Waardering

Vanuit de context van veiligheid wordt al langer gekeken naar de beleving van ondergrondse objecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de sociale veiligheid van parkeergarages, of het gedrag van automobilisten bij nieuwe of heringerichte tunnels. De invalshoek is dan vooral probleemgeoriënteerd. Vanuit stedenbouwkundig en duurzaamheidsperspectief richt men zich meer op waarde: een betere beleving verhoogt de waarde van de ondergrondse ruimte én van de bovengrondse omgeving. Deze waarde is echter lastig in kaart te brengen, terwijl de kosten van ondergronds bouwen vaak relatief goed zijn in te schatten.

Veel participanten hebben met deze kwestie te maken en het COB wil hen hierin ondersteunen. Er spelen civieltechnische, juridische, beleidsmatige en economische vragen die in samenhang bekeken moeten worden om de ondergrond op waarde te kunnen schatten. Dit kan goed binnen de COB-platforms, waar vaak al diverse invalshoeken vertegenwoordigd zijn. Het COB streeft ernaar het netwerk te verbreden, zodat er ook vanuit andere perspectieven ervaringen en oplossingen voor ordenings- en waarderingsvraagstukken ingebracht worden.

KennisvraagDoel in 2020
Hoe maken we ondergrondse ruimten veilig, mooi, interessant en prettig vertoeven?Er zijn middelen verzameld en/of ontwikkeld (technisch, juridisch, conceptueel, financieel) om de beleving van ondergrondse ruimtes te verbeteren.
Hoe kunnen we partijen ondersteunen bij de ontwikkeling van beleid voor de ondergrond en de vertaalslag naar de praktijk?De ondergrond is een vast onderdeel in het nieuwe MIRT; STRONG is probleemloos uitgerold.
Hoe ziet de businesscase van de ondergrond er écht uit?Potentiële baten en baathouders van ondegrondse investeringen zijn in kaart gebracht.
Hoe stimuleren we meervoudig ruimtegebruik, met name in stedelijk gebied?Er is kennis ontwikkeld op het gebied van functiecombinaties; in ruimtelijke procedures en instrumenten is meer aandacht voor de ondergrond.