Ondergrondse infra en de Omgevingswet

Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door de VNG worden diverse staalkaarten ontwikkeld voor het omgevingsplan, maar niet over de ondergrondse infra. Het doel van dit project is om handvatten te creëren waarmee kabels en leidingen kunnen worden meegenomen in omgevingsplannen. Zodat gemeenten kunnen sturen op een duurzame inrichting van de ondergrond.

Staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Het geheel geeft inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de systematiek van de Omgevingswet biedt. Op een aantal plekken wordt de ondergrond opgenomen in omgevingsplannen, maar het gaat dan voornamelijk over het voorkomen van bodemverontreiniging, het beheren van historische verontreiniging en over bodemkwaliteit in relatie tot de leefomgeving. De kabels en leidingen met hun inpassingsvraagstukken rondom aanleg, het zorgvuldig beheren, de besluitvorming, de integraliteit komen amper aan bod. Dit is echter wel het moment om ervoor te zorgen dat er over kabels-en-leidingenvraagstukken wordt nagedacht, en daar afspraken over worden gemaakt.

Goed op dreef

De interviews (zoals hieronder vermeld in ‘Activiteiten afgelopen halfjaar’) zijn afgerond. De conclusies uit alle input zijn inmiddels (nog) in besloten kring beschreven. Aan de hand van deze tussenstand heeft het kernteam besloten om aan de hand van praktijkcases in twee bijeenkomsten te verkennen hoe de omgevingswetinstrumenten kunnen worden ingezet voor sturing op de ondergrond. Ook stedenbouw, landschap, stedelijk beheer, strategen en futuristen worden hierbij betrokken. Het voornemen is om ook basisinformatie over hoe de omgevingsplannen zich zullen verhouden tot andere sturende zaken, in het einddocument op te nemen. Dit einddocument wordt eind 2022 verwacht.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Programma van eisen.

Q1 2022
2

Vormen expertgroep en concept-handvatten.

Q2 2022
3

Verificatie bruikbaarheid.

Q3 2022
4

Opleveren handvatten.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Een representatieve groep bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten wordt geïnterviewd over de manier waarop zij hun informatie verwerken tot plannen. Daarnaast is binnen het netwerk geïnventariseerd welke onderwerpen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn om als voorbeelden te hanteren.

1

Vorming kernteam en twee sessies met vertegenwoordigers van gemeenten.

2

Interviews met elf gemeenten, twee academici en vijf netbeheerders.

1,2

Oriënterende gesprekken met experts.

1,2

Meer over het project

Het doel van dit project is om gemeenten een beeld en gevoel te geven bij de manier waarop het onderwerp kabels en leidingen een plaats kan krijgen in de tactische en strategische beleidsstukken die de gemeente dient op te stellen als de Omgevingswet in werking treedt. De doelgroep bestaat uit bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs van gemeenten.

Het project levert een aantal praktische handvatten op in de vorm van voorbeeldregels voor het omgevingsplan, mogelijkheden voor maatwerkregels of maatwerkvoorschriften, ideeën voor een programmatische aanpak en het delen van goede voorbeelden, met gedachtegang en voorbeeldteksten. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende categorieën van gemeentes en wordt waar nodig verwezen naar al bestaande hulpmiddelen, zoals casco’s en juridisch-technische uitleg. De staalkaarten leveren hierop een aanvulling. Het uiteindelijke product bestaat uit een een waaier/menukaart met staalkaarten voor de verschillende beleidsstukken die een gemeente op basis van de Omgevingswet dient op te stellen.

Aanpak
Om dubbel werk te voorkomen, wordt gestart met het verzamelen van de juiste achtergrondinformatie. Er wordt een representatieve groep bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten geïnterviewd naar de manier waarop zij hun informatie verwerken tot plannen. Daarnaast wordt binnen het netwerk geïnventariseerd welke onderwerpen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn om als voorbeelden te hanteren. Op basis van de uitkomsten wordt een programma van eisen voor de inhoud vastgesteld en een aantal concepten uitgewerkt. Er wordt een expertgroep gevormd van enkele bestuurders en beleidsmedewerkers, waaraan de concepten worden voorgelegd, zodat ze definitief gemaakt kunnen worden.

Beeld: Cartoon Blanche

Deelnemers

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Adviseur

BearingPoint B.V.

Locatie: Amsterdam, De Entree 89
Lucas van Luijtelaar, rol: Geïnterviewd

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Amersfoort

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Rob Kemmeren, rol: Geïnterviewd

Gemeente Arnhem Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Geïnterviewd

Gemeente Breda

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Ruben Klijn, rol: Lid kernteam

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Geïnterviewd
Gemeente Ede

Gemeente Ede

Locatie: Ede, Bergstraat 4
Bart van der Mark, rol: Lid kernteam

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Edith Rutten, rol: Lid kernteam

Gemeente Haarlem Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Haarlem, Zijlvest 39
Eveline de Graaff, rol: Geïnterviewd
Gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen

Locatie: Heerenveen, Crackstraat 2
Richard Cöp, rol: Geïnterviewd
Gemeente Helmond

Gemeente Helmond

Locatie: Helmond, Weg op den Heuvel 35
Pieter Saris, rol: Geïnterviewd
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Locatie: Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2
Edwin Hoekstra, rol: Geïnterviewd
Jaap Kuipers, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Geïnterviewd
Pieter van Leeuwen, rol: Geïnterviewd

Gemeente Maastricht

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Jos Kooijman, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
John de Ruiter, rol: Lid kernteam
Gemeente Terneuzen

Gemeente Terneuzen

Locatie: Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 4
Ronny Bracke, rol: Geïnterviewd
Steven de Waal, rol: Geïnterviewd

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Olav Reinders, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Rob Heijer, rol: Lid kernteam

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Jolanda Gilles, rol: Adviseur

Stantec B.V.

Locatie: Arnhem, Tivolilaan 205
Petra Mesken, rol: Projectleider

TU Delft Faculty of Architecture

Locatie: Delft, Julianalaan 134
Fransje Hooimeijer, rol: Geïnterviewd

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Evelijn Martinius, rol: Geïnterviewd