Diner van de Ondergrond


Het Diner van de Ondergrond is, zoals de naam al aangeeft, een diner, maar wel met een bijzonder tintje. Op deze avond willen we met de beslissers in ons netwerk discussiëren over de manier waarop we onze gezamenlijke doelstellingen kunnen vormgeven.

Tijdens het Diner praten we over doelstellingen op het raakvlak van beleid, bestuur en strategie, die ons netwerk bezighouden en betrokkenheid vereisen van mensen die zich normaliter niet zo snel laten verleiden tot deelname aan een werkgroep. Mensen die meedenken op hoog niveau en ons de startcondities geven voor verder onderzoek.

Wie wordt uitgenodigd?

We kijken wie op strategisch niveau kan bijdragen aan het onderwerp. We selecteren mensen die het gevraagde veld goed kennen, maar ook friskijkers, dwarsdenkers en perspectiefwisselaars. Bestuurders, directeuren of specialisten die het vraagstuk of het veld kunnen overzien. Mensen van binnen, maar vooral van buiten. Aangezien het diner elk jaar een ander thema centraal stelt, weet u dat er steeds andere mensen zullen aanschuiven. Alleen de gastheer komt u elk jaar weer tegen.

Wat komt er uit?

Omdat wij ons netwerk de ontwikkelde kennis willen aanbieden, zal elk diner worden uitgewerkt in een cahier en een werkprogramma. In het cahier vindt u de bijdragen van de sprekers, de resultaten van de discussie en een plan voor het vervolg. Wilt u vanaf dat moment met ons meedoen, dan nodigen wij u van harte uit om u bij ons te melden.

Editie 2016: De toekomst van tunnels

Op 20 juni jl. heeft de zesde editie van het Diner van de Ondergrond plaatsgevonden. De gasten kwamen wederom bijeen op de Bouwcampus. Dit jaar werd hen gevraagd om mee te denken over een toekomstvisie op tunnels in Nederland.

(Foto's: Vincent Basler)

De gasten kregen eerst een introductie op het thema van de avond, de toekomst van tunnels. Trendanalist Christine Boland ging in op de ontwikkelingen in de maatschappij en Carlo van de Weijer, vice-president Traffic solutions van TomTom en kwartiermaker Smart mobility aan de TU/e, zoomde in op mobiliteit. Vervolgens werd de stap naar het COB-netwerk gemaakt: de toekomstvisie op tunnels.

Er werd samen met de gasten gekeken naar mogelijke toekomstscenario's. Wat als alle voertuigen elektrisch of zelfstandig rijden? Wat als we andere energiedragers gaan gebruiken? Wat als auto’s zelf systemen bevatten die nu nog onderdeel zijn van tunnelveiligheidssystemen? Elk scenario brengt andere opgaven met zich mee en vergt een andere aanpak. Via de scenarioworkshops kregen de gasten de gelegenheid om hun ideeën, wensen, voorstellen, visies en uitgangspunten voor de toekomstvisie in te brengen. Het COB gaat de bijdragen uitwerken en een white paper opstellen. Doelstelling is om dit document eind 2016, tijdens het COB-congres op 8 december, te presenteren.

Editie 2015: Programma 2015-2020

Het Diner van de Ondergrond op 26 maart 2015 was de feestelijke start van het COB op de Bouwcampus. Er werd gesproken over het COB-programma 2015-2020, de leden van de ingestelde programmaraad werden gepresenteerd en participanten vertelden over hun samenwerking met het COB. De gasten leverden ook een bijdrage aan de inrichting van de nieuwe huisvesting. Met vereende krachten werd een kleurrijke totempaal gefabriceerd die zowel letterlijk als figuurlijk de kern van het COB vormt.(Foto's: Vincent Basler)


Editie 2014: Samenwerking

Op 23 september 2014 kwamen zo’n vijftig genodigden in Kasteel de Wittenburg bij elkaar om te praten over samenwerking: dé opgave voor de komende jaren. Een paper van prof. dr. Ard-Pieter de Man, hoogleraar aan de VU, diende als gespreksleidraad en vormt de basis voor een cahier (zie kolom rechts).

(Foto's: Vincent Basler)


Editie 2013: Werk in uitvoering

Het derde Diner van de Ondergrond vond plaats op 16 april 2013 in het Koetshuis van AT Osborne. Net als andere jaren bespraken we onder het genot van een maaltijd een aantal belangrijke onderwerpen met de gasten. Maar anders dan andere jaren richtten we ons niet zozeer op het verzamelen van ideeën, als wel op het presenteren ervan. De avond stond namelijk in het teken van de nieuwe strategie en kennisagenda van het COB, die we eind maart hebben gepresenteerd in het cahier Werk in uitvoering (zie hiernaast). Op het Diner van de Ondergrond vertelden we meer over vier bijzondere onderwerpen.
>> Lees meer over het Diner van de Ondergrond 2013

Editie 2012: Ondergronds bouwen in 2020

Het Diner vond dit jaar plaats op 17 april in het Bouwhuis te Zoetermeer. We richtten ons die avond op de langetermijnvraagstukken voor Nederland en de exportpotentie van ondergronds bouwen. De crisis treft ons allemaal en daarom moeten zowel de overheid als andere partijen op zoek naar gezamenlijke vraagstukken en kansen op het gebied van ondergronds bouwen in Nederland. Daarnaast onderzochten we de mogelijkheid ondergronds bouwen als exportproduct te positioneren op basis van de innovatiecontracten van het ministerie van ELI.

De keynote speech werd gegeven door Ries van der Wouden van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast hadden onze nieuwe ambassadeurs een prominente rol als tafelvoorzitters en inleiders: Jacqueline Cramer, directeur van het Utrecht Sustainability Institute, Johan Bosch, hoogleraar ondergronds bouwen aan de TU Delft, William van Niekerk, directeur corporate social responsibility bij Koninklijke BAM Groep, en Sjaak Verburg, consultant underground infrastructure Havenbedrijf Rotterdam en Evert Worm, voormalig veiligheidsbeambte voor wegtunnels bij Rijkswaterstaat.

>> Bekijk de tafelindeling, het programma en de stellingen van de ambassadeurs

De visies van de ambassadeurs, de reacties van het netwerk en een overzicht van de vervolgstappen vindt u in het cahier Rode draden voor de toekomst. Rechts op deze pagina staat de pdf van het boekje.Editie 2011: Afwegingskader

Het thema van het eerste Diner van de Ondergrond was het Afwegingskader Ondergronds vs. bovengronds bouwen, dat het COB ontwikkelt in opdracht van Rijkswaterstaat. Met dit afwegingskader willen we het politieke besluit om een gebied op een bepaalde manier in te richten (en wat daarvan wel of niet ondergronds zou moeten komen) voorzien van transparante handvatten, om alle aspecten (politiek, bestuurlijk, economisch, maar ook waardecreatie en sociaal-culturele context) mee te wegen.Ook interessant:

 


"Mensen die meedenken op hoog niveau en ons de startcondities geven voor verder onderzoek. Dat is het Diner van de Ondergrond."

Aftrap

Tijdens het Diner van de Ondergrond 2016 werd het proces naar een toekomstvisie op tunnels geïllustreerd met een filmpje:

Cahier Samenwerking

De presentaties en gesprekken van het Diner van de Ondergrond 2014 hebben geleid tot de publicatie van een cahier. Bekijk hieronder de online bladerbare versie of download het cahier als pdf (3.4 MB).

Cahier Werk in uitvoering

Het cahier Werk in uitvoering laat zien hoe het COB haar bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. We vertellen u welke onderzoeksrichtingen en activiteiten wij zinvol achten en hoe we die - samen het netwerk! - willen aanpakken.

   

Cahier Rode draden

Het Diner 2012 leidde tot het cahier Rode draden voor de toekomst. De visies van de ambassadeurs en de reacties van het netwerk komen samen.
 

   

Cahier Afwegingskader

Naar aanleiding van het Diner in 2011 bracht het COB het cahier Afwegingskader Ondergronds vs. bovengronds bouwen uit.