‘Waarom halen we nog niet uit de jongeren in ons bedrijf wat erin zit?’ Die vraag leidde tot de oprichting van Generation Croon. Jara Brinkman en Ruud Kotylak, respectievelijk voorzitter en communication commissioner van Generation Croon, vertellen hoe netwerken, persoonlijke ontwikkeling van young professionals en een denktankfunctie voor het bedrijf hand in hand gaan.

Generation Croon wil een denktank zijn die de toekomstvisie van Croon Elektrotechniek mede vorm kan geven. Leden zijn ‘young professionals’ met een hbo- of universitaire opleiding of mbo’ers die door middel van een duaal-traject doorgroeien naar hbo-niveau. Dat zijn er in potentie circa honderdvijftig. Een derde van hen heeft zich daadwerkelijk aangemeld. De jongeren met een managementachtergrond hebben de overhand boven die uit de ‘harde techniek’, maar desondanks is de mix van deelnemers representatief genoeg om mee aan de slag te gaan. Onbevooroordeeld en met een frisse blik kunnen jongeren bijdragen aan nieuwe oplossingen en nieuwe kansen, passend in een wereld die met de dag meer verschilt van die waarmee eerdere generaties vertrouwd zijn geraakt. “Jongeren zijn nog niet bevooroordeeld, hebben nog geen littekens van mislukte dingen en brengen actuele kennis in”, aldus Kotylak en Brinkman.

Om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld ontstaat voor jongeren met meer en minder ervaring, organiseert Generation Croon workshops. “Daarbij gaat het om algemene vaardigheden die we als bestuur nodig achten om je te ontwikkelen tot een sterke professional”, zo luidt het in de uitnodiging die aan de medewerkers werd verzonden. Inmiddels hebben twee workshops (‘Samenwerkingsvaardig organiseren’ en ‘Persoonlijke effectiviteit en smalltalk’) plaatsgevonden. Vier andere workshops zijn gepland. “We hebben eens in de twee maanden een activiteit”, licht Jara Brinkman toe. “We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.”

Met de workshops wil Generation Croon onervaren young professionals de kans bieden om binnen een jaar aansluiting te vinden en zo een substantiële bijdrage te kunnen leveren in de denktank. Voor die denktank kunnen vragen, cases of uitdagingen worden aangemeld. Na toetsing door het bestuur van Generation Croon volgt een brede aanpak in groepsverband of stelt het bestuur een tijdelijk caseteam in. Vrijblijvendheid is daarbij uit den boze. Met steun van de afdeling Innovatie & Ontwikkeling van Croon worden doel, aanpak en doorlooptijd volgens de SMART-methodiek beschreven en ingevuld.

Brede scope

Generation Croon wil zich niet beperken tot jongeren binnen de eigen organisatie. “We willen ook weten wat leeft bij leveranciers en concurrenten. We willen achter de logo’s vandaan komen en samen kijken wat er beter kan”, aldus Ruud Kotylak. Die ambitie moet nog worden ingevuld. Generation Croon is intern gestart. Vier startbijeenkomsten in de grootste vestigingen hebben de geesten rijp gemaakt voor een steviger inbreng van de young professionals binnen het bedrijf. Jara Brinkman: “Dat deden we onder andere met gastsprekers als Hennes de Ridder. Zo hebben we mensen uitgedaagd om zelf actief deel te nemen en verandering teweeg te brengen.”

“En we konden op deze manier laten zien dat er ruimte is voor tegengeluid”, vult Ruud Kotylak aan. “De directie heeft ons gevraagd vooral onszelf te blijven en geen kloon te worden van de vorige generatie. Idee daarachter is dat de markt verandert, en dat we als bedrijf mee moeten. Die verandering bewerkstellig je niet door automatisch de afdeling ‘appels’ in te schakelen als het over ‘appels’ gaat. Je moet wegblijven van oude gewoonten als je weet dat het anders moet. De manier waarop we kennis inzetten, wordt anders. Minder ieder voor zich. Integraler. De Google-generatie filtert informatie anders. Wij zijn opgevoed om over de schutting te kijken. Het is niet langer ‘kennis is macht’, maar ‘kennis delen is kracht’. Dat is ook wat de markt vraagt. Het gaat niet langer om het invullen van wat de klant bedacht heeft, maar om vragen als: ‘Doe mij een tunnel die het vijfentwintig jaar doet’. We gaan van capaciteitsorganisatie naar een kennisorganisatie. Dat vergt andere competenties en kennis.”

Jara Brinkman: “Er ontstaat meer dialoog. De markt vraagt om een oplossing voor een probleem. Dat betekent dat je met de opdrachtgever moet praten, afstemmen. Als Generation Croon willen we daarover graag in contact komen met young professionals van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. We zijn benieuwd of zij dezelfde ontwikkelingen zien en hoe zij daar op hun beurt mee omgaan.”