Knowledge retainment system

De ervaringen, data en kennis opgedaan in de Structural health analysis (SHA) van tunnelprojecten en in de betrokken COB-expertteams en commissies borgen in een Knowledge retainment system (instrumentarium). Hiermee worden alle verzamelde gegevens beschikbaar voor toekomstige praktijkprojecten en SHA’s. 

In 2020 is door TNO en Deltares, met behulp van een impulssubsidie van Rijkswaterstaat (buiten het COB) gewerkt aan een mock-up van dit kennisborgingssysteem. Vanuit het COB heeft de begeleidingscommissie Instrumentarium de taak op zich genomen de kwaliteit en toepasbaarheid van de instrumenten te borgen. Hiervoor is de output van het project Risico’s in kaart en de beschikbare data en kennis vanuit de Civieltechnische commissies gebruikt.

Het ontwikkelingsproces bestaat globaal uit vijf stappen:

 1. Identificeren tunnelkennis
  Bepalen uit welke elementen en kenmerken een tunnel bestaat, wat daarover bekend moet zijn en welke gegevens en informatie daarvoor moeten worden verkregen.
 2. Inventarisatie beschikbare gegevens en informatie
  Op basis van de beschikbare input kunnen de elementen en eigenschappen van de tunnelkennis gevuld worden. Deze inventarisatie geeft ook inzicht in de vorm waarin gegevens, informatie en kennis worden geleverd en zodoende in de benodigde functionaliteiten van het instrumentarium.
 3. Kennis modelleren
  Relaties tussen kennisattributen en -eigenschappen identificeren. Met modellering worden de semantische relaties vastgelegd, wat later nodig is bij het implementeren van de software.
 4. Demonstratie
  De demonstratie zal verhelderen welke vragen experts door het instrumentarium beantwoord willen hebben.
 5. Evaluatie
  Vaststellen in hoeverre wijzigingen nodig zijn om aan de gebruikersvraag te voldoen.

Onderdeel van een SHA is dat tunnelbeheerders in staat moeten zijn op basis van relevante onderzoeks- en monitoringsdata tot een optimale  strategie voor renovatie en beheer van hun tunnel te komen. Dit impliceert een systeem dat ondersteuning biedt aan doelmatig en efficiënt assetmanagement. Uiteindelijk moet er in 2030 een systeem zijn dat kennis verrijkt voor alle aspecten die van belang zijn voor de civiele renovatie.

Begeleidingscommissie Instrumentarium SHA

In 2020 en 2021 hebben TNO en Deltares onderzoek gedaan naar het instrumentarium. Er is een wetenschappelijke basis gelegd voor een kennissysteem dat vakkennis en informatie uit allerlei bronnen expliciet maakt, combineert en gemakkelijk op te halen maakt. Vanaf 2022 wordt door de commissie toegewerkt naar een uitvraag met een programma van eisen voor een kennisborgingssysteem.
>> Lees meer op de projectpagina 

Werkwijzer monitoring zinktunnels

Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond voegen en deformatie. Omdat de achterliggende oorzaken van deze problemen vaak lastig te definiëren zijn, ontwikkelt het COB de Werkwijzer monitoring zinktunnels; een deliverable die tunnelbeheerders ondersteunt bij het vaststellen van effectieve monitoring. De begeleidingscommissie Instrumentarium SHA werkt toe naar een uitvraag met een programma van eisen voor een kennisborgingssysteem. Hierbij wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht op de werkwijzer voor de monitoring van zinktunnels.
>> Lees meer op de projectpagina

Nederland staat de komende jaren voor een grootschalige en omvangrijke onderhoudsopgave op het gebied van infrastructuur. Veel tunnels naderen het einde van hun levensduur waardoor de kans op hinder en storingen toeneemt. Op het moment is het nog erg lastig om de daadwerkelijke (civieltechnische) scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er is meer inzicht nodig in de civieltechnische staat van de tunnel. Met de Structural health analysis (SHA) van het COB krijgt een tunneleigenaar inzicht in de civieltechnische staat van de tunnelconstructie.
>> Lees meer op de projectpagina