De Verdieping - september 2018

Over ondergronds bouwen is zoveel moois te vertellen, maar het COB wil u en het milieu niet belasten met stapels papier. De Verdieping is het antwoord. In de papieren Onderbouwing vindt u de essentie en hier, online in de Verdieping, kunt u uitgebreid verder lezen, klikken en kijken.

>> Download de Onderbouwing van september 2018 als pdf (5 MB)
>> Naar het archief voor meer Onderbouwingen en Verdiepingen

Thema: Kabels en leidingen

Ze worden wel eens aangeduid met ‘kleine ondergrondse infrastructuur’ maar niets is minder waar: er ligt twee miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de ondergrond. Niet verwonderlijk dat er behoefte is aan een integrale langetermijnvisie op aanleg, beheer en onderhoud.

220 miljoen euro leefbaarheidsbaten bij A2 Maastricht

Onderzoek van het CPB wijst uit dat de leefbaarheidswinst voor huizen binnen een kilometer van de tunnel 220 miljoen euro bedraagt. Vooraf werd een leefbaarheidswinst van 12 miljoen euro berekend.

Ondergrond moet Vlaamse steden ademruimte bieden

Met name in de steden zijn er in Vlaanderen relatief veel in onbruik geraakte plekken, waar transformatie gemakkelijk is en de ondergrond kan bijdragen aan een betere ruimtelijke kwaliteit.

MKBA’s kunnen beter

Als zij denken als consument, maken burgers andere afwegingen ten aanzien van overheidsbeleid dan wanneer aan hen gevraagd wordt vanuit het overheidsbudget te denken. Die gedachte is de kern van de ontwikkeling van een nieuw model om welvaartseffecten en maatschappelijke baten te benoemen.

‘Zonder de ondergrond lopen we vast’

Volgens Bart Vannieuwenhuyse (Future Proof Transport Initiatives) gaan we het met de bestaande vervoersmodaliteiten (weg, spoor, water, lucht) niet redden. “Ondergronds goederentransport moet een volwaardige vijfde vervoersmodaliteit worden.”

Infra die aan de wet voldoet, voelt niet automatisch veilig

Ron Beij en Ron Galesloot van de afdeling Risicobeheersing van de regionale brandweer Amsterdam-Amstelland stellen dat ‘veilig volgens de wet’ niet altijd voldoende is, vooral niet op locaties waar sprake is van meervoudig ruimtegebruik.

Afstudeeronderzoek: minimale waarde ondersteuningsdruk voor boorfrontstabiliteit

Bij een tunnelboormachine moet de steundruk tussen een minimale en maximale grenswaarde blijven. In dit afstudeeronderzoek is een vergelijking gemaakt tussen verschillende modellen om de ondergrenswaarde te bepalen. De RijnlandRoute diende als casestudy.

SPECIAL • Schreudersstudieprijs 2018

De jury van de Schreudersstudieprijs 2018 nomineerde drie technische en twee conceptuele inzendingen. De winnaars aan het woord!