Parallelprogramma

Kabels en leidingen: van beheer via regie naar strategie

Op het gebied van kabels en leidingen zien we een verschuiving van vervanging en aanleg van netwerken. Welke netwerken zijn in de toekomst nodig? Is er voldoende fysieke ruimte in de ondergrond? Hoe kunnen hinder, overlast en onnodige kosten worden voorkomen? De afwegingen die gemaakt moeten worden, worden steeds complexer. Het COB wil met een langetermijnvisie alle betrokken partijen – overheid, nutsbedrijven, markt, wetenschap en samenleving – laten nadenken over de ontwikkelingen die op ons afkomen, samen bepalen op welke wijze we daarop invloed willen uitoefenen en richting geven aan gezamenlijke opgaven. Tijdens deze workshop horen we graag uw visie!

Spreker: Gijsbert Schuur, Stanley Hunte, Jasper Snippe, Edith Boonsma (COB)

>> Download presentatie (pdf, 520 KB)

Het venijn van redundantie

Hoe de betrouwbaarheid van tunnels voor minder geld véél beter kan. De betrouwbaarheid van een tunnel wordt hoofdzakelijk bepaald door de betrouwbaarheid van het bedienings- en besturingsnetwerk. In een poging om de betrouwbaarheid van het netwerk te vergroten, wordt vaak de toevlucht genomen tot redundantie: kort gezegd, dubbele uitvoering. Deze presentatie geeft aan dat redundantie juist een verslechtering van de betrouwbaarheid kan geven, in plaats van de beoogde verbetering.

Spreker: Peter Overduin (Movares)

De virtuele tunnel(knoppen)trainer

Het tunneltrainingsysteem van Covalent is geïntegreerd met de 3D-simulator van Soltegro. Het resultaat is een digitaal trainingsysteem waarmee je de bediening van de tunneltechnische installaties nabootst. De bedrijven laten hiermee zien dat het bouwen van een digitale tunneltweeling realiseerbaar is met techniek die nu reeds voorhanden is. Met zo’n systeem hoef je bijvoorbeeld niet met opleiden te wachten totdat de tunnelsoftware klaar is, maar kun je beginnen zodra het ontwerp voor alle installaties gereed is. In een aantal korte presentaties gaan zij in op het concept en de mogelijkheden die de techniek met deze samenvoeging biedt.

Sprekers: Diderick Oerlemans (Covalent) en Jan-Martijn Teeuw (Soltegro)

>> Download presentatie (pdf, 360 KB)

De maatschappelijke waarde van de Amsterdamse wegtunnels

De beschikbaarheid van wegtunnels is een actueel en politiek gevoelig onderwerp. In Amsterdam staat specifiek de IJtunnel vaak in de spotlights van de media als de tunnel gestremd is. In het kader van de verdere professionalisering van het assetmanagement bij de gemeente Amsterdam heeft de gemeente bepaald hoeveel de tunnels bijdragen aan de welvaart van de stad: wat is de waarde van de beschikbaarheid van de Amsterdamse wegtunnels? Met die kennis kan het kiezen voor een bepaalde streefwaarde voor beschikbaarheid beter onderbouwd worden.

Spreker: Jeroen Schrijver (gemeente Amsterdam)

>> Download presentatie (pdf, 990 KB)

De Maastunnel als vanouds, maar de techniek van nu, kan dat?

De Maastunnel, een rijksmonument, zo renoveren dat hij voldoet aan de Tunnelwet, is dat te doen? Het projectteam zoekt en vindt slimme oplossingen waarin monumentenzorg zich kan vinden en die ook binnen de Tunnelwet passen. Het project is nu in volle gang en voor diverse uitdagingen zijn oplossingen gevonden of in beeld. Dieter van Staveren (Combinatie Aanpak Maastunnel/Mobilis TBI) deelt ervaringen op het gebied van betonherstel, de tunneltechnische installaties, veiligheid, ventilatiegebouwen, verhoogde tunneldaken en meer. Hij vertelt hoe je met de techniek van nu, een tunnel eruit laat ziet als vanouds.

Spreker: Dieter van Staveren (Combinatie Aanpak Maastunnel/Mobilis TBI)

>> Download presentatie (pdf, 3 MB)

Internationale kennis over tunnels

Arcadis is als internationale speler betrokken bij tunnelbouw en ondergrondse projecten over de gehele wereld. Dit omvat bijvoorbeeld projecten in Londen, Istanbul, Hong Kong, Santiago de Chile, Parijs, Sydney, Melbourne, Doha en Los Angeles. In deze presentatie wordt vanuit het perspectief van deze internationale ervaring gekeken naar het tunnelprogramma van het COB-netwerk. Wat zien Arcadis-ingenieurs in het buitenland als het gaat om deze vraagstukken en wat zou het netwerk daarvan kunnen leren? Of omgekeerd, wat kunnen wij als Nederland bijdragen aan de ontwikkelingen in het buitenland met de kennis die we hier ontwikkelen?

Spreker: Evert Sonke (Arcadis)

Next Underground

De ondergrond, daar zit wel muziek in. Maar voor je het weet, is het de blues! In deze sessie onderzoeken we samen hoe we de undergroundblues kunnen zien aankomen en wellicht kunnen voorkomen. Next Underground heeft als basis dat we de toekomst op dit moment slechts beperkt kunnen voorspellen gezien de snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen. We staan stil bij en denken na over voorspelbare verrassingen. Transities zitten vol van deze verrassingen. Welke? Geen idee, en dat is precies waar het om draait. Dat ze komen is echter een feit. Daar moeten we ‘snel’ op kunnen reageren. Maar ja, de ondergrond is niet snel. Daarnaast vragen deze transities een andere dynamiek tussen ruimtelijke ordening, realisatie en beheer. Ook daar zullen we bij stilstaan. Wil je meedenken en raak je niet van slag van de blues? Kom dan naar deze sessie.

Spreker: John de Ruiter (gemeente Rotterdam)

Het beheerdersperspectief in de digitale tunneltweeling

Bij de bouw en renovatie van tunnels wordt steeds vaker, met BIM als basis, gewerkt aan digitale instrumenten. Bij de oplevering is vaak een mooi systeem beschikbaar om over te dragen aan de beheerder. Maar de beheerder kan daar vaak niet zo veel mee; het sluit niet aan op de manier van onderhoud, het wijzigingenproces, het rapporteren, de verslaglegging en de systemen, of de beheersorganisatie is er niet op ingericht. Dat is zonde, want de ontwikkelde instrumenten kunnen de tunnelbeheerder ondersteunen in zijn rol als assetmanager. Hoe overbruggen we deze kloof? Bent u tunnelbeheerder? Praat mee!

Spreker: Rutger van Bemmel (Movares)

>> Download presentatie (pdf, 2.2 MB)

Oosterweelverbinding Rechteroever: grensverleggend ontwerpen in BIM

De infrastructuurwerken voor de Oosterweelverbinding Rechteroever in Antwerpen vormen een zeer grote en complexe bouwopgave in een stedelijke (haven)omgeving. Uit het oogpunt van risicoreductie tijdens de uitvoeringsfase is in de ontwerpfase al vroegtijdig ingezet op een integraal ontwerp in een ‘common data environment’ (CDE) met BIM. Hiermee is er nu, voorafgaand aan de aanbesteding, al een volledig 4D-ontwerp beschikbaar voor alle stakeholders, waardoor het project al virtueel kan worden gebouwd en uitgedaagd. Dit heeft voordelen voor alle partijen in de bouwkolom. Frank Kaalberg (RoTS/Witteveen+Bos) geeft de stand van zaken van het BIM weer en vertelt welke (VR-)mogelijkheden dit geeft voor het vervolg.

Spreker: Frank Kaalberg (RoTS/Witteveen+Bos)

RijnlandRoute: misschien niet spectaculair, wel vernieuwend!

Het definitieve ontwerp van de RijnlandRoute is bijna gereed en kent een aantal vernieuwende onderdelen. Bouwen met een modulair tunneltechnisch installatiesysteem betekent nogal wat voor het proces, de voorbereiding en de leverantie van materialen. Maar ook: een andere aanpak van het vluchtprincipe, een sterke focus op brandwerendheid, waarom glasvezel hoekprofielen, een duurzaam project ondanks de aanwezige bodemverontreinigingen en twéé opdrachtgevers tegelijk… Het is nogal wat. Hans Mortier en Gerland Nagtegaal hebben er zin in en vertellen waarom.

Sprekers: Gerland Nagtegaal (Rijkswaterstaat) en Hans Mortier (Comol5)

>> Download presentatie (pdf, 3 MB)

Cyber security bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is niet alleen verantwoordelijk voor droge voeten en doorstromend verkeer, maar ook voor betrouwbare informatie en crisismanagement. Een belangrijk onderdeel van de integrale beveiliging is cyber security. Regelgeving, kaders en richtlijnen helpen hierbij, maar onderschat niet het belang van bewustwording van medewerkers en stakeholders. Voor deze bewustwording worden regelmatig trainingen en workshops gegeven, door deskundigen van binnen en buiten de organisatie. Om het ‘in control zijn’ te verifiëren, worden regelmatig inspecties en testen uitgevoerd. U hoort meer hierover tijdens deze presentatie.

Spreker: Jaap van Wissen (Rijkswaterstaat)

>> Download presentatie (pdf, 2.8 MB)

Terra Tactica en de herontwikkeling van stationsgebied Eindhoven

Binnenstedelijke herontwikkelingen worden steeds complexer. De druk op de ondergrond neemt toe. Niet alleen omdat we steeds meer functies in de ondergrond stoppen, maar ook omdat steeds meer partijen grote belangen in de ondergrond hebben. We stellen ook steeds hogere eisen aan oplossingen. Met vroegtijdige afstemming van belangen leggen we de basis voor de stad van de toekomst. Alleen, hoe pak je dat aan? Met de door Sweco ontwikkelde serious game Terra Tactica gaat deze afstemming bijna spelenderwijs. We nodigen de deelnemers aan deze sessie uit aan tafel. Kies een rol en speel de game mee! We doen dit aan de hand van de casus Herontwikkeling Stationsplein-Zuid Eindhoven. Ter afronding spiegelen we de resultaten van deze demo aan de leerpunten van de in ‘real life’ gespeelde sessie.

Sprekers: Rob Heijer en Fred Neef (Sweco)

>> Download presentatie (pdf, 340 KB)

Onderhoud, een bijzondere vorm van nieuwbouw?

Een goed tunnelontwerp kan slecht presteren in de onderhoudsfase. Iedereen die met onderhoud te maken heeft, herkent dat probleem. Er worden ontwerpkeuzes gemaakt die in de bouwfase prima zijn, maar in de praktijk van de exploitatie niet. Waar ligt dat aan? In deze sessie komen voorbeelden uit de praktijk aan de orde én wordt de achtergrond geschetst die door iedere onderhoudsman herkend wordt. Zijn het cultuurverschillen tussen nieuwbouw en onderhoud? In deze interactieve sessie komen we erachter.

Spreker: Ton van Gageldonk (Engie)

>> Download presentatie (pdf, 180 KB)

Fake it before you make it

Om inzicht te krijgen in de werkelijke levensduur van tunnels, en zo tunnelrenovaties efficiënter uit te voeren, wil het COB-netwerk toewerken naar een ‘single source of truth’, vertrekkende vanuit een 3D-BIM-model waarin niet alleen de tunnelconstructie, maar ook de faalmechanismen, en alle bijhorende beheersmaatregelen en monitoringactiviteiten eenvoudig en integraal zichtbaar zijn. Bij de Velsertunnel is hiervoor een eerste aanzet gemaakt door de koppeling van alle relevante projectinformatie, zowel geometrisch als niet-geometrisch. U krijgt eerst een toelichting op deze aanpak. Vervolgens willen we u vragen: is dit een goed startpunt om verder uit te bouwen?

Spreker: Johan Kuppens (iNFRANEA)

>> Download presentatie (pdf, 1.9 MB)