Bundelingstechnieken in beleid

Het bundelen van kabels en leidingen is een van de oplossingen voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Voor inzicht in de technieken is er een groeiboek, maar hoe zorg je ervoor dat bundelingstechnieken worden meegenomen in beleidsplannen en besluitvorming? Ook daar doet het COB-netwerk onderzoek naar.

In stedelijke gebieden groeit de vraag naar beschikbare ondergrondse ruimte en wordt het noodzakelijk om voor bepaalde locaties anders te gaan ontwerpen. Het bundelen van ondergrondse kabels en leidingen is hierin een kansrijke oplossing. Het groeiboek Catalogus bundelingstechnieken laat zien welke techniek voor welke situatie geschikt is en welke factoren hierbij een rol spelen. Er wordt ingegaan op de belangen van de betrokken partijen, het proces, samenwerkingsaspecten, kosten en baten en financiering.

Dit project is de volgende stap: ervoor zorgen dat bundelingstechnieken ook een plek krijgen in besluitvorming en beleid. Toewerken naar een afwegingskader dat voor elke situatie een oplossing biedt, is een brug te ver. Wel is het mogelijk een brug te slaan tussen de technische mogelijkheden enerzijds en de werkprocessen van stedenbouwkundigen en de besluitvorming rondom projecten anderzijds. Het doel is de meerwaarde van bundeling onder de aandacht te brengen bij planvormers. Een bestuurder of projectverantwoordelijke moet weten welke mogelijkheden er zijn om ruimtebesparende oplossingen toe te passen. Vervolgens kan de toepassing worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een bepaalde bundelingsmethode voor te schrijven in het beleid. Een andere optie is om de catalogus actief te hanteren in het werkproces op het moment dat ruimtegebrek een aandachtspunt is.

Aanpak

Er wordt gestart met het verzamelen en clusteren van informatie en ervaringen over besluitvormingstrajecten. Ook worden de behoeften van stakeholders in kaart gebracht. Het gaat om vragen zoals:

  • Op welke manier worden gelijksoortige oplossingen voorgeschreven in regelgeving en beleid?
  • Waar zou dit onderwerp moeten worden opgenomen in beleid?
  • Op welke manier komt de besluitvorming bij projecten tot stand?
  • Wat is de beste manier om netbeheerders vroegtijdig voor te bereiden op de toepassing van een bundelingstechniek?
  • Op welke wijze kan de catalogus als onderdeel van het werkproces worden ingezet?

De uitkomsten worden vervolgens vertaald naar duidelijke, algemene informatie waarmee beleidsmakers, juristen en coördinatoren of vergunningverleners de juiste beslissing (afweging?) kunnen nemen.


Bij het verschijnen van het groeiboek Bundelingstechnieken sprak de projectleider Arjan Visser samen met Patricia Byrne-Meijer van de gemeente Amsterdam over het toepassen van bundeling in (onder) de stad.