Evaluatie mantelbuizenputconstructie

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in een pilotproject een zogeheten mantelbuizenputconstructie ontwikkeld voor het droog, gebundeld, veilig en ondergronds aanbrengen en beheren van kabels en leidingen. Onder leiding van het COB is een evaluatie uitgevoerd om inzicht te geven in de toepasbaarheid van de constructie en de mogelijke standaardisatie van het systeem. Het rapport is te downloaden via de kennisbank.

Kabels en leidingen zijn de levensaders van onze maatschappij. Ze zorgen ervoor dat huishoudens, bedrijven en publieke instellingen voorzien worden in (basis)behoeften als elektriciteit, gas, water en internet. Een geordende ligging verkleint de kans op schade door werkzaamheden en voorkomt dat straten open moeten voor onderhoud of reparatie van de kabels en leidingen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft pilot met een mantelbuizenputconstructie uitgevoerd om te onderzoeken of dat een goede manier is om kabels en leidingen gebundeld, veilig en bereikbaar ondergronds aan te brengen en te beheren.

De mantelbuizenputconstructie is aangebracht onder het Thorbeckeplein. De openbare ruimte wordt de komende jaren geheel vernieuwd. (Beeld: via CityWorks)

De gemeente zet in op het realiseren van een standaardoplossing die breed toepasbaar is, en niet op een maatwerkoplossing voor de specifieke locatie. Het COB-netwerk werd ingeschakeld om de proef te evalueren. Werkt de constructie zoals beoogd? In welke situaties is de oplossing technisch mogelijk? Welke beheervoorschriften gelden er voor het systeem? Er zijn vragen geformuleerd binnen vijf thema’s:

  • Ontwerptechnisch (functionaliteit, techniek en toekomstvisie)
  • Kosten en baten (kosten, baten en verdeling, inclusief maatschappelijke aspecten)
  • Juridisch (eigendom, beheer, gemeentelijke regelgeving en landelijke regelgeving)
  • Technische normering (standaardisatie van het systeem)
  • Proces (aanpak van het project)

De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van interviews en beschikbaar gestelde projectinformatie. Voor de belangrijkste leer- en knelpunten die uit de evaluatie naar voren komen ten aanzien van toepasbaarheid en standaardisatie, is in een werksessie met deskundigen naar een oplossingsrichting gezocht.

De uitkomsten van de interviews en de werksessie zijn uitgewerkt tot een rapportage. Hierin komt ook aan de orde welke vervolgstappen er nog nodig zijn om tot een breed toepasbaar (gestandaardiseerd) systeem te komen.
>> Naar het rapport op de kennisbank