Platform O&O

Het platform O&O fuseert in 2017 met de Carrousel Ondergrond en ordening tot het nieuwe platform Meerwaarde ondergrond. Eén gemeenschap voor professionals die werkzaam zijn op het snijvlak van ondergronds ruimtegebruik en ruimtelijke ordening.

In het platform O&O kwamen markt, overheid en kennisinstituten samen rondom ondergrondse ordenings- en waarderingsvraagstukken. Een gedreven groep koplopers die meedenken en tegendenken over concrete opgaven. Zij kunnen nu terecht in het nieuwe platform Meerwaarde ondergrond. Daar worden de vraagstukken opgepakt, geagendeerd en praktijkgericht uitgewerkt. Het gaat hierbij altijd om een verbinding tussen kennis, proces en mensen.

De deelnemers van het platform O&O kwamen drie keer per jaar bijeen om onderwerpen op de kaart te zetten, kennis te delen en onderzoeken te starten. In kleinere verbanden en werkgroepen werden initiatieven verder opgepakt en uitgewerkt.

Bijeenkomsten

8 en 15 september 2016 – Gezamenlijke bijeenkomst met de Carrousel
Naast het platform is er binnen het COB-aandachtsgebied Ordening en waarde nog een praktijkgemeenschap: de Carrousel Ordening en ondergrond. De Carrousel en het platform hebben elk hun eigen identiteit, die mede is bepaald door de ontstaansgeschiedenis, het beoogde doel, de doelgroep en de organisatiestructuur. Maar er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst in september hebben de deelnemers verkend hoe de gemeenschappen elkaar kunnen versterken door (deels) samen te gaan en samen te werken.

Daarnaast bood ook deze bijeenkomst de gebruikelijke dosis inspiratie. De sessie vond plaats in Utrecht bij DOMunder. De initiatiefnemer van dit museum onder het Domplein, Theo van Wijk, vertelde over zijn traject van droom tot werkelijkheid. Daarna volgde een rondleiding door het museum en een gezamenlijke discussie: hoe komt ú van droom tot daad?
>> Download het verslag (pdf, 830 KB)

18 feb. 2016 – Waarde van ondergronds bouwen
De platformbijeenkomst op 18 februari 2016 stond in het teken van het project Waarde van ondergronds bouwen. Platformleden en geïnteresseerde buitenstaanders werden gevraagd om projecten te noemen waarbij de waarde van ondergronds bouwen gemeten zou kunnen worden. Dat resulteerde in flip-overs vol suggesties. Met deze input kunnen coördinator Henk Werksma en projectleider Lidwien Besselink het project verder gaan uitwerken.

17 sept. 2015 – De waarde(ring) van de ondergrond
Het denken over maatschappelijke kosten en baten heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het is dan ook niet vreemd dat in toenemende mate de wens bestaat om de waarde van de ondergrond uit te drukken in maatschappelijke kosten en baten. Ook het Platform O&O heeft aangegeven de ‘meerwaarde van de ondergrond’ te willen agenderen. De bijeenkomst op 17 september vormde de kick-off hiervoor. In een interactieve sessie bepaalden de deelnemers het ‘waarom, hoe, wat’ en maakten we afspraken over het vervolg.
>> Download het verslag (pdf, 650 KB)

Mindmaps gemaakt tijdens de brainstormsessie op 17 sept. 2015. (Foto’s: COB)

In de bijeenkomst van 19 maart 2015 is de stand van zaken gepresenteerd rondom het indienen van projecten bij het kennis- en innovatieprogramma Bodem en ondergrond (KIBO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het COB zal projecten indienen rondom het thema duurzaam assetmanagement. Aan de hand van een Haagse casus werd door John Nieuwmans inzichtelijk gemaakt hoe praktijkgericht invulling wordt aan het agenderen van vraagstukken. De deelnemers hebben daarnaast de rol van het Platform O&O scherp gesteld, mede in het licht van de kennis- en innovatieagenda.
>> Download het verslag (pdf, 520 KB)
>> Download presentatie KIBO (pdf, 500 KB)
>> Download presentatie John Nieuwmans (pdf, 1 MB)

De platformleden reisden op 15 september 2014 af naar Maastricht, naar Avenue2, waar onder andere door de projectdirecteur Louis Prompers de totstandkoming van dit project uit de doeken werd gedaan. Het project A2 blinkt uit in integraliteit en de platformleden kwamen hier alles over te weten. Er werd gekeken hoe de randvoorwaarden en aanbevelingen van de handreiking Slimme regie op de ondergrond in dit project passen, om hiermee ook de handreiking te verrijken.
>> Lees het verslag

(Foto: COB)

Op 10 februari 2014 stond de platformbijeenkomst is het teken van het verder brengen van het gedachtegoed van de handreiking Slimme regie op de ondergrond. Er is al op diverse manieren reuring aan de publicatie gegeven, maar hoe brengen we dit onderwerp nu echt in de praktijk? Onze gast vanuit het ministerie van IenM, Marjan van Giezen, vertelde waar het ministerie mee bezig is en gezamenlijk keken we naar de overlap en aanknopingspunten.
>> Lees het verslag

De derde bijeenkomst van het platform op 7 oktober 2013 was een werkbijeenkomst. Het initiatief van maart 2013 (‘Wie komt van rechts?’) heeft geresulteerd in een concept-handreiking Slimme regie, gemaakt door een actieve werkgroep. De platformleden besteden tijd aan leveren van input op basis van dit concept. Ook is naar de bijeenkomsten zelf gekeken. De platformleden spreken af dat de bijeenkomsten iets concreets moeten opleveren: voor jezelf (het bespreken van een praktijkproject, een presentatie), voor de groep (het delen van kennis, leren kennen elkaars problemen, verplaatsen in elkaar rol) en voor ondergronds bouwen (producten opleveren).
>> Lees het verslag

De platformbijeenkomst van 10 juni 2013 richtte zich op het initiatief Businesscase voor de ondergrond. Bij ondergronds ruimtegebruik is de verdeling van de kosten en baten niet altijd duidelijk. Baten zoals een verbeterde leefomgeving zijn bijvoorbeeld niet (direct) in geld uit te drukken. Tijdens de platformbijeenkomst wordt de aanleg van het Souterrain (tramtunnel) in Den Haag onder de loep genomen: wat zijn hier de kosten en baten en hoe zijn deze verdeeld? Het platform wil kijken of de opbrengsten zodanig in kaart gebracht kunnen worden dat we ervan kunnen leren voor nieuwe projecten.
>> Lees het verslag

Op 4 maart 2013 kwam het Platform O&O voor de tweede keer bij elkaar. Het initiatief Wie komt van rechts? stond centraal: waar lopen de deelnemers tegenaan bij het ordenen van ondergronds ruimtegebruik? En welke manieren zien zij om deze opgaven aan te pakken? John de Ruiter en Albert de Vries deelden hun ervaringen met regie op de ondergrond in respectievelijk Rotterdam en Utrecht. Daarna gingen de aanwezigen in discussie om de dilemma’s en vraagstukken die er spelen scherp te krijgen en te zoeken naar mogelijke antwoorden.