In dit project wordt toegewerkt naar een kennissysteem waarin oude civieltechnische informatie kan worden gecombineerd met nieuwe gegevens (monitoringsdata) en de inzichten van de PhD’ers en EngD’ers die met de data werken.

Mede naar aanleiding van de SHA’s is er bij het COB veel informatie verzameld over deformatiegedrag en andere civieltechnische vraagstukken. Het gaat om bijvoorbeeld rapporten, tekeningen, monitoringsgegevens, adviezen, presentaties en verslagen van besprekingen. Deze informatie wordt bij een SHA benut om samen met de experts uit het COB-netwerk een eerste analyse te maken van mogelijke zorgpunten. Het fundamentele vraagstuk op het gebied van deformatie – waarom vertonen tunnels dit gedrag, wanneer zijn ze begonnen, hoe lang gaan ze door, wanneer gaat de constructie falen, hoe kunnen we dit voorkomen, hoe kunnen we dit monitoren en hoe kunnen we mitigerende maatregelen nemen? – is hiermee nog niet opgelost. Er zijn drie PhD’ers aangesteld (uiteindelijk worden dit er vijf) die dit complexe vraagstuk gaan behandelen.

De werkgroep Instrumentarium tunneldata heeft tot doel ervoor te zorgen dat de PhD’ers – en eventuele andere onderzoekers, zoals EngD’ers – via een centraal systeem toegang hebben tot de civieltechnische gegevens. Dit systeem moet ook de monitoringsdata ontsluiten die wordt verkregen door de toepassing van de Werkwijzer monitoring zinktunnels. Bovendien moeten ook de nieuwe inzichten/resultaten die uit het wetenschappelijk onderzoek naar voren komen, weer terugvloeien in het kennissysteem.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Programma van eisen gezamenlijke database tunneldata.

Q3 2023
2

Integratie eisen dataketen in uitvraag monitoring 

Q3 2023
3

Uitvoeren uitvraag instrumentarium 

Q4 2023
4

Extra deliverable: Vaststellen datastructuur tunnels (kennisbankopzet deformatie) 

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

De uitvraag voor monitoring van de Willemsspoortunnel en de Noordtunnel is in voorbereiding bij ProRail. Er is met diverse mensen van ProRail en RWS gesproken om de randvoorwaarden m.b.t. datalevering voor de uitvraag helder te krijgen. Vraag is nog of ProRail/RWS hierover in een marktgerichte dialoog willen afstemmen met opdrachtnemers.

1,2

Met ProRail is afgesproken om te kijken of een data-architect van ProRail inzet kan leveren om een omgeving in Azure te ontwerpen zodanig dat hiermee het instrumentarium operationeel kan worden. Doel is dit te starten medio augustus 2023. Een specifieke uitvraag is er dan nog niet (deliverable 3), wel begeleiding van de werkzaamheden door de data-architect van ProRail. Dit kan inzicht geven voor de structuur voor het hele instrumentarium.

1,3

Op 30 maart 2023 is besloten ook data van de Botlektunnel, Heinenoordtunnel en Blankenburgverbinding toe te voegen. Hiertoe zal eerst data bekend bij COB worden geïnventariseerd. Vervolgens zal dit via het netwerk worden aangevuld. Doel gereed augustus 2023.

4

Zowel met IT- als met civieltechnisch experts is overlegd over de aanpak en opzet van een toegankelijke database voor (oude) tunneldocumentatie. Vooralsnog wordt uitgegaan van een Sharepoint-omgeving. Op termijn is het de bedoeling dat deze data onderdeel gaat uitmaken van het instrumentarium waarin ook de monitoringsdata wordt geborgd , zodat er één toegangspunt is voor PhD’ers en COB-werkgroepen.

1,4

Deelnemers

Bigbonzoconsulting

Bigbonzoconsulting -

Locatie: Leiden, Stille Mare 6
Robert Hack, rol: Lid

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid
Bart Duijvestijn, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
DigiShape

DigiShape -

Locatie: ,
Chris Karman, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Mark-Peter Rooduijn, rol: Lid
Karim El Laham, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Patrick Brosens, rol: Lid
Liander - VMK - V&M

Liander - VMK - V&M -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 68
Rob Roelfs, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Frank Bosch, rol: Lid
Roy Bosch, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Projectleider

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Rina Clemens, rol: Lid
Saeid Asadollahi, rol: Lid