Renovatie en onderhoud

Inmiddels kent ons land een flink aantal tunnels en naar verwachting moeten veel hiervan op korte termijn worden gerenoveerd om aan de huidige veiligheidseisen te voldoen. Maar: wanneer is een tunnel toe aan renovatie en hoe kan het onderhoud het best ingericht worden?

Momenteel is er behoefte aan een leidraad voor de beoordeling van de bestaande toestand van tunnels, zodat inspectie en onderhoud op de juiste wijze plaatsvinden. Het COB werkt met professionals uit het netwerk aan zo’n leidraad. Deze zorgt er onder andere voor dat opdrachtgevers over de kennis beschikken om een renovatieproject goed te begeleiden.

Vier initiatieven

Op 10 maart 2011 zijn tijdens de startbijeenkomst van het project de volgende vier initiatieven besproken die kunnen bijdragen aan een leidraad Tunnelrenovatie.

Inspectie bestaande tunnels: een leidraad voor tunnelinspectie, hulpmiddelen bij de formulering van prestatie-eisen voor onderhoudscontracten.
Op peil houden en in kaart brengen van de bestaande situatie: Voor een optimaal beheer en onderhoud is een goede vastlegging van de bestaande toestand (inclusief wat is uitgevoerd aan onderhoud) essentieel.
Risicogestuurd beheer en onderhoud.
Toenemende complexiteit en configuratiebeheer.

Meer informatie over deze initiatieven kunt u teruglezen in het verslag van de startbijeenkomst (zie hiernaast).

Voortgang

De vier initiatieven leidden tot drie projectvoorstellen. Het COB heeft het draagvlak voor deze projectvoorstellen getoetst bij de deelnemers van de startbijeenkomst. Op basis hiervan is besloten het onderwerp op te pakken binnen een nieuw platform Beheer en onderhoud.