Renoveren kun je leren

Participeren of contact opnemen?

Hieronder vindt u links naar formulieren om maatregelen en suggesties in te dienen:

>> Naar het formulier om maatregelen in te dienen
>> Naar het formulier om overige suggesties in te dienen

Wilt u bijdragen aan dit groeiboek? Heeft u een idee voor een nieuw onderwerp? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het COB per mail info@cob.nl of telefonisch 085 – 4862 410. We horen graag van u!

Renoveren met de winkel open

Een belangrijk vraagstuk bij tunnelrenovatieprojecten is de beschikbaarheid van de tunnel. Is het mogelijk om de tunnel gedurende de renovatie volledig af te sluiten en het verkeer om te leiden via alternatieve routes of leidt dit tot onacceptabele overlast?

Bij de voorbereidingen van de grootschalige renovatie van de Maastunnel heeft de gemeente Rotterdam ingezien dat het ruim twee jaar volledig uit dienst nemen van de tunnel te veel nadelige gevolgen zou hebben voor de verkeersafwikkeling in de stad. Daarom is besloten om de Maastunnel gedeeltelijk af te sluiten en tijdens de renovatiewerkzaamheden steeds een tunnelbuis open te houden voor verkeer van zuid naar noord, zodat ook het nabijgelegen Erasmus Medisch Centrum goed bereikbaar blijft.

Om een veilige exploitatie van de Maastunnel tijdens elke fase van de bouwwerkzaamheden te garanderen, heeft de tunnelbeheerder een zogeheten Faseringsplan veilige exploitatie (FVE) opgesteld. Een FVE beschrijft de afspraken tussen de tunnelbeheerder, de projectmanager en de aannemer over tijdelijke veiligheidsmaatregelen tijdens de renovatiewerkzaamheden. Denk aan maatregelen om de zelfredzaamheid van weggebruiker tijdens bepaalde werkzaamheden te faciliteren en maatregelen die ervoor zorgen dat hulpverleners bij een calamiteit hun werk kunnen doen.

Denk tijdens renovatie met gelijktijdig gebruik van een deel van de tunnel goed na over de voorwaarden waaronder veilig gebruik mogelijk is tijdens het werk en leg de borging van deze voorwaarden vast in een plan.
Tijdelijke veiligheidsmaatregelen Maastunnel

Bij de renovatie van de Maastunnel is in kaart gebracht hoe het veiligheidsniveau tijdens elke fase van het bouwproces kan worden verbeterd ten opzichte van de vorige fase. Deze inventarisatie heeft onder andere geleid tot het aanbrengen van tijdelijke ventilatoren in de (nog niet gerenoveerde) verkeersbuis gedurende de eerste bouwfase. Ook is een zogeheten Tunnel response team opgericht dat op de drukste uren aanwezig is nabij de zuidelijke ingang van de tunnel. Dit team kan op smalle Segways en ondersteund door de tijdelijke ventilatie in de rug, snel de verkeersbuis in om bijvoorbeeld een kleine brand te blussen. Verder is een procedure ontwikkeld om de kans op files te minimaliseren, zodat bij een tunnelbrand zo min mogelijk weggebruikers zich in de tunnel bevinden. Om dezelfde reden is afgesproken om een van de rijstroken tijdelijk af te sluiten tijdens werkzaamheden aan de vluchtdeuren of bij afwezigheid van het Tunnel response team.

Voor het evacueren van weggebruikers bij een calamiteit in de verkeersbuis wordt continu gezorgd voor een vluchtroute in de werkbuis. Daarbij is afgesproken dat deze vluchtroute bij een alarm – dat door de tunneloperator wordt geactiveerd bij een brand in de verkeersbuis – binnen twee minuten obstakelvrij wordt gemaakt door de aannemer, die verantwoordelijk is voor de werkbuis. Zodra een evacuatie van de verkeersbuis start, verandert de werkbuis in een veilige vluchtroute en wordt de tunnelbeheerder tijdelijk verantwoordelijk voor de werkbuis. De verantwoordelijkheid gaat weer terug naar de aannemer als de verkeersbuis veilig in gebruik kan worden genomen en de werkzaamheden in de werkbuis kunnen worden hervat. Bij een brandalarm in de werkbuis sluit de tunneloperator de verkeersbuis af zodat de bouwers in de werkbuis veilig via de verkeersbuis kunnen vluchten.

Daarnaast zijn op verzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond enkele maatregelen genomen om een veilige en effectieve inzet van de hulpverlening tijdens elke bouwfase mogelijk te maken. Daarbij gaat het om maatregelen die ervoor zorgen dat:

  • een incident veilig kan worden benaderd;
  • het mogelijk is om inzet te plegen;
  • en hulpverleners bij escalatie van een incident tijdig kunnen vluchten.
Klap uit Klap in

Ook de Westerscheldetunnel werd niet compleet afgesloten voor de grote renovatie tussen eind 2016 en juli 2018. De Westerscheldetunnel vormt de verbinding tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Er is geen redelijke alternatieve route. Daarom stond van meet af aan vast dat er van afsluiting geen sprake kon zijn, met uitzondering van afsluiting zoals dat al voor regulier onderhoud gebeurt: niet meer dan één buis tegelijk gedurende de nachtelijke uren van 21.00 tot 03.30 uur. Dat betekent dat er gedurende de hele renovatie effectief niet meer dan honderd uur in de tunnel wordt gewerkt.

Op componentniveau wordt tijdwinst geboekt door alle handelingen minutieus voor te bereiden, tot op het niveau van het benodigde aantal boorgaten. Daarnaast heeft de NV Westerscheldetunnel ervoor gekozen om de renovatie integraal in het twintigjarig onderhoudscontract op te nemen. Daardoor heeft de aannemer de complete keten steeds van A tot Z in beeld. Van camera tot en met de bedieningsruimte. Zo worden ruis en afstemmingsproblemen voorkomen.
>> Lees meer in het artikel ‘Slechts honderd uur nachtelijke afsluiting’