G23 Workshop: Veiligheid stadstunnels

De workshop Veiligheid stadstunnels is goed geslaagd. De gemeenten  hebben hun vragen en kennis op het gebied van stadstunnels ingebracht en het COB heeft verteld over projecten en project-ideeën die lopen op dit gebied. Hiermee is een netwerk ontstaan wat de toegang tot informatie en het contact met collega’s met vergelijkbare vraagstukken vergemakkelijkt.

Voor Rijkswegtunnels is onlangs door Rijkswaterstaat een nieuwe veiligheidsstandaard  uitgebracht – ook wel de tunnelstandaard genoemd. Delen van deze standaard worden in de wetgeving vastgelegd. Stadtunnels wijken af van Rijkswegtunnels met name door de aanwezigheid van in- en uitvoegstroken, verkeerslichten of weefvakken. Hiervoor zijn in de nieuwe Tunnelwet en bijbehorende regelingen geen eisen opgenomen. Er is door beheerders van niet-Rijkstunnels, waaronder een aantal gemeenten, een apart platform opgericht om te bepalen of aanvullende eisen voor o.a. stadstunnels opgenomen moeten worden. Het COB kan gemeenten met dit platform in contact brengen.

Wat kan het COB betekenen voor gemeenten op het gebied van (stads)tunnelveiligheid? (Foto: IBU Stadsingenieurs)

Aanvullend op de tunnelstandaard van RWS is het COB bezig met de ontwikkeling van een Richtlijn Tunnelbouw. Doel van deze richtlijn is tweeledig. Enerzijds is het een ontwerprichtlijn voor alle tunnels en anderzijds bevat het document best practices, zodat de kennis over ontwerpdetails behouden blijft.

Voor korte tunnels (< 250 m) of voor het bouwen op tunnels zijn vanuit de Tunnelwet geen eisen. Gemeenten hebben wel behoefte aan handvatten om te beoordelen of het ontwerp en/of de situatie veilig is. Bij het COB loopt hiervoor het projectinitiatief Korte tunnels en stadstunnels. Bij voldoende interesse vanuit de markt zal dit project worden opgestart.

Bij de renovatie van tunnels is ook behoeft aan verdere kennisontwikkeling. Hoe ga je slim om met de beperkte ruimte? Hoe ver moet je gaan qua functiebehoud? Hoe ga je om met certificering? En hoe leg je aan de bestuurders en bevolking uit dat je echt enkele maanden nodig hebt om alle installaties te testen? Deze vraagstukken liggen ten grondslag aan het COB-project Renovatie en -onderhoud, waarbij wordt onderzocht hoe om te gaan met het beheer en onderhoud van tunnels. Op dit moment worden potentiële financiers benaderd om hierin te investeren. Daarnaast worden ook de financiële middelen gezocht om een handleiding op te stellen voor (toekomstige) tunnelbeheerders.