Stimuleringsmodel voor samenwerking

Stakeholders in de ondergrond trekken steeds vaker gezamenlijk op om individuele ambities te kunnen realiseren. Dat zijn nu vooral eilandjes van lokale initiatieven, waardoor dikwijls het (samenwerkings)wiel opnieuw wordt uitgevonden. Dit project beoogt samenwerkingsvormen in kaart te brengen en een groeimodel voor integrale samenwerking te realiseren, waarmee partijen zich gericht kunnen ontwikkelen voor multidisciplinair programmeren, ontwerpen en uitvoeren.

De afgelopen jaren is bij alle eigenaren en beheerders van civiele constructies, kabels en leidingen én de bodem waarin die zich bevinden, het besef gegroeid dat het afzonderlijk uitvoeren van de maatschappelijke opgaven niet past binnen de kaders van beschikbare ruimte, uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. Dat heeft ertoe geleid dat meer en meer de samenwerking wordt gezocht vanuit de intrinsieke verantwoordelijkheid van partijen om de Nederlandse nutsvoorziening optimaal te faciliteren.

De potentie van integraal afstemmen in de ondergrond lijkt dus groot, maar integraal kan ook “fataal” worden, door bijvoorbeeld teveel tegelijkertijd te willen en het oog voor de uitvoering te verliezen. Wat gebeurt er concreet, draagt dat bij aan maatschappelijke verandering of vooruitgang, en zo ja; hoe?

Doel project
Het doel van dit project is het realiseren van een groeimodel dat faciliterend zal zijn bij integrale samenwerking. Het wordt een model waarin diverse stadia van volwassenheid staan benoemd. Waarbij wordt aangegeven welke instrumenten er al zijn en welke kunnen worden toegevoegd, om een volgend stadium van volwassenheid in samenwerking te bereiken.

Niet alle organisaties zijn in samenwerking even ver. Door middel van dit model wordt duidelijk op welk vlak ontwikkeling mogelijk of nodig is. Dit volwassenheidsmodel zal de verbindende factor zijn, waarin de instrumenten die er al zijn en nog worden ontwikkeld, een plek krijgen. Hiermee wordt de branche stapsgewijs gestimuleerd en begeleid in multidisciplinair programmeren, ontwerpen en uitvoeren. Het resultaat van dit project is een eerste stap naar het uiteindelijke doel: een routekaart of handleiding, aangevuld met een bibliotheek met prototypen van bestaande oplossingen en instrumenten.

Partijen die hierbij gebaat zijn:

  • In eerste aanleg: gemeenten, netbeheerders voor energie, water, warmte, media en communicatie
  • In tweede aanleg: waterschappen, provincies, wooncorporaties, bouwers en vastgoedbeheerders

Aanpak
De fase van informatieverzameling is al in een vergevorderd stadium. Meerdere interviews zijn uitgewerkt en gevalideerd, eind 2021 wordt een totaaloverzicht in een vergelijkingsmatrix opgeleverd met een daarbij behorende rapportage. Eind 2021 wordt de fase van informatievoorziening afgerond en kunnen we direct aan de slag met het vormen van de basisstructuur.

Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Mijn Aansluiting, de City Deal Openbare Ruimte en De Bouwcampus.

Herinrichting Stedelijke Ondergrond

De informatie en het volwassenheidsmodel die dit project opleveren, worden beschikbaar gesteld aan alle stakeholders en gelinkt aan een online catalogus, waarin onder andere praktijkvoorbeelden van afstemmingsvormen en integrale samenwerking zijn opgenomen. Deze online catalogus is ontwikkeld door De Bouwcampus. Dit project verrijkt de catalogus met een verdiepingsslag en een handreiking (het volwassenheidsmodel), waarmee zoekende partijen verder geholpen worden met het inrichten van integraal proces. Het volwassenheidsmodel wordt ontwikkeld en beheerd door het COB.