Platform Kabels en Leidingen


"Het platform kabels en leidingen richt zich op het deel van de ondergrond waar de kabels en leidingeninfrastructuur zich bevindt. Het gaat daarbij niet om één aandachtsgebied maar om de samenhang; het platform staat voor integraliteit", aldus platformcoördinator Richard van Ravesteijn.

De speerpunten van het platform zijn:

 • Bevordering van de samenwerking tussen partijen uit de sectoren energie- en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, vastgoed en overheidsbeleid.
 • Een goede inpassing van alle benodigde voorzieningen voor kabels en leidingennetwerken in de ondergrond, nu en in de toekomst.
 • Het mogelijk maken van een (duurzame) groei van ondergrondse kabels en leidingeninfrastructuur.
 • Kennisontwikkeling over de gehele beleidscyclus van (structuur)visie, planvorming, ontwerp, uitvoering, beheer en renovatie.

Vanuit het platform worden vraagstukken geformuleerd en initiatieven gestart. Zo is onder meer het praktijkonderzoek naar innovatieve detectietechnieken tot stand gekomen. Ook het project Kabels en leidingen in de grondexploitatie is voortgekomen uit het platform.

Bijeenkomsten

De platformbijeenkomst op woensdag 21 juni 2017 was extra bijzonder. Richard van Ravesteijn stond voor de laatste keer als coördinator voor de groep. Ook voorzitter Sjaak Verburg nam afscheid.

Coördinator Richard van Ravesteijn (links) en voorzitter Sjaak Verburg namen op 21 juni 2017 afscheid van het platform Kabels en leidingen. (Foto: COB)

Het was tropische dag waarop het platform Kabels en leidingen bij elkaar kwam op de Bouwcampus in Delft voor een vol inhoudelijk programma. Sjaak Verburg opende de bijeenkomst met een toelichting op het vertrek van hem en Richard. Hij stelt de platformleden gerust: er is niets anders aan de hand dan dat de heren een stap terug doen om nieuwe mensen, met nieuw elan, het platform verder te laten uitbouwen.
 
Dan is het woord aan Henry Terlouw, beleidsmedewerker energietransitie Den Haag. Henry vertelt over de hoge ambities van de stad en de vraagstukken die daarbij aan de orde komen. Er ontstaat een levendige discussie waarbij de adviezen (ook tegenstrijdige…) in de rondte vliegen. Daarna volgt een presentatie van Richard over de resultaten van de Evaluatie mantelbuizenputconstructie, de pilot van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het rapport is bijna gereed. In Rotterdam wordt ook nagedacht over een mantelbuizenconstructie voor de Robert Fruinstraat. Jaap Peters vertelt wat de opgaven voor de gemeente Rotterdam zijn en welke plannen en ideeën ze hebben. Zijn verhaal is zo boeiend dat de platformleden vragen om in een later stadium terug te komen om resultaten te delen. Geert Roovers van Saxion Hogeschool en Ursula Backhausen van Hogeschool Utrecht gaan vervolgens in op hun zoektocht naar praktijkprojecten voor hun studenten. Meer informatie is te vinden op de website van HU.
 
Tot slot was er een borrel om afscheid te nemen van Richard en Sjaak. Richard stopt na tien jaar als coördinator van het platform Kabels en leidingen. Lopende zaken zal hij, zoals past bij Richard, nog afronden. Gelijk met hem stopt Sjaak Verburg na acht jaar als voorzitter. De heren blijven allebei als deelnemer betrokken bij het platform. Tijdens de borrel kregen ze mooie woorden van directeur Merten Hinsenveld en de platformleden.

Dinsdag 7 maart 2017 was het platform Kabels en leidingen te gast bij MWH Global in Delft. Een bijeenkomst met uiteenlopende onderwerpen, zoals een pilot voor programmatische aanpak van het beheer en onderhoud van kabels en leidingen en het sleufloos verwijderen van leidingen. Ook werd er nagedacht over de vraag: ‘Welke impact heeft de energietransitie op de kabel- en leidinginfrastructuur in Nederland?’ Dit gebeurde aan de hand van een presentatie over de betekenis van de energietransitie voor de ontwikkeling van het Rotterdamse haven- en industriegebied en haar kabels en leidingen. Een geslaagde middag die u niet had mogen missen, met veel discussie, kennisuitwisseling en nieuwe initiatieven én voor de aanwezigen een exemplaar van de verkenning Data delen in de kabel-en-leidingbranche.

 

Bijeenkomst COB-platform Kabels en leidingen op 7 maart 2017 bij MWH Global in Delft. (Foto's: COB)

Op woensdag 5 oktober 2016 was het platform Kabels en leidingen te gast bij Antea Group in Oosterhout. De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst onder meer kunnen ervaren wat een snelle beschikbaarheid van bodeminformatie voor hun werkzaamheden kan betekenen. Zie ook de website www.bdok.nl en het artikel 'Werken in de ondergrond digitaal ondersteund' uit de Verdieping van januari jl.

Daarnaast werd er gesproken over kabel- en leidinginfrastructuur binnen grote bouwprojecten; de afstemming en kosten leveren nogal eens hoofdbrekens op. In de gemeente Leiden is dit bij het project Ontsluiting Bio Science Park voorkomen door het verleggen van kabels en leidingen onderdeel te maken van het D&C-contract. Voorwaarde om dit te doen is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en netbeheerders, in dit geval Dunea, Liander, Liandon en Nuon. De gemeente Leiden en Heijmans deelden de successen en gaven aanbevelingen voor het vervolg.
>> COB-initiatief Slimme aanpak kabels en leidingen

Vervolgens werden de deelnemers door Henk Werksma (COB) uit hun comfortzone getrokken door de wijze waarop de deelnemers van de Carrousel naar Meer-waarde met de ondergrond hebben gezocht. Het denken in belangen en personen en het als dier typeren van personen zette iedereen tot nadenken.

Deze onderwerpen, aangevuld met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van kabels en leidingen, werden bediscussieerd in een ontspanner sfeer. Iedereen deelde kennis en ervaring, en leerde van elkaar, wat leidde tot een geslaagde platformbijeenkomst.

Platformbijeenkomst op 5 oktober 2016 bij Antea Group in Oosterhout. (Foto's: COB)

Voor de platformbijeenkomst op 31 mei 2016 waren de leden te gast bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Daar hebben zij de mantelbuizenputconstructie kunnen zien, een project ook het COB bij betrokken is. De gemeente heeft het systeem als pilot ontwikkeld om kabels en leidingen gebundeld, veilig en bereikbaar ondergronds aan te brengen en te beheren. In COB-verband start er een evaluatie van deze pilot, met als doel inzicht te krijgen in de toepasbaarheid en mogelijke standaardisatie van het systeem. Verder hebben de platformleden gediscussieerd over een onderzoekslijn van het Lectoraat bodem en ondergrond van de hogeschool Saxion: assetmanagement van de ondergrond - samenwerking en sturing rondom ondergrondse infrastructuur. Hoe kan het kiezen van de juiste aanbestedingsstrategie bijdragen aan het verbeteren van boorprojecten? Met een aanwezigheid van zo’n vijfentwintig deelnemers kijkt het platform terug op een geslaagde bijeenkomst.

De bijeenkomst vond plaats bij de gemeente Alphen aan den Rijn, waar ook een prakijkproject werd bezocht. (Foto's: COB)


De eerste platformbijeenkomst van dit jaar vond 9 maart 2016 plaats op de Bouwcampus. De zaal zat bomvol platformleden die aan de hand van presentaties over diverse onderwerpen met elkaar in gesprek gingen:

 • Coördinator Richard van Ravesteijn ging in op de vernieuwing van de CROW-richtlijn Zorgvuldig grondroeren. Het onderwerp leeft erg bij de deelnemers en er werd dan ook uitgebreid over doorgesproken.
 • Moeten we de PAS 128, een Engelse norm voor detectie-onderzoek naar kabels en leidingen, ook in Nederland gaan toepassen? Dat was de vraag die Jurriaan ten Broek (GeoFox) poneerde op basis van een in samenwerking met de UT Twente uitgevoerd onderzoek. De platformleden werden uitgenodigd om in een koplopergroep hier verder over na te denken.
 • Peter van Mullekom (MWHGlobal) presenteerde de stand van zaken bij het project Data delen. Hij vroeg de deelnemers ook om mee te denken over het vervolg van het onderzoek.
 • De bovengrond ontmoet de ondergrond tijdens de expositie van het ABC Architectuurcentrum, die start op 18 juni aanstaande. Hoofdvraag: wat zit er in de grond wat van betekenis is voor boven de grond? Onder leiding van Edith Boonsma (COB) is nagedacht over het belang van die vraag voor architecten en ontwikkelaars.
 • Kabels en leidingen in, bij en rondom waterkeringen: een lastig onderwerp, waarbij de wet- en regelgeving niet altijd behulpzaam is. Erik Fiktorie (Movares) gaat samen met het COB en het waterschap Hollandse Delta de aanwezige kennis delen en kennismanco’s boven water zien te krijgen. Hij besprak met de platformleden hoe zij tegen dit onderwerp aankijken.
  >> Lees ook het artikel in de Verdieping

Een volle zaal en een vol programma dat niet alleen de gasten van de laatste kennis en informatie voorziet, maar ook de sprekers input geeft voor hun initiatieven en projecten. Gezamenlijke kennisontwikkeling noemen we dat bij het COB!

Bouwcampus (Foto: COB)


Dinsdag 22 september 2015 is het platform Kabels en leidingen op bezoek geweest op de Zuidas in Amsterdam. De deelnemers gingen met de inleidende sprekers in dialoog over de complexiteit van kabel-en-leidingvraagstukken en hoe die aangepakt (kunnen) worden. Er is op masterplanniveau gekeken naar de wijze van ontwikkelen van deelgebieden, de (on)zekerheden die hierbij spelen en de projectontwikkeling zelf. Een serieuze, maar ontspannen bijeenkomst die goede aanknopingspunten heeft opgeleverd voor nieuwe initiatieven.

De platformdeelnemers bezochten onder meer de expositie Zuidas Ondergronds. (Foto: COB)


Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander

Ben Lambregts, rol: Lid

Antea Group

Mark Deuring, rol: Lid
Pedro Kooistra, rol: Lid

Bouwend Nederland

Edgar van Niekerk, rol: Lid

COB

Richard van Ravesteijn, rol: Projectleider

Deltares

Henk Kruse, rol: Lid

DNV GL

Willem Boone, rol: Lid

Dunea NV Duin & Water

Rogier Schipdam, rol: Lid

Enexis B.V.

Jos Lemmens, rol: Lid

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf

Christian Kivit, rol: Lid

Gebroeders van Leeuwen Harmelen B.V.

Gebroeders van Leeuwen Harmelen B.V.

John Henzen, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn

Ed Wesenaar, rol: Lid
Hugo Hoenders, rol: Lid
Martin van Vianen, rol: Lid
Taco Noordenbos, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Michiel Wentholt, rol: Lid
Paul Elzenaar, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Hans Meijer, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Henk van der Maas, rol: Lid
Hugo Witteveen, rol: Lid
Micha van Engelen, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Sieb van der Weide, rol: Lid

GPKL Gemeentelijk Platform K&L

Enrico van den Bogaard, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Sjaak Verburg, rol: Lid

Heijmans Infra Techniek B.V.

Paul de Koning, rol: Lid

Heijmans NV

René Frinks, rol: Lid

HOBAS Benelux B.V.

Duco van Rijsbergen, rol: Lid
Erik Niks, rol: Lid
George van Halteren, rol: Lid
Rob Schrijver, rol: Lid

Hogeschool Utrecht

Ursula Backhausen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Frans Taselaar, rol: Lid

Ingrid Bavelaar Management ondersteuning

Ingrid Bavelaar Management ondersteuning

Ingrid Bavelaar, rol: Secretaris

Kragten B.V.

Carel Peeters, rol: Lid
Hub Diederen, rol: Lid
Peter van den Akker, rol: Lid
Thijs Pepels, rol: Lid

Liandon

Liandon

Bart Noordhoek, rol: Lid

LievenseCSO Infra B.V.

Gert Jan ter Haar, rol: Lid
Lody van Asselt, rol: Lid
Tjeerd van der Laag, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Dennis Hut, rol: Lid
Marco Buijsen, rol: Lid

Movares

Mark Koningen, rol: Lid
Wessel Arnold, rol: Lid

Netbeheer Nederland

Henk van Bruchem, rol: Lid

ProRail

David Elbers, rol: Lid
John Sandbrink, rol: Lid
Mahesh Ghoerbien, rol: Lid
Ted Slump, rol: Lid

Rijkswaterstaat

Jasper Snippe, rol: Lid
Rick van Vliet, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Dick Beentjes, rol: Lid

Saxion Hogeschool

Geert Roovers, rol: Lid

Siers Infraconsult B.V

Harry Moek, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Berno Lievers, rol: Lid
John Driessen, rol: Lid

Tauw bv

Frank van Gennip, rol: Lid
Thijs Wessels, rol: Lid

Tebodin Netherlands B.V.

Jeroen Baars, rol: Lid
Stanley Hunte, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Wout Broere, rol: Lid

Visser & Smit Hanab B.V.

Dennis in 't Groen, rol: Lid

VolkerWessels Telecom Infra

Theo Ellenbroek, rol: Lid

Ook interessant: