Vanuit het tunnelprogramma komt veel (monitorings)data en kennis rondom civiele tunnelconstructies beschikbaar. De werkgroep Instrumentarium tunneldata formuleert een programma van eisen voor een systeem om alle gegevens te combineren en te ontsluiten, als basis voor wetenschappelijk onderzoek en voorspelbaar onderhoud. In dit project wordt dus toegewerkt naar een kennissysteem waarin oude civieltechnische informatie kan worden gecombineerd met nieuwe gegevens (monitoringsdata) en de inzichten van de PhD’ers en EngD’ers die met de data werken.

Mede naar aanleiding van de SHA’s is er bij het COB veel informatie verzameld over deformatiegedrag en andere civieltechnische vraagstukken. Het gaat om bijvoorbeeld rapporten, tekeningen, monitoringsgegevens, adviezen, presentaties en verslagen van besprekingen. Deze informatie wordt bij een SHA benut om samen met de experts uit het COB-netwerk een eerste analyse te maken van mogelijke zorgpunten. Het fundamentele vraagstuk op het gebied van deformatie – waarom vertonen tunnels dit gedrag, wanneer zijn ze begonnen, hoe lang gaan ze door, wanneer gaat de constructie falen, hoe kunnen we dit voorkomen, hoe kunnen we dit monitoren en hoe kunnen we mitigerende maatregelen nemen? – is hiermee nog niet opgelost. Er zijn drie PhD’ers aangesteld (uiteindelijk worden dit er vijf) die dit complexe vraagstuk gaan behandelen.

De werkgroep Instrumentarium tunneldata heeft tot doel ervoor te zorgen dat de PhD’ers en andere onderzoekers, zoals EngD’ers, via een centraal systeem toegang hebben tot civieltechnische gegevens. Dit systeem moet ook de monitoringsdata ontsluiten die wordt verkregen door de toepassing van de Werkwijzer monitoring zinktunnels. Bovendien moeten ook de nieuwe inzichten/resultaten die uit het wetenschappelijk onderzoek naar voren komen, weer terugvloeien in het kennissysteem.

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Programma van eisen

Q4 2024
2

Uitvraag

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Programma van eisen gezamenlijke database tunneldata.

Q4 2023
2

Integratie eisen dataketen in uitvraag monitoring.

Q4 2023
3

Uitvoeren uitvraag instrumentarium.

Q4 2023
4

Vaststellen datastructuur tunnels (kennisbankopzet deformatie).

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Diverse besprekingen met ProRail en Rijkswaterstaat om eisen dataketen helder te krijgen om deze te kunnen meenemen in de aanbesteding van de monitoring.

2

Uitvraag voor projectleider en werkgroepleden.

1, 2 en 3

Twee sessies met vernieuwde werkgroep. Eerste taken zijn bepaald en verdeeld.

1, 2 en 3

Er is een (afgeschermde) Sharepoint-omgeving ingericht waarin alle tunneldocumentatie die bij het COB beschikbaar is, gestructureerd en gelabeld is neergezet.

4

Voortgang

In de laatste helft van 2023 zijn er diverse besprekingen met ProRail en Rijkswaterstaat geweest om de eisen dataketen helder te krijgen, om deze te kunnen meenemen in de aanbesteding van de monitoring. Ook zijn er nieuwe werkgroepleden en een nieuwe projectleider aangesteld, waarmee een aantal sessies zijn geweest en de eerste taken zijn bepaald en verdeeld. Er is een (afgeschermde) Sharepoint-omgeving ingericht waarin alle tunneldocumentatie die bij het COB beschikbaar is, gestructureerd en gelabeld is neergezet. 

Doordat de uitvraag voor de monitoring aanstaande leek, is daar eerst aandacht aan besteed en heeft het even geduurd voordat de werkgroep was omgevormd om aan de overige deliverables te werken. Doel is om in januari 2024 helder te hebben met welke stappen en tijdsplanning de deliverables opgeleverd worden. 

Deelnemers

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid
DigiShape

DigiShape -

Locatie: ,
Chris Karman, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Karim El Laham, rol: Lid
Mark-Peter Rooduijn, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Patrick Brosens, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid
Liander - VMK - V&M

Liander - VMK - V&M -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 68
Rob Roelfs, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Roy Bosch, rol: Lid
Frank Bosch, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Bram ten Klei, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Projectleider

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Rina Clemens, rol: Lid
Saeid Asadollahi, rol: Lid