Slimme aanpak kabels en leidingen

Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging. Gaat alles aan de kant of wordt het een geïntegreerde oplossing? En hoe organiseer je dit?  Er is niet één juiste aanpak; er zijn er vele! Op het COB-congres 2016 is de aftrap gegeven voor een nieuw initiatief gericht op projectleren.

Projecten kunnen veel van elkaar leren over het omgaan met ondergrondse kabels en leidingen. In een subsessie op het COB-congres 2016 presenteerden drie grote projecten hun ervaringen: de ontsluiting van het Leiden Bio Science Park, de Rotterdamsebaan en  de Gaasperdammerweg (A9, onderdeel SAA). Ze lieten zien hoe zij het kabels-en-leidingenvraagstuk binnen hun project hebben georganiseerd: wie was er 'leading' en waarom, en wat was daarvoor nodig?

In 2017 gaat het COB verder met het onderwerp. Wat is nodig om van een worsteling naar een slimme aanpak te gaan? Zijn dat andere contracten of andere afwegingen? Hoe ga je om met verschillende verleggingsregelingen? Zijn kabels en leidingen lastig of een kans?
 

Bijeenkomst Worstelen met kabels en leidingen bij grote projecten

Het was een bont gezelschap dat op 25 januari 2017 bijeenkwam voor de kick-off! De 27 deelnemers waren afkomstig van Rijkswaterstaat, gemeenten, netbeheerders, ingenieursbureaus, Bouwend Nederland, Gasunie, ProRail en het Havenbedrijf. Frans Taselaar (Hompe en Taselaar) zette het onderwerp neer met een presentatie over de plek van kabels en leidingen in een veranderende omgeving. Mede door compensatieregelingen (meer groen en water bij bouwprojecten) neemt de ruimtedruk toe, en stedenbouwkundige plannen stroken niet altijd met die voor kabels en leidingen. Frans pleit ervoor naar elkaar te luisteren en wederzijds begrip te hebben.
>> Samenvatting presentatie Frans Taselaar (pdf, 230 KB)

COB-coördinator Richard van Ravesteijn ging vervolgens in op het doel van het nieuwe COB-project: een andere mindset, waardoor grote (infra)projecten en kabel- en leidinginfrastructuur voor elkaar geen bedreiging vormen, maar meerwaarde. Hij vroeg de aanwezigen wat hun stip op de horizon is. Dit leidde tot een discussie met duidelijke taal: uniformiteit, regelingen, juridische oplossingen, kabels en leidingen in MIRT, stedenbouwkundige visies… De discussie boog om richting de vraag wat je van elkaar kunt eisen. We moeten naar een integrale aanpak: lukt dat met functionele beschrijvingen voor aanbestedingen? Wie is bereid te bewegen? Kunnen we met elkaar eens praten over een gedragscode? Er is in kleine groepen verder gepraat over verschillende aanpakken voor kabels en leidingen.
>> Download complete presentatie (pdf, 1.3 MB)

Het onderwerp blijkt veel meningen op te roepen, maar ook veel bereidheid om er met elkaar over na te denken. De deelnemers waren enthousiast en gaan het COB-project uitdragen binnen hun organisaties. Diverse aanwezigen hebben projecten aangedragen die we nader kunnen onderzoeken, en er zijn mensen die gaan meedenken over de vragen die inzicht zullen geven in de besluitvorming. Op basis waarvan zijn er besluiten genomen en is daarbij ook gekeken naar de beste oplossing voor de netbeheerders en de aannemers? Het  projectteam komt in de eerste week van februari bij elkaar voor de  volgende stappen.

(Foto's: COB)

Vervolg

Op 12 mei 2017 kwamen de deelnemers opnieuw bij elkaar. Er is een vliegende start gemaakt met het project door de koppeling met de masterthesis van Matthijs Breeuwsma (student UVA). Hij heeft interviews gehouden bij het project Ombouw Amstelveenlijn. In de bijeenkomst is onder meer gekeken naar de aanpak van de interviews.

De vragenlijst waar Matthijs mee is gestart, was erg breed, waardoor de interviews te lang duurden en de vragen niet voldoende gericht waren. Hij heeft dit aangepast, zodat er nu een topiclijst is waarmee een interview meer op de persoon en zijn of haar bevindingen wordt gericht. De volgorde van de interviews blijkt ook belangrijk. Om een goed beeld van het gehele project te krijgen, is het belangrijk te starten bij de projectorganisatie (vanuit opdrachtgevers) en die input te gebruiken als kader voor de verdere interviews.

De deelnemers hebben ook de eerste bevindingen doorgenomen. Er heerst het gevoel dat de juist informatie wordt opgehaald. De aangepaste vragenlijst kan dan ook gehanteerd worden in het vervolg van het project.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander

Hein van de Wijgert, rol: Deelnemer bijeenkomst
Martijn van der Eerden, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group

Pedro Kooistra, rol: Deelnemer

Aveco de Bondt

Roel Bleumink, rol: Deelnemer bijeenkomst

Bouwend Nederland

Edgar van Niekerk, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB

Edith Boonsma, rol: Begeleider/Facilitator
Richard van Ravesteijn, rol: Coordinator

Debuco Advies B.V.

Debuco Advies B.V.

Alexander Regeer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Enexis B.V.

Jos Lemmens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Michiel Wentholt, rol: Deelnemer bijeenkomst
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Hans Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Henk van der Maas, rol: Deelnemer bijeenkomst

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kevin Slee, rol: Deelnemer bijeenkomst

Hompe & Taselaar

Frans Taselaar, rol: Lid Projectteam

Movares

Mark Koningen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wessel Arnold, rol: Deelnemer bijeenkomst

N.V. Nederlandse Gasunie

Gerrit Renkema, rol: Deelnemer bijeenkomst

NSTT Ned. Ver. Sleufloze Technieken en toepassingen

NSTT Ned. Ver. Sleufloze Technieken en toepassingen

Jelle de Boer, rol: Adviseur

ProRail

Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Ben Viveen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jasper Snippe, rol: Projectleider

Tauw bv

Frank van Gennip, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tebodin Netherlands B.V.

Jeroen Baars, rol: Deelnemer bijeenkomst
Stanley Hunte, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vitens N.V.

Jan Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Matthijs Breeuwsma, rol: Lid Projectteam

Ook interessant:

Projectleider


Japer Snippe
Rijkswaterstaat
jasper.snippe@rws.nl
085 4862 410 (COB)

Studenten gezocht!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste studenten die aan de slag willen met evaluaties van infraprojecten.
>> Lees meer
>> Download oproep (pdf, 1 MB)

Doe ook mee

Om het project tot een succes te maken, kan het COB de inbreng van grote infrastructurele projecten en aannemers goed gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met projectleider Jasper Snippe (zie hierboven).

Anders verlegd

Bij het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) is een nieuwe aanpak ontwikkeld. De netbeheerders verleggen niet zelf vooraf de kabels en leidingen, maar er is één aannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project, inclusief de verleggingen.
>> Bekijk presentatie (pdf, 860 KB)
>> Zie publicatie Anders verlegd (kennisbank)

20 april 2017: Middagsymposium
De gemeente Leiden, netbeheerders Dunea, Liander, Liandon, Nuon en aannemer Heijmans deelden hun ervaringen met de vernieuwende aanpak tijdens het middagsymposium Anders verlegd op 20 april 2017 in Leiden.
>> Download flyer (pdf, 80 KB)
>> Lees het verslag (online pdf)
>> Bekijk de presentatie (online pdf)

Projectplan

Tijdens de bijeenkomst op 25 januari 2017 is onder meer het plan van aanpak besproken.
>> Download PvA (pdf, 390 KB)

Netbeheerders gezocht!

Een belangrijke vraag is of netbeheerders eerder bij een project betrokken moeten worden. Vroege betrokkenheid biedt meer tijd en mogelijkheden voor goede afstemming. Dit komt de bruikbaarheid en toekomstbestendigheid van de oplossing ten goede. Netbeheerders hebben echter vaak moeite met zo'n langdurig proces en wachten liever tot het definitieve ontwerp en de uitvraag beschikbaar zijn. Het COB nodigt netbeheerders van harte uit om mee te denken over het aanpakken van dit dilemma.

'Van een zaal vol naar een handvol'

Eén van de sprekers op het COB-congres 2016 was Henk Hogenbirk, projectleider Inpassing Binckhorst en conditionering voor de Rotterdamsebaan. Bijna vier kilometer aan kabel- en leidingtracés moet worden verlegd. Regie houden, inleven in de belangen van anderen en transparantie in de communicatie waren de drie belangrijkste succesfactoren.
>> Lees meer