Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase

Ter voorbereiding op praktijkprojecten worden proefsleuven gegraven om informatie te verkrijgen over wat onder de grond ligt. Met deze informatie wordt vervolgens weinig meer gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ontsluiten en (her)gebruik van deze informatie? En hoe werkt een haalbare oplossing hiervoor? Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een proefsleuvendatabase.

Het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase onderzoekt wat de levensvatbaarheid is van een proefsleuvendatabase met informatie over de gevonden ligging van kabels en leidingen. In een eerste fase heeft het project de waarde en noodzaak, kansen en bedreigingen en juridische en praktische randvoorwaarden in kaart gebracht. De rapportage is opgeleverd in januari 2023 en gepresenteerd op de Kennisarenadag 2023.
>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 3MB)

Het project bevindt zich nu in de tweede fase. Hierin worden de bestuurlijke en juridische haalbaarheid van de proefsleuvendatabase in nader detail onderzocht. Daarin komen vragen aan de orde zoals de mate waarin de database top-down dan wel bottom-up aangestuurd en ontwikkeld dient te worden en welke juridische waarborgen noodzakelijk zijn. Daarnaast gaat het expertteam aan de slag met de ontwikkeling van een businesscase, zodat ook de financiële haalbaarheid aantoonbaar is. Draagvlak vanuit institutionele stakeholders is bij deze activiteiten van groot belang. Eind zomer 2023 zal dit werk zijn afgerond.

De proefsleuvendatabase gaat door!

Met een stapel rapportages onder de arm reisden platformcoördinator Rudi Zoet en projectleider Rob van Son op woensdag 12 april 2023 af naar de Algemene Ledenvergadering van het Kabel- en Leidingoverleg (KLO). Naast het delen van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek waren de doelstellingen duidelijk: steun verkrijgen om de studie voort te zetten en de bereidheid bevestigen om hier samen met leden en toehoorders van het KLO verder over in gesprek te gaan. Waar de meningen over de juiste benadering (top-down of bottom-up) nog behoorlijk uiteenliepen, waren de leden van het KLO nagenoeg unaniem positief over de doorstart van de haalbaarheidsstudie en hun bereidheid om in gesprek te gaan hierover. Ook binnen het KLO is veel steun te vinden voor de proefsleuvendatabase. De verkenning gaat dus verder.

>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 2 MB)

Rapportage 2023 

Wat zijn de waarde, wenselijkheid en randvoorwaarden voor het vastleggen en ontsluiten van informatie uit proefsleuven? Met proefsleuven wordt vaak informatie over de ligging van kabels en leidingen ingewonnen die niet te vinden is in bestaande databronnen. Wat als die informatie voortaan wordt vastgelegd en ontsloten? Het COB-netwerk heeft verkend wat de meerwaarde van een proefsleuvendatabase zou zijn en aan welke randvoorwaarden deze zou moeten voldoen om succesvol te zijn.
>> Download het rapport van de kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Rapportage haalbaarheid proefsleuvendatabase. 

Q1 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Kick-off (4 oktober 2022).

1

Uitvraag expertteam (september-november 2022).

1

Update op platformbijeenkomst (november 2022).

1

Workshop expertteam (6 december 2022).

1

Bijeenkomsten

Tweede bijeenkomst projectteam

Op 6 december 2022 was de COB-studio in Delft het toneel van de tweede bijeenkomst van dit expertteam. In een intensieve sessie bespraken representanten van netbeheerders, gebiedbeherende organisaties, projectontwikkelaars, ingenieursadviesbureaus en onderzoeksbureaus de waarde en noodzaak, obstakels, randvoorwaarden en te volgen stappen voor het opzetten van een proefsleuvendatabase. Projectleider Rob van Son deelde de inzichten die hij de afgelopen maanden heeft opgedaan bij het uitvragen van diverse stakeholders. Vervolgens ging het team gezamenlijk aan de slag om de toegevoegde waarde van het delen van informatie over de werkelijke ligging van kabels en leidingen in detail te duiden met behulp van het Value Proposition Canvas. Tot slot bespraken de deelnemers hoe een overtuigende demonstrator al snel ontwikkeld kan worden om de waarde van de proefsleuvendatabase inzichtelijk te maken en twijfelaars over de streep te trekken. Het team gaat hier nu verder mee aan de slag en kijkt ernaar uit om de resultaten met u te delen op de Kennisarenadag 2023 op 14 februari 2023.

Platform Kabels en leidingen

Op de laatste bijeenkomst van het jaar van het platform Kabels en leidingen op 29 september 2022 heeft Rob van Son een presentatie gegeven aan de platformleden over het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase. In de presentatie gaf hij een korte introductie van het onderwerp en een update over de stand van zaken en van de vervolgstappen. Ook vroeg hij de aanwezigen mee te denken.
>> Bekijk de presentatie hier. (pdf, 2MB)

Kick-off

Op 4 oktober 2022 vond in stadslab RAUM in Utrecht de kick-off plaats van het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase. Het werd een levendige bijeenkomst, waarin veel is besproken. Deelnemers vanuit verschillende achtergronden waren het eens dat het delen van proefsleufinformatie van toegevoegde waarde kan zijn proefsleuvendatabase en willen daar ook graag een steentje aan bijdragen. De energie was voelbaar, want iedereen voelt de urgentie gezien de opgaven die voor ons liggen. De hele grond zal in minder of meerdere mate opengaan vanwege de energietransitie en de klimaatopgave en dit lijkt hét moment om ervoor te zorgen dat verzamelde informatie niet verdwijnt maar ten goede komt aan diverse stakeholders in Nederland. Projectleider Rob van Son heeft vanuit eigen ervaring verteld hoe hij in Singapore heeft gewerkt aan dit onderwerp, wat een interessante discussie teweegbracht en het verder delen van praktijkervaringen van andere deelnemers. We zijn dankbaar voor  het enthousiasme van de deelnemers en hun bereidheid om het project verder te ondersteunen. Kortom: een geweldige kick-off! 

Deelnemers

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Alex van der Krabben, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rudi Zoet, rol: Coordinator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Marcel Bruin, rol: Lid expertteam

HdB Tekenburo B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, De Diepteweg 16
Danny Gevers, rol: Lid expertteam

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Harry de Haas, rol: Lid expertteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Anthonie van Grootheest, rol: Lid expertteam

MapXact -

Locatie: Harfsen, Holtmark 2
John van Schijndel, rol: Lid expertteam

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Lid expertteam

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Lid expertteam

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid expertteam

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Projectleider

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Tjerk Postmus, rol: Lid expertteam