Programmaraad

Met de programmaraad wil het COB de verbinding tussen de participanten onderling en het COB-bureau versterken.  Alle participanten zijn vertegenwoordigd. De programmaraad fungeert als klankbord en adviseur van het COB-bureau.

Het COB-bureau organiseert elk jaar een bijeenkomst met de programmaraad. Tijdens die bijeenkomst wordt gekeken naar en gesproken over:

  • denkkracht voor de programmering van het komende jaar;
  • feedback op de voorgestelde plannen;
  • sluiten de werkzaamheden aan op de behoeften van het netwerk;
  • contactmomenten tussen sleutelspelers onderling en het COB;
  • betrokkenheid bij de aanpak van sleutelprojecten;
  • steun voor het openen van deuren en leggen van contacten;
  • ondersteunen van de besluitvorming van het COB.

Bijeenkomsten

Ontbijtbijeenkomst 2023

Ook in 2023 komt de Programmaraad weer bijeen. Op 19 januari 2023 staat om 07:30 uur in de Ahoy Executive Lounge ontbijt klaar en worden de leden bijgepraat over de lopende projecten en activiteiten en de plannen voor de toekomst. Er wordt gesproken over de Koplopergemeenten, het inbedden van duurzaamheid in de programma’s, het platform Geotechniek en het onderwerp waardevol ondergronds ruimtegebruik. Na de vergadering is er de mogelijkheid om in Ahoy InfraTech te bezoeken.
>> Bekijk de agenda (pdf, 424KB)

Bijeenkomst 2022

Op 2 februari 2022 zijn de leden van de programmaraad in het nieuwe kantoor van het COB bijgepraat over de lopende kennisprogramma’s en nieuwe plannen. Daarnaast zijn twee vraagstukken voorgelegd en besproken: Jonge aanwas in ondergronds bouwen en Zachtjes doorklimmen.

>>> Bekijk hier de agenda (pdf, 113kb)

Bijeenkomst 2020

De vijfde programmaraadbijeenkomst vormde de start van een feestjaar! Het COB bestaat in 2020 25 jaar en dat wordt uiteraard gevierd. Eerst kregen de gasten een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten en nieuwe initiatieven. Over drie onderwerpen gingen de gasten met elkaar en de COB-coördinatoren nader in gesprek:  1) Common ground voor ondergrondse infra, 2) Van object- naar systeemveiligheid en 3) het vervolg van de ontwikkellijn Digitale tunneltweeling tot 2030. Tot slot werd het jubileumjaar officieel geopend met taart en de openstelling van het fotohokje.

Bijeenkomst 2019

De programmaraadbijeenkomst werd deze keer aan het begin van het jaar gehouden, op 16 januari 2019. Met croissantjes, fruitsalade en verse koffie werden de gasten ’s morgens vroeg verwelkomd in Ahoy. Vrijwel alle organisaties waren vertegenwoordigd. Als locatie was gekozen voor het restaurant Floyd in Ahoy, zodat de deelnemers na afloop direct konden doorlopen naar InfraTech. Van die mogelijkheid werd veelvuldig gebruikgemaakt.

Gert-Jan Vermeulen heette de gasten van harte welkom en stelde zichzelf voor als interim-directeur, waarna de COB-coördinatoren in een korte presentatie vertelden over lopende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen binnen de platforms. Zo vroeg Gijsbert Schuur aandacht voor het uitbreiden van het platform Meerwaarde ondergrond, omdat het onderwerp ‘waarde’ de komende jaren een belangrijk thema voor het COB-netwerk zal worden. In projecten komt het toevoegen van waarde steeds centraler te staan en het thema raakt alle (ondergrondse) vakgebieden. Gijsbert riep de programmaraadleden daarom op om binnen hun organisatie na te gaan wie het platform kan komen versterken.

Na de pitches verdeelden de gasten zich in drie groepen om over specifieke vraagstukken door te praten. Een van de onderwerpen was internationalisering van het COB: hoe kijken de participanten hiertegenaan? De deelnemers brachten nuttige inzichten en tips naar voren die zeker gebruikt gaan worden. Ook in de groep die brainstormde over de instandhouding van tunnels werden goede suggesties gedaan; hiermee kan invulling worden gegeven aan een of meer bijeenkomsten van het platform Beheer en onderhoud. Het project Common ground voor ondergrondse infra, dat centraal stond in de derde groep, sprak de gasten ook aan. Er werd actief meegedacht en er zijn contacten gelegd om in een latere fase, als het werkprogramma vorm krijgt, verder te praten over samenwerking.

Bijeenkomst 2017

In de loop van 2017 zijn er een aantal belangrijke onderwerpen nieuwe coördinatoren bij het COB gekomen. De programmaraadbijeenkomst van 13 december 2017 is aangegrepen om de participanten nader kennis te laten maken met deze nieuwe COB’ers (én met degene die er al waren). De coördinatoren presenteerden hun plannen voor 2018 en gingen met de gasten hierover in gesprek.

Ontbijtbijeenkomst 2016

In aanloop naar het COB-congres op 8 december 2016 is de programmaraad op dinsdagochtend 15 november 2016 bijeengekomen om de voorlopige tekst van de toekomstvisie op tunnels te bespreken. De aftrap voor de langetermijnvisie werd gegeven tijdens het Diner van de Ondergrond op 20 juni jl. De participanten kregen die avond de gelegenheid suggesties en aandachtspunten in te brengen. Vervolgens is een aantal onderwerpen nader onderzocht door middel van bureauonderzoek, interviews met experts binnen en buiten het netwerk, en toetsing bij diverse platforms (COB en niet-COB). De feedback van de programmaraad (de participanten!) is nodig om op het congres een gedragen toekomstvisie te kunnen presenteren. In de eerste helft van 2017 zal de visie worden uitgewerkt tot een concreet actieplan.

Ontbijtbijeenkomst 2015

Vroeg op de ochtend van 15 oktober 2015 druppelden de programmaraadsleden binnen voor de eerste inhoudelijke bijeenkomst. De vijfentwintig deelnemers werden verwelkomd met een ontbijt, waarna de sessie van start ging. Eerst werden er enkele initiatieven uitgelicht waarin het COB de afgelopen tijd flinke stappen heeft gemaakt. Dit werd gedaan aan de hand van de vernieuwde website, zodat de programmaraadsleden konden zien hoe zij de informatie zelf kunnen terugvinden. Ook bleef er hierdoor voldoende tijd over voor hun feedback.

In het tweede deel van de bijeenkomst stond de inbreng van de programmaraad centraal. Voorafgaand aan de bijeenkomst waren er vier papers rondgestuurd over onderwerpen uit de COB-kennisagenda waarvoor het COB nog zoekt naar de juiste richting en invulling. De programmaraad werd gevraagd hierover mee te denken. Projectleiders en COB-coördinatoren hebben de vier onderwerpen kort gepresenteerd, waarna de gasten zich in groepen verdeelden en verder in gesprek gingen over het onderwerp van hun keuze.

Data delen

De programmaraad gaf aan dat dit project wat breder getrokken kan worden. Het advies is om meer de verbinding te zoeken met andere vakgebieden, en ervaringen in te winnen die elders met dit onderwerp zijn opgedaan. Deze feedback wordt verwerkt in een aangescherpt projectplan.
>> Projectpagina Data delen

De MKBA van de ondergrond

De programmaraadsleden staan positief tegenover het voorstel. Er werd onder meer gesuggereerd om te kijken naar de samenhang tussen boven- en ondergrond, zoals bij gebiedsontwikkeling. Het projectvoorstel zal hiervoor worden aangescherpt.
>> Projectpagina Waarde van de ondergrond

Big data

Dit onderwerp is nog ‘pril’, het gesprek met de programmaraad heeft geholpen de plannen te vormen. Er wordt een projectvoorstel gemaakt met de bedoeling het te verwerken in de COB-programmering van volgend jaar.

Het COB en onderwijs

De programmaraad adviseerde om voor dit onderwerp eerst te onderzoeken waar het COB zelf voor staat, waar anderen mee bezig zijn en daarop te anticiperen. Maar de raadsleden gaven ook aan om vooral door te gaan met het verbinden van praktijk en wetenschap. Er werd daarnaast een uitdaging meegegeven: maak van het COB een autoriteit op gebied van kennis van ondergronds bouwen.
>> Pagina Onderwijs

Startbijeenkomst 2015

Tijdens het Diner van de Ondergrond van 2015 kregen beslissers uit het COB-netwerk de gelegenheid om mee te discussiëren over de manier waarop zij als participanten hun gezamenlijke doelstellingen en gewenste ontwikkelrichtingen willen vormgeven. Wat wordt de koers van het COB? Voorafgaand aan het diner waren er gesprekken met participanten gevoerd om relevante maatschappelijke trends te signaleren. Deze trends zijn vertaald naar thema’s en doelen voor het COB, en beschreven in een concept-programma voor 2015-2020. Tijdens het Diner van de Ondergrond heeft de programmaraad gereageerd op het concept. Met de feedback is het uiteindelijke COB-progr2015-2020_web tot stand gekomen.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Peter Hollebrandse, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Corné van Dravik, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Erik Niks, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Coert Ruseler, rol: Lid

APK Holding B.V. -

Locatie: Oosterhout, Hoevestein 23
Bjorn Hamerling, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jon Bellis, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Evert Sonke, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Bahram Safari, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Martijn Smitt, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
René Beurze, rol: Lid

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Nic De Roeck, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Amersfoortsestraat 11a
Stan Uyland, rol: Lid

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
René de Kwaadsteniet, rol: Lid

C-Cube International B.V. -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 10
Guus Coolegem, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Daniel Leeman, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Aris van Erkel, rol: Lid

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Jan van Dalen, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Delta Ground Mechanics B.V. -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Ruud Steenbakkers, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid

DKO Advies -

Locatie: De Lier, Parklaan 25
Dennis Koene, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Wim Drossaert, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Mark Bakker, rol: Lid

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Frank Barink, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid
Diederick Bouwmeester, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Lid

Gemeente Amsterdam UI&E Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Entrada 600
Marten Klein, rol: Lid

Gemeente Amsterdam UI&E Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Entrada 600
Hoite Detmar, rol: Lid

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Ellen Verlaan, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jeroen Koet, rol: Lid

Gemeente Haarlem -

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Onno Oosterhof, rol: Lid

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Joline Santen, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ronald Zandbergen, rol: Lid

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Wilbert Wouters, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Lid

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Annette de Croo, rol: Lid

GM products B.V. -

Locatie: Eindhoven, Hooge Zijde 31
Michael Smulders, rol: Lid

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Matty van Leeuwen, rol: Lid

Guis Architectenwerk -

Locatie: Schiedam, Tuinlaan 76
Robbert Guis, rol: Lid

HdB Tekenburo B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, De Diepteweg 16
Danny Gevers, rol: Lid

HIG Traffic Systems B.V. -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Niels Zaadnoordijk, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Roel de Backer, rol: Lid

Imagine Solutions B.V. -

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

IMMONTEC B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Peter van Westendorp, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jaap de Boer, rol: Lid

Ingenieursgroep Nederland -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Robert van Meijgaarden, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Lid

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Wouter van der Wiel, rol: Lid

K&Kteamwerk -

Locatie: Nijmegen, Dommers v Polderveldtweg 132
Peter Kole, rol: Lid

KAEOYS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Niels Vissers, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

Kingspan Light + Air NL B.V. -

Locatie: Uden, Linie 48
Michel Verwaal, rol: Lid

KLexpert -

Locatie: Hilversum, Egelantierstraat 7
Rudi Zoet, rol: Lid

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Joris Janissen, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Roel Scholten, rol: Lid
Gert Osselaer, rol: Lid

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Lid

Masters In Lean BV -

Locatie: Arnhem, IJsselburcht 3
Sjoerd Loeffen, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remco Hoeboer, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jeroen de Goeij, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Frank Bosch, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

PMA Automation BV -

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

Point2Point Consultancy B.V. -

Locatie: Sint Michielsgestel, Ambachtsweg 29
Willem Jansen, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bunno Arends, rol: Lid

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Eugene Raaijmakers, rol: Lid
Eugene Raaijmakers, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Annette Biesboer, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Frederik Zevenbergen, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur - Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Johan van der Ploeg, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Lelystad, Zuiderwagenplein 2
Henrik Hooimeijer, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Lelystad, Zuiderwagenplein 2
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Lelystad, Zuiderwagenplein 2
Klaas Groen, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
Denis Mortiaux, rol: Lid
Seesing Projectmanagement & Advies

Seesing Projectmanagement & Advies -

Locatie: Hilversum, Orchideestraat 45
Daan Seesing, rol: Lid

Semapro B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Waardenburg, Regterweistraat 7
Gert van der Wegen, rol: Lid
Individuele deelnemers
, rol: Lid

Signify Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, High Tech Campus 48
Cor van den Bosch, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Gerald Koenis, rol: Lid

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

StaticAir -

Locatie: Geldermalsen, De Aaldor 28
Jain Lokesh, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
John de Vroome, rol: Lid

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Hans Kottenhagen, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Jansson, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Marcel Dukker, rol: Lid

Tepron BV -

Locatie: Wateringen, Woudveen 1
Paul Janssen, rol: Lid

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Willy Peelen, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
André de Graaf, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Marco de Jong, rol: Lid

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Zwolle, Hanzelaan 272
Ed Schravesande, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid

Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer -

Locatie: Brussel, Koning Albert-II-laan 20
Kathy Vandenmeersschaut, rol: Lid

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Bart Hoekstra, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Harald Schoenmakers, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Martijn Koolhoven, rol: Lid