Leren van incidenten met kabels en leidingen

Naar aanleiding van een graafincident met een gasleiding heeft het COB een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd. Het doel was om inzicht te krijgen in de stappen die alle betrokken partijen (hadden) kunnen nemen om graafschade te voorkomen. Deze evaluatie was niet bedoeld om een discussie over schuld en schuldigen te voeren, maar om het begrijpen en ervan leren. Helaas is de evaluatie niet in zijn volledigheid uitgevoerd en dus is er geen openbaar document uit voortgekomen. 

De inzichten van de evaluatie moesten worden vastgelegd in een kennisdocument waarvan de sector zou kunnen leren. Na een vruchtbare bijeenkomst op 15 december 2022 had een evaluatie moeten plaatsvinden met de betrokken netbeheerders. Die tweede evaluatieronde met de netbeheerders heeft nooit plaatsgevonden, omdat het leggen van contact niet lukte. Omdat hierdoor dus slechts een half onderzoek is uitgevoerd, is met de betrokken gemeente besloten dat er geen openbaar kennisdocument wordt gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst in december is wel veel waardevolle informatie opgehaald over hoe een proces wordt ingericht, of hoe het in dit geval had moeten worden ingericht. Het zou zonde zijn als daar niets mee wordt gedaan en dus is de input verwerkt in twee deliverables:
• Opgedane inzichten zijn meegenomen in de Proceslijn voorspelbare samenwerking. Dit openbare rapport gaat niet over incidenten, maar over hoe je met elkaar een proces inricht.
• Er is een analyse gemaakt voor de interne organisatie van de betrokken gemeente. Dit document is beschikbaar voor betrokkenen, maar wordt niet gezien als openbare kennis. 

Samen zonder schade

Als kennisorganisatie heeft het COB met haar netwerk ervaring in het leren van de praktijk. In het project Samen zonder schade is onderzoek gedaan naar het verminderen van graafschade. Door een gedragswetenschapper gekeken is naar het gedrag van de betrokkenen. Hiervoor is een serious game ontwikkeld. Dit project is gericht op een verandering in cultuur en werkwijze in de ondiepe ondergrond. Door de tendens van ‘moeten’ binnen het graafproces te veranderen in een van ‘willen’, kunnen gezamenlijke doelen worden bereikt.
>> Bekijk de projectpagina

Stand van zaken

Dat dit een lastig onderwerp is, wordt bevestigd door het doorlopen traject. Het COB heeft een halve evaluatie kunnen uitvoeren, samen met de gemeente. Het is niet gelukt om de betrokken netbeheerder te betrekken voor een volledige evaluatie en een algemeen kennisdocument. Wat wel is gelukt, is dat de uitkomsten van de evaluatie die is uitgevoerd, zijn opgenomen in het onderzoek Proceslijn voorspelbare samenwerking. Hiermee zijn de lessen niet verloren gegaan. De betrokken gemeente heeft een terugkoppeling gekregen, waarmee zij hun interne organisatie een stap verder kunnen brengen.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Een openbaar kennisdocument waarin wordt uitgelegd waar risicomomenten zich bevinden en hoe incidenten voorkomen kunnen worden.

 

Q2 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Er is een bijeenkomst geweest met de gemeenten waar het incident plaatsvond.

1

Er wordt regelmatig contact gezocht met de betrokken netbeheerders, maar zij
hebben nog niet toegezegd te willen meedoen.

1

Brownpapers evaluatie Leren van incidenten kabels en leidingen. Foto: COB