Nieuwe participanten

Per 1 januari 2016 is het COB-netwerk verrijkt met twee nieuwe namen: GEO2 Engineering en Feresor. Welkom!

Feresor is een ‘projectkatalysator’: het bedrijf brengt mensen van verschillende specialismen bij elkaar om projectdoelen te realiseren. Dit heeft het bijvoorbeeld gedaan bij de Tweede Coentunnel en de renovatie van de IJtunnel. GEO2 Engineering levert geotechnische adviezen. Specifieke oplossingen voor specifieke situaties, die praktisch uitvoerbaar zijn. Het ingenieursbureau is betrokken geweest bij diverse grote infraprojecten, waaronder de Tweede Coentunnel.

Ministers lanceren Bouwcampus

De Bouwcampus begint zijn draai te vinden. Een goed moment om de ontmoetingsplaats voor bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten uit de bouwsector officieel te lanceren. Dat gebeurde op 13 januari 2016 door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

Rondom de opening was een speciaal programma samengesteld waarin bewoners van de Bouwcampus zich presenteerden. Vanuit het COB verzorgde coördinator Henk Werksma samen met participant John de Ruiter (gemeente Rotterdam) een sessie over regie op ruimtelijke kwaliteit (z)onder maaiveld. Van het denken in afzonderlijke ruimtelijke componenten –ondergrond en bovengrond – naar een 3D-benadering voor het inpassen van functies.

Om half vier startte het formele gedeelte. De ministers van IenM en WenR kregen de Themakaart Bouw overhandigd, een nationale onderzoeksagenda voor de bouw, die is ontwikkeld naar aanleiding van de nationale wetenschapsagenda. Ook werd de nieuwe Marktvisie ondertekend. In deze co-creatie van Rijkswaterstaat en marktpartijen is omschreven hoe er de komende jaren invulling gegeven wordt aan de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Maatregelencatalogus voor energiereductie tunnels

Het project Energiereductie tunnels is in volle gang. Eind augustus 2015 werden er expertteams samengesteld en nu al liggen er de eerste conceptdocumenten.

Expertteam A richt zich op energiereductie en/of duurzame energieopwekking tijdens de gebruiksfase van de tunnel. Er zijn zes gebieden vastgesteld waarop maatregelen kansrijk zijn, bijvoorbeeld verlichting, ventilatie en de afstemming tussen energiesystemen. Elke expert beschrijft voor een gebied wat eronder wordt verstaan: wat is het wel, maar wat ook niet? Daarnaast onderzoeken de experts bijvoorbeeld welke normen en richtlijnen er zijn en wat voor invloed die hebben op het energieverbruik. In de volgende fase zullen er voor elk gebied maatregelen geformuleerd worden.

Expertteam B gaat aan de slag met contracten: welke kansen biedt een contract om het energieverbruik van een tunnel te reduceren? Het gaat hierbij in eerste instantie om DBFM-contracten, omdat die het meest gebruikelijk zijn bij grote tunnelprojecten. Komend half jaar onderzoekt het expertteam zes kansen, zoals een multiplier op CO2-reductie, een voorfinanciering voor duurzaamheidsmaatregelen en een duurzaamheidsfonds voor vervanging. In februari 2016 komen de experts bij elkaar om de inmiddels opgestelde definities te bespreken en te starten met het uitwerken van de maatregelen.
>> Naar de projectpagina

Eendaagse broedplaats

Een dag waarop net even anders tegen de ondergrond en ruimtelijke planning wordt aangekeken. Het Flexival op 21 januari 2016 was interactief, gevarieerd en verrassend.

De Carrousel Ondergrond en Ordening is een leer- en inspiratieomgeving voor overheden en kennispartners rondom vraagstukken op het snijvlak van ondergrond en ruimte. Op het Flexival, dat dit jaar plaatsvond bij Sociëteit L.A.N.X. in Amsterdam, mag iedereen aanschuiven. Meer dan vijftig gasten meldden zich aan. Zij verdiepten zich onder meer in omgevingsvisies, het Manifest Ruimte, de Mutual Gains Approach en de MKBA van de ondergrond.
>> Lees meer over het Flexival 2016

Online agenda

Heeft u de vernieuwde COB-website al gezien? Eén van de updates betreft de agenda. Hierin vindt u nu niet alleen relevante congressen, maar ook de kleinere sessies voor COB-platforms en -projecten.

Twee highlights in februari en maart:

>> Lees meer over de Themakaart Bouw

Het project Energiereductie tunnels gaat ook icoonprojecten benoemen. Door concrete praktijkprojecten uit te lichten als goed voorbeeld, kan de toepassing van energiereducerende maatregelen in een stroomversnelling komen. De A16 Rotterdam wordt zo’n icoonproject. In het Kansenboek Duurzaamheid dat voor de nieuwe verbindingsweg is gemaakt, is energie een van de vijf thema’s. Er worden kansrijke maatregelen geïmplementeerd en de effecten worden voor een breed publiek toonbaar gemaakt.
>> Lees meer over de A16 Rotterdam in het artikel ‘Goede inpassing, minimale overlast en energiereductie’