Openbare verslagen en downloads

De meeste presentaties, verslagen en andere documenten van de platformbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk via de afgeschermde website voor de leden van het Platform Veiligheid. Hieronder vindt u enkele openbare verslagen en downloads.

Bijeenkomst Veiligheidsfilosofie light rail

Na de eerdere bijeenkomst over veiligheid bij ‘heavy rail’ (treintunnels), bogen de deelnemers van het Platform Veiligheid zich op 3 juni 2014 over veiligheid bij ‘light rail’ (metrotunnels). Ze waren hiervoor te gast bij de Noord/Zuidlijn, waar ook een excursie op het programma stond. De platformleden mochten afdalen naar een van de meest complexe onderdelen van de Noord/Zuidlijn, de passage onder het Centraal Station. Hier werd, terwijl het station in gebruik was, een deel van de oorspronkelijke houten paalfundering vervangen en een tunneldeel afgezonken.

(Foto: COB)

Na de introductie en rondleiding volgden diverse presentaties. Coördinator Thijs Ruland gaf een update van projecten en ontwikkelingen bij het COB, Roel Scholten vertelde over het Kennisplatform Tunnelveiligheid en daarna volgden drie presentaties over de veiligheidsaanpak van metrotunnels in Rotterdam en Amsterdam. “Het was interessant om te zien dat de steden in beginsel dezelfde oplossingen gebruiken, maar op sommige punten toch andere keuzen maken”, zegt Ruland. “Dat kan ook, omdat er voor spoortunnels minder strikte richtlijnen zijn. Steden zijn hierdoor vrij om hun eigen afwegingen te maken.”

De laatste presentatie, over het integrale veiligheidsplan van Dienst Metro Amsterdam, inspireerde de deelnemers tot discussies over het veiligheidsproces bij metrotunnels. Volgens sommige deelnemers is het proces onnodig complex; er werd geopperd om te onderzoeken hoe het proces geoptimaliseerd zou kunnen worden. Daar was echter niet iedereen het mee eens. Daarom wordt de vraagstelling eerst verder uitgewerkt in een klein comité. In het najaar volgt de volgende platformbijeenkomst.

Bijeenkomst Veiligheidsfilosofie heavy rail

Dinsdag 18 maart 2014 was het Platform Veiligheid te gast bij Combinatie CrommeLijn in Delft voor een bijeenkomst over de veiligheidsfilosofie bij het ondergronds bouwen van heavy rail. Ada Haasnoot vertelde namens CCL meer over het project Spoorzone Delft, waar een spoortunnel met vier buizen wordt gerealiseerd. Daarna volgde een korte update van COB-coördinator Thijs Ruland over lopende projecten en gaf Roel Scholten een presentatie over het nieuwe Kennisplatform Tunnelveiligheid (zie hiernaast). Vervolgens werd inhoudelijk op spoorveiligheid ingegaan:

 • Rob Houben, consultant bij Royal HaskoningDHV, over de Technical Specification for Interoperability (TSI) voor spoortunnels.
  >> Download presentatie (pdf)
 • Alain Kooijman, zelfstandig adviseur, over de aanpak van de integrale veiligheid bij Spoorzone Delft in de gebruiksfase en samenwerking met hulpdiensten.
  >> Download presentatie (pdf)
 • Martin Poth, projectleider bij Veiligheidsregio Haaglanden, over de ervaringen van de brandweer bij Spoorzone Delft
  >> Download presentatie (pdf)

Bijeenkomst Optimalisatie hulpverlening

De vijfde bijeenkomst van het Platform Veiligheid met als thema ‘Optimalisatie hulpverlening voor weg en spoor’ vond plaats op 19 november 2013 bij het IFV. Gastheer Reinier Boeree vertelde de deelnemers hoe het IFV, ooit gestart als brandweeracademie, zich heeft ontwikkeld en welke taken de organisatie nu uitvoert. Daarna gaf COB-coördinator Thijs Ruland een stand van zaken van lopende initiatieven en projecten binnen het COB. Hans Spobeck, hoofd programmabureau Platform Transportveiligheid, ging in op de samenwerking met het Platform Transportveiligheid.

Ter introductie pleitte Reinier Boeree voor een eenvoudiger aanpak van tunnelveiligheid met een optimalisatie tussen techniek en mens. Aan de hand van een aantal voorbeelden liet Boeree zien hoe technische aspecten soms niet (goed) zijn afgestemd op de hulpverlening, en andersom, hoe hulpverleners niet altijd (goed) omgaan met tunnelspecifieke techniek. De deelnemers discussiëren vervolgens over de stelling ‘Hulpverlening is bij tunnel incidenten de zwakke schakel’.

Twee betogen
Na de pauze werden er rondom de stelling ‘De brandweer gaat bij een brand de tunnel niet in’ twee korte betogen gehouden. Harm Balk van Brandweer Amsterdam Amstelland is in principe vóór. Hij vindt dat de brandweer defensief buiten moet beginnen (brandverspreiding voorkomen), waarna op basis van een zorgvuldige afweging eventueel kan worden overgegaan op offensief binnen (brand actief bestrijden). Ronald Mante van het Steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat pleit tegen de stelling. In zijn betoog stelt hij onder meer dat een tunnel een relatief overzichtelijk object is en dat er veel voorzieningen zijn voor hulpverlening.

De betogen leverden genoeg voer voor discussie. Er waren zowel deelnemers vóór als tegen de stelling, met uiteenlopende argumenten. Zo werd aangevoerd dat brandweerlieden de tunnel in kunnen als het om gewone auto’s gaat zonder gevaarlijke of brandbare stoffen. Anderzijds werd erop gewezen dat brandweerlieden vaak onvoldoende kennis hebben van de aanwezige techniek. Er zijn veel verschillende tunnels met verschillende systemen, dit is lastig om allemaal te onthouden. De brandweer krijgt bovendien weinig kansen om te oefenen met tunneltechnische installaties.

De discussie leidt tot een lijst met optimalisatiemogelijkheden. Hieraan kan vervolg worden gegeven in een bijeenkomst met brandweer en tunnelbeheerders. Binnen het Platform is er voldoende interesse om door te gaan met het onderwerp.

Bijeenkomst Voorlichting aan tunnelgebruikers

Op donderdag 13 juni 2013 was er een platformbijeenkomst bij NedMobiel in Breda over het thema Voorlichting aan tunnelgebruikers. Er kwamen vijf sprekers aan het woord om het onderwerp vanaf verschillende kanten te belichten: Martijn van Gils ging in op de ervaringen van NedMobiel met training en voorlichting; Maartje de Goede van TNO vertelde meer over het gedrag van weg(tunnel)gebruikers bij incidenten en hoe dit gedrag te verklaren is; Ingo de Moor en Brigitta van der Weele presenteerden namens de Westerscheldetunnel een aantal praktijkvoorbeelden van voorlichting aan tunnelgebruikers:

Na de presentaties volgde een rondetafelgesprek over de eigen ervaringen van de platformleden: waar loop je tegenaan, wat werkt niet in de praktijk en wat juist goed? Het Platform wil het delen van kennis stimuleren en gezamenlijke vraagstukken aan het licht brengen.

Bijeenkomst Leren van (bijna) incidenten

Er gebeurt met regelmaat van alles in tunnels, vaak kleine of bijna-incidenten, maar soms ook een significant incident. Vele voorvallen worden niet onderling gedeeld; noch intern noch met andere instanties. Zo leren we niet of te weinig van de (veelal kleinere maar mogelijk belangrijke) incidenten. In de bijeenkomst van het Platform Veiligheid op 15 januari 2013 is over dit onderwerp van gedachten gewisseld. Er waren twee uiterst interessante presentaties en aansluitend levendige discussies. Daan Thijssen, manager Veiligheid AM bij ProRail, vertelde over hun spoorveiligheidservaringen in de Schipholtunnel. Jeroen Meijering van Vigiles Underground Safety deelde veiligheidservaringen opgedaan in de Westerscheldetunnel.

Na beide presentaties werd er uitgebreid doorgevraagd en gediscussieerd. Hierbij kwam ter sprake dat er weliswaar een papieren beleid is (zie Richtlijnen voor incidentenregistratie en -evaluatie voor wegtunnels), maar dat hier in de praktijk toch niet consequent invulling aan wordt gegeven. Dit speelt aan beide zijden (tunnelbeheerder én hulpverlening). “Factoren van belang zijn gebrekkige objectkennis bij de hulpverlening en onbekendheid met de mogelijkheden van aangeboden veiligheidsmaatregelen in tunnels, zoals ventilatie en blusvoorzieningen”, aldus Meijering.

Het Platform Veiligheid wil in klein verband een duidelijke probleemstelling formuleren en deze uitzetten onder de participanten. Bij voldoende animo kan dan nadere uitwerking plaatsvinden.

Bijeenkomst Wet- en regelgeving wegtunnels

Op dinsdag 4 september 2012 discussieerden een groep van bijna twintig deelnemers met elkaar over de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van wegtunnels. Het onderwerp werd geïntroduceerd door drie sprekers:

Na de presentaties verdeelden de deelnemers zich over vier groepen voor een inhoudelijke discussie. Welke vragen leven er ten aanzien van de gepresenteerde onderwerpen? Genoemd werd onder meer:

 • Hebben we een goede balans in het ondergrondse voorzieningsniveau?
 • Cultuuromslag in de infrabouw: is er een grotere rol voor ICT nodig?
 • Hoe bereiken we dat voorzieningen rekening houden met menselijke factor?
 • Zijn de aanpak en werkwijze bij tunnels ook toepasbaar bij andere ondergrondse bouwwerken?

De begeleidingsgroep evalueert de discussiepunten en bekijkt wat ermee gedaan kan worden. Een onderwerp kan bijvoorbeeld als thema dienen bij een volgende bijeenkomst.