Hoogspanning ondergronds

Het COB wil samen met het netwerk een afwegingskader opstellen voor het ondergronds brengen van hoogspanning. Dit afwegingskader is bruikbaar bij de ontwikkeling van hoogspanningsverbindingen.

Op een neutrale en belangeloze wijze zijn verschillende partijen hiermee bezig. De projectgroep bestaat uit deelnemers van TenneT, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Kema. Deskundigen worden bij het project betrokken via workshops, waarin aspecten en thema’s verzameld en getoetst worden. De projectgroep interpreteert en verwerkt deze gegevens tot een afwegingskader.

De projectgroep verwacht een rapportage te presenteren, waarin aspecten benoemd worden voor het maken van de afweging om hoogspanning ondergronds te brengen. Er worden kennisleemten benoemd, die tot vervolgonderzoeken kunnen leiden.