroten te danken.

Als voorzitter van de Stuurgroep Ondergrondse Vervoers-Infrastructuur (SOVI), ook wel bekend als de Commissie Slagter, was Henk Schroten een van de grondleggers van het COB. Hij zag de meerwaarde in van intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen en heeft zich daar altijd actief voor ingezet. Daarnaast was hij twaalf jaar als voorzitter verbonden aan het bestuur van de Stichting A.M. Schreuders, waar hij samen met Ab Schreuders een grote stimulator was voor jonge professionals.

Kabels, leidingen en mensen

Gas, water, electriciteit… we zijn erg afhankelijk van ondergrondse kabels en leidingen. Bovendien liggen ze veelal in de openbare ruimte. Het is dan ook belangrijk dat het aan- en verleggen soepel verloopt. CRO W en het CO B hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen betrokken partijen.

Het rapport Kabels, leidingen en mensen presenteert de resultaten van een verkenning naar potentiële vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen voor samenwerking bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels en leidingen. Er zijn interviews gehouden met medewerkers van diverse betrokken partijen, zoals netbeheerders, gemeenten en aannemers. Uit de gesprekken blijkt dat er in alle fasen van een project of gebiedsontwikkeling verbeteringen mogelijk zijn.
>> Download het rapport gratis vanaf de kennisbank

Instandhouding zinkvoegen

Op 10 december 2014 is de rapportage Instandhouding zinkvoegen verschenen, een preventieve studie naar het ontstaan en beheersen van lekkages in zinkvoegconstructies van afgezonken tunnels. Een waardevol document, omdat lekkages een grote impact kunnen hebben.

Doordat zink- en sluitvoegen niet of moeilijk inspecteerbaar zijn, is niet bekend of vast te stellen wanneer lekkage optreedt. Ook is niet bekend welke mechanismen zich daarbij voordoen en wat de gevolgen daarvan zijn. Een COB-commissie met deskundigen vanuit diverse participanten heeft de problematiek onderzocht en de resultaten verzameld in het rapport Instandhouding zinkvoegen. Het rapport is een ondersteuning bij preventief onderhoud, maar ook in geval er op korte termijn acties gewenst zijn.
>> Download het rapport gratis vanaf de kennisbank

RIONEDdag

Interactief, uitdagend, actueel en kennisverrijkend. Dat is de vernieuwde RIONEDdag. Centraal staan riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland.

Ontmoetingen met collega’s staan nog steeds centraal, maar de nieuwe opzet van de RIONEDdag met vijf verschillende kennisprogramma’s biedt meer variatie en vergt actieve betrokkenheid van de deelnemers. Aan de orde komen onder meer: energie uit riolering met open data door Bob Mantel (gemeente Amsterdam), raakvlakken rioleringszorg en beheer van de ondergrond door Enrico van den Boogaard (GPKL) en samenwerking waterschappen en gemeenten door Bert Palsma (STOWA).

5 feb. 2015 | Beatrixtheater, Utrecht | www.riool.net/rioneddag

PAO-workshop Ondergrond in de stad

Veel partijen maken gebruik van de grond onder maaiveld voor hun bouw- of ontwikkelingsproject. De workshop helpt deze partijen bewust te maken van de mogelijkheden om elkaar te versterken.

Stedenbouwkundige ontwikkelingen bovengronds hebben invloed op de ontwikkelingen ondergronds. En wat ondergronds wordt aangelegd, ligt er voor lange tijd en heeft gevolgen voor de bovengrond. De workshop gaat in op motieven en belangen van betrokken partijen, zodat zij elkaar beter leren begrijpen. Dagvoorzitter is Dirk Sijmons (TU Delft, curator IABR-2014); sprekers zijn onder meer Frans Dubbeldam (gemeente Amsterdam) en Ignace van Campenhout (gemeente Rotterdam).

6 feb. 2015 (oorspronkelijk 31 okt. 2014) | Amersfoort | www.pao-tudelft.nl

Beheer en onderhoud infrastructuur

Tijdens de conferentie Beheer en onderhoud van infrastructuur wordt u bijgepraat over de verschillende contractvormen, assetmanagement, en instandhouding- en vervangingsvraagstukken van kunstwerken.

Eén van de masterclasses op de conferentie richt zich op tunnels. Het onderhoud van tunnels wordt in de regel meerjarig aanbesteed. Binnen deze contracten is de scopedefinitie een belangrijk onderdeel: Welke taken worden wel/niet door de opdrachtgever uitgevoerd? Waar liggen prestatieniveaus, in het kader van veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid? Twee adviseurs van NedMobiel geven uitleg.

18 en 19 maart 2015 | NBC Nieuwegein | www.tinyurl.com/congres-boi