Participeren: wat houdt dat in?

Het COB is een netwerkorganisatie waaraan inmiddels meer dan honderd partijen zijn verbonden die te maken hebben met ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat vraagstukken effectief en pre-concurrentieel opgepakt worden. Door het deelnemen wordt kennis ontwikkeld; voor de deelnemers, voor hun organisaties en uiteindelijk voor het hele vakgebied.

Samen aan de slag op een congres. (Foto: Vincent Basler)

Het netwerk omvat onder andere ingenieursbureaus, bouwbedrijven, overheden en kennisinstituten.  De participanten zijn geen concurrenten, maar werken samen aan een oplossing van een vraagstuk. Het resultaat wordt gedeeld in het netwerk, onder andere door het vast te leggen in publicaties en te presenteren op bijeenkomsten. Het meedoen is echter op zichzelf al een van de krachtigste vormen van kennisontwikkeling en -verankering. Voor het onderzoek wordt vaak samengewerkt met bouwprojecten in voorbereiding of uitvoering, zodat ontwikkelde kennis direct zijn weg vindt naar de praktijk en, andersom, de vraagstukken door de praktijk worden aangescherpt.

Hoe werkt het COB?

Het COB inventariseert doorlopend welke vragen er leven in het netwerk en in de Nederlandse samenleving. Dat gebeurt via de coördinatoren, bijeenkomsten en platforms. Voor vraagstukken op het gebied van ondergronds bouwen die een gemeenschappelijk en/of maatschappelijk belang dienen, worden werkgroepen gestart met professionals uit het COB-netwerk. Het onderzoek kan technisch of niet-technisch zijn, gericht op kennis of samenwerkingsmethoden, maar altijd ligt de nadruk op de relevantie voor de praktijk en op pre-concurrentieel onderzoek. Het COB initieert en begeleidt deze projecten; de deelnemers komen van de participanten. Door het deelnemen wordt kennis ontwikkeld; voor de deelnemers, voor hun organisaties en uiteindelijk voor het hele vakgebied.
>> Lees meer bij Waarom, hoe, wat, wie

De afdeling Kennis en communicatie speelt een essentiële rol in dit proces. Zij onderhoudt nauwe contacten met participanten, ondersteunt de platforms bij het organiseren van bijeenkomsten en zorgt voor het borgen en ontsluiten van de ontwikkelde kennis.
>> Lees meer over de organisatie

Hoe kunt u meedoen?

Er zijn verschillende manieren om aan het COB deel te nemen:

Als participant kun je deelnemen aan alle vakgebieden en de daarbij behorende platforms, projecten en programma’s. Het participantschap geldt voor de organisatie: alle medewerkers van een participant mogen overal aan meedoen. Het COB heeft betaalde functies voor werkzaamheden die alleen participanten mogen uitvoeren. Nog veel meer participanten werken als vrijwilliger (in-kind bijdrage) in projecten en platforms. Het gaat dan om maximaal 50 uur op jaarbasis. Als we meer tijd van een participant vragen, moet het een betaalde functie worden en moet het COB eerst financiering regelen.

Als platformlid kun je op individuele basis deelnemen aan de bijeenkomsten van één platform naar keuze en aan de werkgroepen en projecten die uit dat platform voortkomen. Het platformlidmaatschap is persoonlijk en kan niet gedeeld worden met anderen. Wel kan het platformlid zich een enkele keer laten vervangen door een collega.

Het COB werkt ook samen met partners zonder direct (commercieel) belang bij problemen in de branche, maar met belangrijke inhoudelijk kennis of expertise. Dit zijn organisaties die geen participanten zijn, maar wel bijdragen aan kennisontwikkeling. Te denken valt aan universiteiten en hogescholen. Zij leveren bijvoorbeeld studenten en kunnen onderzoek doen of begeleiden waarvoor fundamentele nationale en internationale kennis nodig is. Ook werkt het COB samen met netwerkpartijen, koepelorganisaties en belangenorganisaties, postacademiale opleidingen en non-profit cursusinstellingen. 

Als u interesse heeft om mee te doen, dan kunt u het volgende doen:

Rechtstreeks contact zoeken met een coördinator
Vanuit het COB worden projecten begeleid door coördinatoren. Zij zijn de experts op hun vakgebied. Zij weten wat er speelt en kunnen u voorzien van de juiste informatie. Ze kunnen helpen bij het formuleren van uw vraag of u in contact brengen met andere partijen. Net wat u wilt.

Contact opnemen met het bureau
Weet u niet precies bij welke coördinator u het best terecht kunt? Geen probleem, het secretariaat kan u doorverwijzen naar de juiste persoon. Nog liever komen we even langs om in een gesprek te verkennen wat het COB voor u kan betekenen.

Na afloop van het COB-congres op 22 juni 2018 gingen de aanwezige netwerkleden met z’n allen op de foto. (Foto: Vincent Basler)