In dit project wordt toegewerkt naar een kennissysteem waarin oude civieltechnische informatie kan worden gecombineerd met nieuwe gegevens (monitoringsdata) en de inzichten van de PhD’ers en PdEng’ers die met de data werken.

Mede naar aanleiding van de SHA’s is er bij het COB veel informatie verzameld over deformatiegedrag en andere civieltechnische vraagstukken. Het gaat om bijvoorbeeld rapporten, tekeningen, monitoringsgegevens, adviezen, presentaties en verslagen van besprekingen. Deze informatie wordt bij een SHA benut om samen met de experts uit het COB-netwerk een eerste analyse te maken van mogelijke zorgpunten. Het fundamentele vraagstuk op het gebied van deformatie – waarom vertonen tunnels dit gedrag, wanneer zijn ze begonnen, hoe lang gaan ze door, wanneer gaat de constructie falen, hoe kunnen we dit voorkomen, hoe kunnen we dit monitoren en hoe kunnen we mitigerende maatregelen nemen? – is hiermee nog niet opgelost. Er worden drie PhD’ers (uiteindelijk vijf) aangesteld die dit complexe vraagstuk gaan behandelen.

De werkgroep Instrumentarium tunneldata heeft tot doel ervoor te zorgen dat de PhD’ers – en eventuele andere onderzoekers, zoals PDEng’ers – via een centraal systeem toegang hebben tot de civieltechnische gegevens. Dit systeem moet ook de monitoringsdata ontsluiten die wordt verkregen door de toepassing van de Werkwijzer monitoring zinktunnels. Bovendien moeten ook de nieuwe inzichten/resultaten die uit het wetenschappelijk onderzoek naar voren komen, weer terugvloeien in het kennissysteem

In 2023 is deze werkgroep verantwoordelijk voor vier deliverables:

1. Formuleren programma van eisen gezamenlijke database
2. Integratie eisen dataketen in uitvraag monitoring
3. Uitvoeren uitvraag instrumentarium
4. Vaststellen datastructuur tunnels (kennisbankopzet deformatie)

Begeleidingscommissie instrumentarium SHA

Dit project is een vervolg op de Begeleidingscommissie instrumentarium SHA. Die commissie heeft onder meer het vooronderzoek van TNO en Deltares begeleid en binnen Rijkswaterstaat en ProRail aan draagvlak gewerkt voor het centraal ontsluiten van tunneldata. Doordat de nadruk meer is komen te liggen op het borgen en ontsluiten van monitoringsdata, en op het uitwerken van een programma van eisen, is de begeleidingscommissie overgegaan in het nieuwe project Instrumentarium tunneldata, met concrete deliverables.

Deelnemers

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Corresponderend lid

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid
Bart Duijvestijn, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Harry Sanders, rol: Lid
Cees Jan Mas, rol: Lid
Thymo van den Brug, rol: Lid
Marcel Gerrits, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Rob Michels, rol: Lid
Tjeerd de Jong, rol: Lid
Tom van Dijk, rol: Lid
Stijn van Balen, rol: Lid
Edwin van 't Walderveen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid