Ondergrondse infra en de Omgevingswet

Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door de VNG worden diverse staalkaarten ontwikkeld voor het omgevingsplan, maar niet over de ondergrondse infra. Het doel van dit project is om handvatten te creëren waarmee kabels en leidingen kunnen worden meegenomen in omgevingsplannen. Zodat gemeenten kunnen sturen op een duurzame inrichting van de ondergrond.

Staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Het geheel geeft inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de systematiek van de Omgevingswet biedt. Op een aantal plekken wordt de ondergrond opgenomen in omgevingsplannen, maar het gaat dan voornamelijk over het voorkomen van bodemverontreiniging, het beheren van historische verontreiniging en over bodemkwaliteit in relatie tot de leefomgeving. De kabels en leidingen met hun inpassingsvraagstukken rondom aanleg, het zorgvuldig beheren, de besluitvorming, de integraliteit komen amper aan bod. Dit is echter wel het moment om ervoor te zorgen dat er over kabels-en-leidingenvraagstukken wordt nagedacht, en daar afspraken over worden gemaakt.

Doel project
Het doel van dit project is om gemeenten een beeld en gevoel te geven bij de manier waarop het onderwerp kabels en leidingen een plaats kan krijgen in de tactische en strategische beleidsstukken die de gemeente dient op te stellen als de Omgevingswet in werking treedt. De doelgroep bestaat uit bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs van gemeenten.

Het project levert een aantal praktische handvatten op in de vorm van voorbeeldregels voor het omgevingsplan, mogelijkheden voor maatwerkregels of maatwerkvoorschriften, ideeën voor een programmatische aanpak en het delen van goede voorbeelden, met gedachtegang en voorbeeldteksten. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende categorieën van gemeentes en wordt waar nodig verwezen naar al bestaande hulpmiddelen, zoals casco’s en juridisch-technische uitleg. De staalkaarten leveren hierop een aanvulling. Het uiteindelijke product bestaat uit een een waaier/menukaart met staalkaarten voor de verschillende beleidsstukken die een gemeente op basis van de Omgevingswet dient op te stellen.

Aanpak
Om dubbel werk te voorkomen, wordt gestart met het verzamelen van de juiste achtergrondinformatie. Er wordt een representatieve groep bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten geïnterviewd naar de manier waarop zij hun informatie verwerken tot plannen. Daarnaast wordt binnen het netwerk geïnventariseerd welke onderwerpen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn om als voorbeelden te hanteren. Op basis van de uitkomsten wordt een programma van eisen voor de inhoud vastgesteld en een aantal concepten uitgewerkt. Er wordt een expertgroep gevormd van enkele bestuurders en beleidsmedewerkers, waaraan de concepten worden voorgelegd, zodat ze definitief gemaakt kunnen worden.

Beeld: Cartoon Blanche