Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase

Ter voorbereiding op praktijkprojecten worden proefsleuven gegraven om informatie te verkrijgen over wat onder de grond ligt. Met deze informatie wordt vervolgens weinig meer gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ontsluiten en (her)gebruik van deze informatie? En hoe werkt een haalbare oplossing hiervoor? Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een proefsleuvendatabase.

Het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase onderzoekt wat de levensvatbaarheid is van een proefsleuvendatabase met informatie over de gevonden ligging van kabels en leidingen. In een eerste fase heeft het project de waarde en noodzaak, kansen en bedreigingen en juridische en praktische randvoorwaarden in kaart gebracht. De rapportage is opgeleverd in januari 2023 en gepresenteerd op de Kennisarenadag 2023.
>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 3MB)

Rapportage 2023 

Wat zijn de waarde, wenselijkheid en randvoorwaarden voor het vastleggen en ontsluiten van informatie uit proefsleuven? Met proefsleuven wordt vaak informatie over de ligging van kabels en leidingen ingewonnen die niet te vinden is in bestaande databronnen. Wat als die informatie voortaan wordt vastgelegd en ontsloten? Het COB-netwerk heeft verkend wat de meerwaarde van een proefsleuvendatabase zou zijn en aan welke randvoorwaarden deze zou moeten voldoen om succesvol te zijn.
>> Download het rapport van de kennisbank

Tweede fase

Het project bevindt zich in de tweede fase. Hierin zijn bestuurlijke en juridische haalbaarheid van de proefsleuvendatabase gedetailleerd onderzocht. Daarin komen vragen aan de orde zoals de mate waarin de database top-down dan wel bottom-up aangestuurd en ontwikkeld dient te worden en welke juridische waarborgen noodzakelijk zijn. Daarnaast ontwikkelt het expertteam een businesscase, zodat ook de financiële haalbaarheid aantoonbaar is. Draagvlak vanuit institutionele stakeholders is bij deze activiteiten van groot belang. Daarom zijn er gesprekken met gevoerd met MinEZK, RDI, KadasterKLIC en MinBZK (programma BRO) om de bestuurlijke en juridische haalbaarheid van een proefsleuvendatabase te verkennen. Ook is met lokale stakeholders georiënteerd op mogelijke proeftuin voor de proefsleuvendatabase. Het KLO is positief over de doorstart van de haalbaarheidsstudie. 

Deliverables 2023/2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Rapportage haalbaarheid proefsleuvendatabase. 

Gereed
2

Rapportage met aanbevelingen voor de organisatie en inrichting van een financieel, juridisch en bestuurlijk haalbare proefsleuvendatabase.
NB. Uitgesteld, was Q3 2023

Q1 2024

In overleg is besloten dat deliverable 2 eind december 2023/begin januari 2024 wordt opgeleverd. Hiermee wordt een basis gelegd voor de vervolgfase (proeftuinen en onderzoeken koppeling met BRO).

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Gesprekken met MinEZK, RDI, KadasterKLIC en MinBZK (programma BRO) om de bestuurlijke en juridische haalbaarheid van een proefsleuvendatabase te verkennen.

2

Oriëntatie op mogelijke proeftuin voor de proefsleuvendatabase met lokale stakeholders.

2

Afstemming over contouren van ontwikkeling proefsleuvendatabase in 2024 volgens ‘community-hubmodel’ (centrale samenkomst van opdrachtgevers, lokale proeftuinen).

2

Bijeenkomsten

Tweede bijeenkomst projectteam

Op 6 december 2022 was de COB-studio in Delft het toneel van de tweede bijeenkomst van dit expertteam. In een intensieve sessie bespraken representanten van netbeheerders, gebiedbeherende organisaties, projectontwikkelaars, ingenieursadviesbureaus en onderzoeksbureaus de waarde en noodzaak, obstakels, randvoorwaarden en te volgen stappen voor het opzetten van een proefsleuvendatabase. Projectleider Rob van Son deelde de inzichten die hij de afgelopen maanden heeft opgedaan bij het uitvragen van diverse stakeholders. Vervolgens ging het team gezamenlijk aan de slag om de toegevoegde waarde van het delen van informatie over de werkelijke ligging van kabels en leidingen in detail te duiden met behulp van het Value Proposition Canvas. Tot slot bespraken de deelnemers hoe een overtuigende demonstrator al snel ontwikkeld kan worden om de waarde van de proefsleuvendatabase inzichtelijk te maken en twijfelaars over de streep te trekken. Het team gaat hier nu verder mee aan de slag en kijkt ernaar uit om de resultaten met u te delen op de Kennisarenadag 2023 op 14 februari 2023.

Platform Kabels en leidingen

Op de laatste bijeenkomst van het jaar van het platform Kabels en leidingen op 29 september 2022 heeft Rob van Son een presentatie gegeven aan de platformleden over het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase. In de presentatie gaf hij een korte introductie van het onderwerp en een update over de stand van zaken en van de vervolgstappen. Ook vroeg hij de aanwezigen mee te denken.
>> Bekijk de presentatie hier. (pdf, 2MB)

Kick-off

Op 4 oktober 2022 vond in stadslab RAUM in Utrecht de kick-off plaats van het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase. Het werd een levendige bijeenkomst, waarin veel is besproken. Deelnemers vanuit verschillende achtergronden waren het eens dat het delen van proefsleufinformatie van toegevoegde waarde kan zijn proefsleuvendatabase en willen daar ook graag een steentje aan bijdragen. De energie was voelbaar, want iedereen voelt de urgentie gezien de opgaven die voor ons liggen. De hele grond zal in minder of meerdere mate opengaan vanwege de energietransitie en de klimaatopgave en dit lijkt hét moment om ervoor te zorgen dat verzamelde informatie niet verdwijnt maar ten goede komt aan diverse stakeholders in Nederland. Projectleider Rob van Son heeft vanuit eigen ervaring verteld hoe hij in Singapore heeft gewerkt aan dit onderwerp, wat een interessante discussie teweegbracht en het verder delen van praktijkervaringen van andere deelnemers. We zijn dankbaar voor  het enthousiasme van de deelnemers en hun bereidheid om het project verder te ondersteunen. Kortom: een geweldige kick-off! 

Deelnemers

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Alex van der Krabben, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rudi Zoet, rol: Coordinator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Marcel Bruin, rol: Lid expertteam

HdB Tekenburo B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, De Diepteweg 16
Henri de Bruin, rol: Lid expertteam

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Harry de Haas, rol: Lid expertteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Anthonie van Grootheest, rol: Lid expertteam

MapXact -

Locatie: Harfsen, Holtmark 2
John van Schijndel, rol: Lid expertteam

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Lid expertteam

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Lid expertteam

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid expertteam

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Projectleider

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Tjerk Postmus, rol: Lid expertteam