Renoveren kun je leren

Participeren of contact opnemen?

Hieronder vindt u links naar formulieren om maatregelen en suggesties in te dienen:

>> Naar het formulier om maatregelen in te dienen
>> Naar het formulier om overige suggesties in te dienen

Wilt u bijdragen aan dit groeiboek? Heeft u een idee voor een nieuw onderwerp? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het COB per mail info@cob.nl of telefonisch 085 – 4862 410. We horen graag van u!

Vergunningsproces bij tunnelrenovatieprojecten

Op 1 mei 2019 moeten alle tunnels in Nederland die 250 meter of langer zijn, voldoen aan de veiligheidsnorm die in de Warvw wordt genoemd (artikel 6, lid 1). Als een bestaande tunnel niet aan deze norm voldoet, kan worden besloten de tunnel te renoveren. Een dergelijke renovatie vindt plaats binnen wettelijke kaders en spelregels, die met vergunningen worden getoetst en gehandhaafd. Voor tunnel(renovatie)projecten zijn de omgevingsvergunning en de openstellingsvergunning van specifiek belang. Dit hoofdstuk gaat dieper in op deze twee vergunningen en de processen hieromheen. Er is vooral aandacht voor de rol van het bevoegd college van burgemeester en wethouders (het bevoegd gezag).

Leidraad openstellingsvergunningen van Rijkswaterstaat.

Openstellingsmanager Velsertunnel

Openstellingsmanager Velsertunnel

Vanuit de combinatie Hyacint is een openstellingsmanager aangesteld die verantwoordelijk is voor de afstemming omtrent de vergunningen met stakeholders, en die een aanspreekpunt is voor de opdrachtgeversorganisatie en tunnelbeheerder op dit vlak.

De openstellingsmanager heeft voorafgaand aan het formele proces om de omgevingsvergunning aan te vragen, een proces met afstemmingsoverleggen opgetuigd. Deze afstemmingsoverleggen hadden tot doel om verrassingen in het formele proces en eventuele weigeringsgronden voor de vergunning te voorkomen. Bij deze afstemmingsoverleggen waren, naast Hyacint en de opdrachtgeversorganisatie, diverse stakeholders betrokken, zoals de tunnelbeheerorganisatie, het bevoegd gezag en de veiligheidsregio. Belangrijke stap hierbij was de vaststelling van een gezamenlijk doel voor alle betrokkenen: de openstelling van een veilige tunnel!

In de afstemmingsoverleggen zijn actuele inhoudelijke onderwerpen besproken, zoals het voorzieningenniveau, het vluchtregime en het ventilatiesysteem, maar ook de te hanteren formats voor de diverse aan te leveren documenten bij de vergunningsaanvraag. In dat kader zijn bijvoorbeeld meerdere versies van het bouwplan (een 30%- en 70%-bouwplan) opgesteld en besproken.

Betrokken partijen

Het aanvragen en verlenen van de omgevings- en openstellingsvergunning voor het renoveren en openstellen van een tunnel vereist een samenspel van vele betrokken partijen die elk een eigen verantwoordelijkheid en rol hebben, vanuit hun eigen belang en hun eigen doelstellingen. Dit maakt dat renovatieprojecten vaak niet alleen een technische uitdaging zijn, maar ook organisatorisch complex. De belangrijkste actoren bij de renovatie van de Velsertunnel zijn weergegeven in tabel 5.1 (zie de bijlage voor een algemeen overzicht van actoren en belangen).

Tabel 5.1: Belangrijkste betrokken partijen bij de renovatie Velsertunnel

Partijen

Invulling Velsertunnel

Tunnelbeheerder (TB)

Hoofdingenieur-directeur (HID) Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN). Operationeel belegd bij directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat WNN, die hierbij ondersteund wordt door de unit tunnelbeheer (van Rijkswaterstaat WNN).

Veiligheidsbeambte (VB)

Veiligheidsbeambte Rijkswaterstaat wegtunnels, regionaal vertegenwoordigd vanuit het bureau Veiligheidsbeambte Rijkswaterstaat.

Bevoegd college van B&W (BG)

College van B&W van de gemeente Velsen, ondersteund door de ambtelijke staf van de gemeente Velsen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) adviseert de gemeente op dit vlak.

Brandweer/hulpdiensten (BRW)

Veiligheidsregio Kennemerland, adviseert het BG aangaande de veiligheid van de Velsertunnel gericht op het verstrekken van vereiste vergunningen.

Opdrachtgever (OG)

Rijkswaterstaat GPO, Projectbureau renovatie Velsertunnel, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de renovatie, inclusief de aanbesteding en aansturing van de werkzaamheden door ON.

Opdrachtnemer (ON)

(Consortium van) aannemer(s)

Hyacint, een bouwcombinatie bestaande uit Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE Nederland.
Hyacint is verantwoordelijk voor het renoveren van de Velsertunnel binnen de gestelde planning en gestelde eisen vanuit OG. Tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel gedurende zeven jaar na openstelling.

Weggebruikers

Gezien de ‘vierkantsafsluiting‘ en de druk op het bestaande wegennetwerk is er specifieke aandacht voor het informeren en de begeleiding van weggebruikers in, en de bereikbaarheid van, de regio.

Omgeving

Nabij de Velsertunnel hebben enkele grote industriële bedrijven (bijvoorbeeld Tata Steel) hun fabrieken staan. Een goede verbinding van en naar hun terreinen is van belang voor hun bedrijfscontinuïteit. Gezien de ‘vierkantsafsluiting ‘ en de druk op het bestaande wegennetwerk is specifieke aandacht voor het informeren over en faciliteren van de bereikbaarheid van deze terreinen.

“Richt naast het officiële proces al bij aanvang van het project een informeel proces in voor afstemming en overleg. Gebruik daarbij visualisaties zoals het 3D-BIM zodat je weet dat je hetzelfde beeld hebt.”

Door naast het officiële proces al bij aanvang van het project een informeel proces in te richten voor afstemming en overleg, kan het formele proces zonder verrassingen worden doorlopen. Het informele overleg moet zich daarbij richten op zowel inhoudelijke zaken als op de voortgang (ontwerp een gezamenlijk proces en een planning waaraan alle partijen zich kunnen committeren). Dit overleg dient in ieder geval bijgewoond te worden door bevoegd gezag, tunnelbeheerder, opdrachtnemer en opdrachtgever (andere stakeholders zijn ook welkom). Hierbij is het van belang dat de aanwezigen de organisatie kunnen vertegenwoordigen (mandaat hebben), waardoor afwezigheid of vervanging van bepaalde personen niet leidt tot vertraging in besluitvorming. Een belangrijk instrument bij het overleg van de Renovatie Velsertunnel was het 3D-BIM dat alle stakeholders en het gehele projectteam veel inzicht heeft gegeven. Een ander belangrijke sleutel in het succes was het nauwgezet hanteren van systems engineering conform de Wegwijzer aanleg tunnels (WWAT), inclusief het vroegtijdig uitwerken van het testregime. Hierdoor ontstond een voortdurend voorspelbaar resultaat wat voor draagvlak bij alle stakeholders zorgde.

Samenwerking

Bij de renovatie van de Velsertunnel hebben omgevingsmanagement en tunnelbeheer intensief samengewerkt om het proces tot de aanvraag van de openstellingsvergunning in goede banen te leiden.
>> Lees meer over samenwerking

“Volg nauwgezet de systems engineering volgens de WWAT.”
Andere gemeenten

Los van de formele taak van het bevoegd gezag zijn er ook gemeenten met een belang bij de renovatiewerkzaamheden (de gemeente Beverwijk grenst bijvoorbeeld direct aan de Velsertunnel): deze gemeenten zijn wel degelijk bij het project betrokken, maar vanuit een andere rol (partner).

Wettelijk kader bevoegd gezag

De Warvw stelt in artikel 1 dat het bevoegd college van B en W, het college van B en W betreft van de gemeente waarin een tunnel geheel (of in hoofdzaak) ligt of zal liggen. Daarnaast zegt de Warvw in artikel 4 (zie bijlage) dat bij tunnels die lands- of gemeentegrenzen overschrijden, één gemeente zal optreden als het bevoegd gezag en dat zij dit doet in samenspraak met het andere bestuursorgaan. Voor de Renovatie Velsertunnel was dit niet van toepassing: het bevoegd gezag is hier de gemeente Velsen.

Andere gemeenten
In artikel 11, lid 1 stelt de Warvw dat de door bevoegd college van B en W aangewezen ambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving van de Warvw. Naast deze algemene taak (het toetsen of aan de wet wordt voldaan) heeft het bevoegd gezag bij renovatieprojecten op twee gedefinieerde momenten een rol: bij het verlenen van de omgevingsvergunning en bij het verlenen van de openstellingsvergunning. Deze taken worden hieronder nader toegelicht. Hierbij ligt de nadruk op het verlenen van de vergunningen: de handhaving en toetsing ervan (wordt de renovatie veilig uitgevoerd op basis van de omgevingsvergunning en is er sprake van een veilige exploitatie op basis van de openstellingsvergunning?) zijn wel degelijk taken van het bevoegd gezag, maar worden niet nader beschreven in dit hoofdstuk.

Omgevingsvergunning

Vanuit de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het bevoegd gezag (gemeente Velsen) verantwoordelijk geweest voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de renovatie van de Velsertunnel, inclusief de bijbehorende taken op het gebied van toezicht en handhaving.

Specifiek voor tunnelprojecten geldt bij het verlenen van de omgevingsvergunning dat het bevoegd gezag het bouwplan toetst dat bij de aanvraag is toegevoegd, zoals beschreven is in de Leidraad Veiligheidsdocumentatie. Daarnaast dient het bevoegd gezag op basis van de Warvw artikel 6b, lid 6 goedkeuring te verlenen voor de toe te passen gestandaardiseerde uitrusting (zie de bijlage voor de betreffende wetsartikelen). Specifiek voor renovaties geldt op basis van Warvw artikel 18, lid 3b dat de gestandaardiseerde uitrusting niet verplicht is als de tunnel opengesteld is (geweest) voor verkeer op 1 juli 2013.

Openstellingsvergunning

De rol van het bevoegd gezag met betrekking tot de openstellingsvergunning is wettelijk geborgd in de artikelen 7, 8, 8a en 11 van de Warvw (zie bijlage voor een overzicht van deze wetsartikelen). Samengevat zeggen deze artikelen dat het bevoegd gezag:

  • gesprekspartner is bij het opstellen en/of aanpassen van het veiligheidsbeheerplan;
  • de vergunning verleent voor de openstelling voor verkeer;
  • toezicht houdt op de naleving van de wetgeving, met als ultieme machtsmiddel het intrekken van de openstellingsvergunning.

Voor de Renovatie Velsertunnel zijn bovenstaande taken en verantwoordelijkheden onverkort van toepassing.

“Bijzondere aandacht is gewenst voor de interpretatie van gemaakte afspraken tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, bevoegd gezag en tunnelbeheerder.”

Vanwege de verschillende achtergronden van betrokken organisaties en personen (en omdat het wettelijk vastgelegde rollenspel rondom tunnelveiligheid nog niet overal gemeengoed is) worden gemaakte afspraken verschillend geïnterpreteerd; zorg er dus voor dat afspraken zo concreet mogelijk gemaakt worden aan de hand van bijvoorbeeld pilots, voorbeelden (bij afspraken over formats), eerste uitwerkingen, etc. Maak specifiek ook afspraken over de gewenste ontwerpdiepgang (per technische discipline) voor de aan te vragen vergunningen en de kaders waartegen de aanvragen getoetst worden.

Inhoudelijke kaders

De inhoudelijke wettelijke kaders waartegen het bevoegd gezag de vergunningsaanvragen toetst, staan beschreven in de Warvw (bijvoorbeeld of voldaan wordt aan de wettelijke veiligheidsnorm), Rarvw (bijvoorbeeld of het gestandaardiseerde voorzieningenniveau wordt toegepast, of dat een advies van de veiligheidsbeambte toegevoegd is aan de vergunningsaanvraag) en het Bouwbesluit (bijvoorbeeld technische eisen aan een vluchtgang).

Kaders en richtlijnen die zijn opgesteld vanuit beheerders (bijvoorbeeld de Landelijke Tunnelstandaard van Rijkswaterstaat), landelijke koepel- en kennisorganisaties (bijvoorbeeld CROW-richtlijnen) en internationale normeringen (bijvoorbeeld ISO– of NEN-normen) vormen geen inhoudelijke kaders voor de toetsing door het bevoegd gezag.

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan alle inhoudelijke kaders ligt primair bij de tunnelbeheerder.

Openstellen tijdens renovatie

Voor de renovatie van de Velsertunnel is de tunnel negen maanden dichtgegaan. Het volledig buiten dienst stellen van een tunnel is echter lang niet overal mogelijk. Een goed voorbeeld is de Maastunnel, zie ook de achtergrondinformatie onderaan deze paragraaf. Voorafgaand aan de renovatie van deze monumentale tunnel is besloten dat altijd een tunnelbuis beschikbaar moet zijn voor verkeer van zuid naar noord, om ervoor te zorgen dat het Erasmus Medisch Centrum goed te bereiken is. Vanwege dit besluit wordt de renovatie uitgevoerd in etappes, waarbij de ene buis wordt gerenoveerd terwijl de andere in gebruik is voor het wegverkeer. Dit wordt renoveren met de winkel open genoemd.

Tijdens de voorbereidende en de renovatiewerkzaamheden in de Maastunnel wordt steeds maar één tunnelbuis afgesloten om de binnenstad en het Erasmus Medisch Centrum goed bereikbaar te houden. (Foto: Vincent Basler)

Bij een degelijke gefaseerde renovatie lijk je tegen beperkingen in de wet aan te lopen. De Warvw voorziet namelijk niet in regels voor het in etappes uitvoeren van een renovatie waarbij de te renoveren tunnel in gebruik blijft voor het verkeer. Zo stelt de Warvw in artikel 8a, lid 1 dat het verboden is een tunnel na een wezenlijke wijziging open te stellen zonder daartoe strekkende vergunning van het bevoegd college van burgemeester en wethouders, en tijdens een renovatie zijn aanpassingen al snel ‘wezenlijke wijzigingen’, omdat het veiligheidsbeheerplan moet worden aangepast, de constructie zodanig wordt gewijzigd dat de uitgangspunten voor de QRA niet meer kloppen en/of een omgevingsvergunning voor de bouw vereist is. Volgens de letter van de wet betekent dit dat elke keer dat een wezenlijke wijziging is doorgevoerd, een openstellingsvergunning moet worden aangevraagd. Een openstellingsvergunning kan echter pas worden verleend als aan alle eisen van de Warvw en Rarvw en het Bouwbesluit 2012 is voldaan. En dat is meestal pas het geval na de volledige renovatie van de tunnel en niet al na het afronden van  een ‘etappe’. Daardoor ontstaat een onoplosbare situatie.

Om gefaseerde renovaties toch mogelijk te maken, hebben Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen samen met de gemeente Rotterdam een aanpak ontwikkeld die past bij de geest van de wet. Deze aanpak komt er in het kort op neer dat de aannemer die de renovatie uitvoert, afspraken maakt met de tunnelbeheerder en het bevoegd gezag over de manier waarop de veiligheid tijdens het renoveren ‘met de winkel open’ wordt gegarandeerd en aangetoond. Uitgangspunt daarbij is dat de tunnel tijdens de renovatie veilig in gebruik is en na elke stap van het renovatietraject minstens net zo veilig, maar bij voorkeur veiliger is dan ervoor.

In de praktijk houdt deze aanpak in dat de aannemer voorafgaand aan elke stap van de renovatie een calamiteitenplan en bouwveiligheidsplan ontwikkelt en deze plannen afstemt met de tunnelbeheerder. In deze plannen beschrijft hij de maatregelen om de veiligheid van weggebruikers en personeel tijdens de werkzaamheden te waarborgen. Vervolgens houdt de tunnelbeheerder het veiligheidsniveau tijdens de renovatie voortdurend bij in een tunnelveiligheidsdossier. Als er tijdens de renovatie extra maatregelen door de tunnelbeheerder moeten worden getroffen om de veiligheid van de weggebruikers of het personeel van de aannemer te garanderen bij incidenten of calamiteiten in de verkeersbuis – denk aan extra voorzieningen om de hulpverlening of de zelfredzaamheid te regelen – dan moeten die worden vastgelegd in een ‘Faseringsplan veilige exploitatie’.

Renovatie Maastunnel

In de zomer van 2017 startte de grootscheepse renovatie van de Maastunnel, die stamt uit 1942. Vanwege de gefaseerde renovatie met ‘de winkel open’ is de besluitvorming over de tunnelveiligheid anders ingevuld dan bij bijvoorbeeld de Velsertunnel. De figuur hiernaast toont de verschillende stappen van het besluitvormingsproces.

Voorafgaand aan de gefaseerde renovatie van de Maastunnel zijn enkele bestuurlijke besluiten genomen:

  • De tunnelbeheerder heeft na afstemming met het College van B en W en de veiligheidsbeambte besloten dat tijdens de gefaseerde renovatie géén tussentijdse openstellingsvergunningen worden aangevraagd, omdat gedurende de renovatie nog niet (volledig) kan worden voldaan aan de wet- en regelgeving.
  • Er is afgesproken dat voor elke fase van de renovatie het veiligheidsniveau wordt beoordeeld ten opzichte van de actuele, dan geldende situatie. Het nieuwe veiligheidsniveau mag niet lager worden dan het actuele. Bij de beoordeling worden de volgende vier processen meegenomen: zelfredding, hulpverlening, incidentbeheersing en verkeersafwikkeling. De beoordeling zelf kan kwalitatief en kwantitatief van aard zijn, waarbij uitsluitend de kwantitatieve beoordeling een wettelijke grondslag heeft.
  • De tunnelbeheerder zorgt ervoor dat het tunnelveiligheidsdossier telkens wordt aangepast aan de volgende fase in de renovatie.
  • De tunnelbeheerder laat door een onafhankelijk deskundige onderbouwen dat in elke fase van de renovatie de tunnel ten minste net zo veilig is als in de situatie ervóór. De beoordeling van het veiligheidsniveau ten opzichte van de actuele situatie wordt vastgelegd in een rapportage. Tevens wordt in een ‘Faseringsplan veilige exploitatie’ vastgelegd welke maatregelen en randvoorwaarden nodig zijn voor een veilige uitvoering van de volgende fase.
  • Voorafgaand aan elke fase van de renovatie vraagt de tunnelbeheerder aan de veiligheidsbeambte om de veiligheidsonderbouwing te beoordelen en hierover een advies te geven. Als de tunnelbeheerder besluit om af te wijken van het advies van de veiligheidsbeambte, legt hij dit schriftelijk vast en motiveert hij waarom hij afwijkt.
Klap uit Klap in
De wet is het probleem niet. Dat de wet niet voor renoveren met de winkel open is uitgewerkt, betekent niet dat dergelijke renovaties onmogelijk zijn.
Processchema's

Toetskader op maat

Bij de Renovatie Velsertunnel liep men er tegenaan dat de Velsertunnel in de beantwoording van vragen van het toetskader als nieuwe tunnel beschouwd moest worden. Om het toetskader toch nuttig te kunnen inzetten bij de aanvraag van de vergunningen is in overleg tussen veiligheidsbeambte en tunnelbeheerder afgesproken om het toetskader tot en met niveau 3 in te vullen ten tijde van het bouwplan. Dit ingevulde toetskader is meegeleverd aan de veiligheidsbeambte voor de adviesaanvraag van het bouwplan.

Voor de renovatie van de Velsertunnel zijn in goed overleg afspraken gemaakt over het al dan niet van toepassing zijn, en de wijze van aantoning, van alle eisen uit het bouwbesluit en de relevante eisen uit het toetskader (waarin de eisen vanuit het bouwbesluit zijn opgenomen). Indien niet voldaan kan worden aan de eisen (vanwege fysieke beperkingen), is dit eveneens (deels eenzijdig) vastgelegd.

Te volgen proces

Ten tijde van het opstellen van dit hoofdstuk is de renovatie van de Velsertunnel in uitvoering. Dat betekent dat de omgevingsvergunning is verleend, en dat het proces naar de openstellingsvergunning loopt.

Omgevingsvergunning

Figuur 5.1 (zie kader) toont de interactie tussen de tunnelbeheerder (met de bouwcombinatie daarachter) en het bevoegd gezag in de ontwerpfase van een tunnelproject, leidend tot een omgevingsvergunning. Dit processchema is opgenomen op pagina 32 van de Bestuurlijke handreiking openstellingsvergunning wegtunnels (uitgave van het IFV, ISBN: 978-90-5643).

Openstellingsvergunning

Na het verlenen van de omgevingsvergunning kan worden gestart met de bouw/renovatie van de tunnel. Er worden ook gewerkt aan het verkrijgen van de openstellingsvergunning. Figuur 5.2 (zie kader) toont de stappen in dit proces.

De Velsertunnel hanteert op hoofdlijnen de processen zoals schematisch weergegeven in figuren 5.1 en 5.2. Bij de invulling van dit proces wordt zo veel mogelijk doorgezet wat ook bij de omgevingsvergunning gebruikelijk is. Bij de omgevingsvergunning wordt hetzelfde gedaan als bij de openstellingsvergunning maar de taak van de aanvraag van de omgevingsvergunning is contractueel naar Hyacint doorgezet. Hyacint stelt wel het veiligheidsbeheerplan op namens de tunnelbeheerder.

Omdat het productie- en afstemmingsproces een andere dynamiek heeft dan het formele bestuurlijke proces, zijn bij de Renovatie Velsertunnel voor beide processen aparte plannen van aanpak voor de openstellingsvergunning opgesteld.

Toetskader voor het advies van de veiligheidsbeambte

Bij de aanvraag van de vergunningen wordt een advies van de veiligheidsbeambte gevoegd. De veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat hanteert bij zijn advies een eenduidig vastgesteld toetskader: het Toetskader veiligheidsbeambte Rijkswaterstaat. Dit toetskader heeft een optie om eisen te selecteren die van toepassing zijn op bestaande tunnels/constructies, zoals de Velsertunnel. Het toetskader bevat naast eisen voor de veiligheidsvoorzieningen, installaties en veiligheidsdocumentatie, ook eisen voor de civiele constructie. Het is bij renovaties echter vaak zeer kostbaar om grote wijzigingen aan te brengen in de civiele constructie. Dit betekent dat op een aantal vlakken niet (of slechts tegen zeer hoge kosten) aan alle eisen in het toetskader kan worden voldaan. Om dit te voorkomen, worden maatoplossingen vastgesteld tussen de veiligheidsbeambte, tunnelbeheerder en het bevoegd gezag.

Bereid overleggen ook goed voor: zorg voor stukken en duidelijkheid rondom de doelstellingen van de agendapunten. Dit zorgt ervoor dat er energie en enthousiasme blijft voor de overleggen en dat partijen bereid zijn om, wanneer het moet, wat extra werk te verzetten. Bouw voort op de bestaande relatie tussen tunnelbeheerder en bevoegd gezag; begin dus heel vroeg in het proces. Zorg dat de gezamenlijke ambitie doorleeft wordt.

“Begin vroeg, maar hanteer voor overleg geen vaste frequentie; laat de behoefte de frequentie bepalen.”

Maak onderscheid tussen het bestuurlijke proces, de ambtelijke voorbereiding daarvan, de inhoudelijke discussies en afspraken, en de toezichthoudende taak. Zorg ervoor dat de samenhang en informatie-uitwisseling tussen deze overleggen geborgd is. Zorg er hierbij ook voor dat er een tussenlaag is voor escalatie.

“Hanteer verschillende overlegstructuren voor verschillende doelstellingen.”

Maak keuzes transparant. Hieronder valt ook de keuze voor het hanteren van standaarden (gestandaardiseerde uitrusting, LTS, te hanteren toetskaders), vigerend intern beleid, planning, verwachtingen van elkaar en zorgpunten die leven. Openheid haalt wantrouwen weg en leidt, hoewel niet altijd tot overeenstemming over gemaakte keuzes, tot wederzijds begrip.

“Maak keuzes, achtergronden en overwegingen transparant en duidelijk.”

Elke review leidt tot nieuwe opmerkingen, ook op onderdelen die al ooit gereviewd zijn. Door te vaak te reviewen, maak je het jezelf dus moeilijk en leg je ook de andere partijen extra werkdruk op.

“Het reviewen en delen van tussenproducten is goed, maar laat niet te veel versies reviewen.”
Scrummen over afwijkingen

Het voorzieningenniveau bij de Velsertunnel is bepaald op basis van de stelregels ‘ten minste terugbrengen wat er was’ en ‘zo veel als mogelijk toepassing van de LTS’. De standaard was niet een-op-een toepasbaar: de afwijkingen bestonden onder andere uit aanpassingen van de onderlinge vluchtdeurafstand en de afstand tussen hulppostkasten. In overleg tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en tunnelbeheerder zijn de optimale oplossingen bepaald en contractueel vastgelegd. Deze overeggen vonden plaats in de convergentiefase, in de vorm van scrumsessies. Er zijn in totaal zeventien scrumsessie gehouden, met elk een ander onderwerp, gericht op ‘het uitharden van het contract’ op basis van de gekozen technische invullingen.
>> Lees meer over de scrumsessies

Voorzieningenniveau

De Warvw stelt in artikel 18.3, lid 3 onder andere dat artikel 6b (‘De tunnelbeheerder past in de tunnel een vastgestelde gestandaardiseerde uitrusting toe’) en artikel 8, lid 5, onderdeel a (‘Openstellingsvergunning mag niet verleend worden als er geen gestandaardiseerde uitrusting is’) niet van toepassing zijn op tunnels die voor 2013 reeds opengesteld zijn (geweest). Dit betekende voor de Velsertunnel dat de gestandaardiseerde uitrusting wettelijk niet van toepassing was. Maar de tunnelbeheerder heeft besloten om de LTS als uitgangspunt van toepassing te laten zijn voor de Velsertunnel. Zoals in het bouwplan is gemeld: ‘De LTS is een uitwerking van de tunnelwetgeving, de Warvw en de Rarvw. Binnen Rijkswaterstaat is de keuze gemaakt om de LTS 1.2, service pack 1 te gebruiken als uitgangspunt voor de renovatie van de Velsertunnel. Dit sluit aan bij het Rijkswaterstaatbeleid om voor bestaande tunnels de standaard toe te passen als dit doelmatig en kosteneffectief is’.

Scrummen over afwijkingen
De projectspecifieke invullingen van de gestandaardiseerde uitrusting zijn al in een vroeg stadium besproken met de veiligheidsregio, het bevoegd gezag en de veiligheidsbeambte. Hierbij is het 3D-model als hulpmiddel gebruikt. Het voorzieningenniveau is vervolgens met een QRA-berekening getoetst aan de wettelijke veiligheidsnorm, met als uitkomst dat de Velsertunnel na uitvoering van de renovatie hieraan voldoet.

“Na afronding van het project blijft de relatie tussen tunnelbeheerder en bevoegd gezag bestaan. De samenwerking en de wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking houdt niet op na het project.”