De eerste ronde van de parallelsessies is een speciale. We delen hierin geen praktijkverhalen, maar vragen uw aandacht voor nieuwe initiatieven. De coördinatoren hebben samen met hun ambassadeur een onderwerp bepaald dat volgens hen opgepakt moet worden door het COB, maar of dat ook gebeurt en hoe dat dan moet… Dat horen we graag van u!

U kunt kiezen uit vier presentaties:

Platform Kabels en Leidingen,
Coördinator Richard van Ravesteijn en ambassadeur Sjaak Verburg

Kabels en leidingen in( )zicht: van last naar lust

 • Voorkom een bodemloze put in uw bouw- of infraproject
 • Waarom verdient een projectontwikkelaar nu niets aan kabels en leidingen?
 • Bewustwording creëert kansen

>> Presentatie als pdf

Initiatiefnemers van bouwprojecten krijgen altijd te maken met het aan- of verleggen van kabels en leidingen. De maatschappelijke en economische waarden van deze infrastructuur is groot, wat betekent dat hun functies te allen tijde gewaarborgd moeten blijven en dat ruimte gereserveerd moet worden voor toekomstige ondergrondse infrastructuur. In de praktijk verloopt het kabel- en leidingwerk van een project echter vaak moeizaam, ondanks allerhande regelingen en overlegstructuren. Het dossier ondergrondse infrastructuur leidt veelal tot discussies, kostenoverschrijdingen, vertragingen en negatieve media-aandacht.

Het platform Kabels en leidingen van het COB werkt aan de bewustwording van deze problematiek, maar wie spreek je daarvoor aan? Tijdens het COB-congres willen we met u de basis leggen voor een workshop in 2013. We stappen uit onze eigen vakgebied en vragen aan u: wie denkt u dat er bewust gemaakt moet worden?

Platform Tunnels en Bouwputten,
Coördinator Brenda Berkhout en ambassadeur William van Niekerk

Stimuleer innovatie: Technology Return in contracten

 • Innovatie leidt tot reductie van faalkosten
 • Kennis is macht: niet delen maar concurreren
 • Innovatie moet worden opgenomen als EMVI-criterium in contracten

>> Presentatie als pdf

Innovatieve kennis is een middel waarop marktpartijen zich kunnen onderscheiden. Anderzijds hebben opdrachtgevers er belang bij dat kennis voor een brede groep van marktpartijen beschikbaar is en blijft. Innovatie en verspreiden van kennis kan niet worden afgedwongen, maar wel worden beloond. Coördinator Brenda Berkhout en ambassadeur William van Niekerk pleiten voor Technology Return in aanbestedingen, zodat innovatie onderdeel wordt van contracten.

Op het COB-congres gaan we graag met u in discussie over dit concept. We dagen u uit om uw mening te geven, met als achterliggende vraag: moet het COB, vanuit het oogpunt van ondergronds bouwen, zich hard gaan maken voor de Technology Return of wachten we op andere sectoren? En bent u bereid om na deze dag met ons verder te discussiëren en een verandering te maken?

Platform Ordening en Ondergrond,
Coördinator Jantien van den Berg en ambassadeur Jacqueline Cramer

Regie op de ondergrond: wie komt van rechts?

 • Ruimtelijke ontwikkeling is leidend, de ondergrond volgt!?
 • Integrale aanpak loont, maar hoe doe je dat?
 • Wie neemt de regie en hoe?

Binnenstedelijke ontwikkeling zijn complexe vraagstukken. Enerzijds door de hoeveelheid aan functies bovengronds en anderzijds door de drukte reeds in de ondergrond. We realiseren ons nog vaak onvoldoende dat elke ontwikkeling bovengronds zijn weerslag kent in de ondergrond. Hoe we regie moeten voeren is (nog) onduidelijk en ondertussen stapelen de vraagstukken en dilemma’s zich op. Het platform Ordening & Ondergrond probeert grip te krijgen op deze problematiek.

Op het COB-congres krijgt u het voor het zeggen! We dagen u uit om te vertellen wat u zou doen als u de ordening van de ondergrond richting mocht geven. Wat is volgens u nodig om regie te kunnen voeren? Wie moet dat doen? Zijn bovengrondse ontwikkelingen leidend? Wie en wat komt van rechts en heeft voorrang? Of moeten we misschien wel helemaal geen regie voeren?

Platform Veiligheid en Veiligheidsbeleving,
Coördinator Thijs Ruland en ambassadeur Evert Worm

Veiligheid ondergrondse verkeersinfrastructuur: Zó is het wel genoeg!?

 • Het veiligheidsniveau van Nederlandse ondergrondse verkeersinfrastructuur
 • is al hoog
 • Met de nieuwe WARVW voor de wegtunnels is er een veiligheidsnorm
 • en een standaard
 • Alles geregeld. En nu?

>> Presentatie als pdf

Sinds de tunnelrampen van 1999 (Mont Blanc en Tauerntunnel) en 2001 (Gotthardtunnel) is nationaal en internationaal veel werk verzet ter verhoging van de gebruiksveiligheid van weg- en spoortunnels. Dit heeft allemaal behoorlijk wat geld gekost. Ambassadeur Evert Worm stelt dat je niet álles hoeft te doen om de ondergrondse veiligheid verder te verbeteren. Maar wat dan nog wel? Zeker nu in deze krappe tijden?

Op basis hiervan komt Evert Worm tot een aantal speerpunten voor het COB, die hij tijdens het congres aan u voorlegt. Wat vindt u van deze speerpunten; zijn dit ook volgens u de onderwerpen waar het COB zich op moet richten? Waarom wel of niet? En als we ermee aan de slag gaan; hoe kunnen we dit dan het beste doen?