Inzicht in geldstromen

Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra is geconcludeerd dat ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen kunnen leiden tot een onevenredige verdeling van kosten en baten tussen die partijen. Het blijkt lastig om tot consensus te komen, omdat inzicht in het totale plaatje ontbreekt. De doelstelling van dit project: het creëren van een objectief en transparant beeld van de verschillende netten en de daarbij horende regels, verhoudingen en geldstromen. 

Evenredige kostenverdeling, verlegregelingen, kostenverevening en de rol van een projectontwikkelaar zijn belangrijke gespreksonderwerpen in het werkveld. Dit project moet de fundering worden waarop projecten gebouwd kunnen worden, die als doel hebben om draagvlak te bereiken over de kosten en baten in het aan- en verleggen van kabels en leidingen.
Voor een goede fundering is alleen een beeld van hoe de euro’s van links naar rechts rollen onvoldoende. Er zijn verschillende factoren die een belangrijke rol spelen bij de beeldvorming van het geheel. Naast de economische kant, is een beeld van het fysieke systeem van verschillende netten (het technische kant) en de regels, procedures en verhoudingen (het institutionele kant) van belang. Deze drie pijlers maken het beeld compleet.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Per medium een infographic/flowchart met daarop weergegeven de TIE (zie opmerkingen).

Q3 2022
2

Een ondersteunend rapport bij de infographics/flowchart en uitgewerkt plan voor vervolg.

Q3 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Bureauonderzoek, interviews opzetten met belanghebbende partijen en conceptrapportage opgemaakt.

Alle deliverables

Opmerkingen

Het TIE-model vormt de basis voor dit project. In dit model, van Aad Correljé, associate professor aan de TU-Delft, wordt de verbinding gelegd tussen geldstromen (economie, E), technologie (T) en instituties (I). Over het model is een interview afgenomen met Aad Correljé.

Meer over het project

Dit project is voortgekomen uit het COB-project Consensus in kosten en baten. De beide projecten maken onderdeel uit van de Kennisarena kabels en leidingen, waarin diverse concrete vraagstukken worden opgepakt in onderzoeksprojecten, die deeloplossingen bieden voor de complexe opgaven waar de branche voor staat. Binnen die opgaven is het verschil in inzicht over de financieel-economische kant een belemmerende factor. Binnen het netbeheer gelden per medium andere regels, opbouw van kosten voor aanleg, onderhoud en vervanging. De probleemstelling centraal in dit project is dan ook: Er mist een objectief beeld van de (samenhang in) techniek, institutie en geldstromen in het aan- en verleggen van kabels en leidingen, wat consensus bereiken belemmert.

Het project is onderverdeeld in twee fases.

Fase 1

De eerste fase betreft een statische fase, waarin de vaste componenten worden geïnventariseerd en verbeeld. De inventarisatie wordt gedaan met betrekking tot de volgende mediums: elektriciteit en gas, drinkwater, telecommunicatie, warmte, riolering. De statische eerste fase geeft invulling aan de volgende zaken:

• (T) Het betreft hier een beeld van de technische opbouw van de netten.
• (I) Naast de technische opbouw wordt het institutionele kader, dat direct op aanleggen en verleggen van kabels en leidingen van toepassing is, in beeld gebracht.
• (E) Tot slot worden de geldstromen, die direct met het aan- en verleggen van kabels en leidingen te maken hebben, in beeld gebracht.

Fase 1 wordt vanuit het COB begeleid, ondersteund met een student van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor de beeldvorming van de TIE wordt gebruik gemaakt van bestaande producten. Aan netbeheerders wordt gevraagd om een update van de reeds bestaande beeldvorming. Daarnaast wordt hun input gevraagd op het institutionele en economische vlak.

Fase 2

Fase 2 van het project betreft de dynamische fase, waarin de componenten die invloed hebben op de geldstromen worden geïnventariseerd en in beeld gebracht. De tweede fase wordt in samenwerking met de Technische Universiteit Delft vormgegeven. De precieze deliverables worden in de loop van Fase 1 geconcretiseerd, maar vooralsnog focust de tweede fase zich op een uitgebreid sankeydiagram en een digitale interactieve gelaagde kaart, waarop de TIE met geïnventariseerde invloeden en drijfveren is weer te geven.

Beeld: Cartoon Blanche

Deelnemers

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Lid

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Lid

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid

TenneT Holding B.V.

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Jacco Smit, rol: Lid
TU Delft Faculteit TBM

TU Delft

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Aad Correljé, rol: Lid

TU Delft Faculteit TBM

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Mark de Bruijne, rol: Lid