Verduurzaming van de kabel-en-leidingenbranche

Nederland verduurzaamt en ook de kabel- en leidingenbranche wil en kan hieraan een bijdrage leveren. Er is nog veel winst te behalen in emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. De sector zoekt naarstig naar verduurzamende maatregelen, maar versnippering van de branche bemoeilijkt deze zoektocht. In dit COB-vooronderzoek is gekeken of en hoe een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen de branche kan helpen.   

Er zijn meer dan duizend beheerders van kabels en leidingen en de keten van productie, aanleg, vervanging en onderhoud is verdeeld over verschillende stakeholders. Een consequentie hiervan is dat in beperkte mate kennis en ervaring wordt uitgewisseld over maatregelen ten behoeve van verduurzaming. Netwerkbedrijven zijn niet altijd volledig op de hoogte van beschikbare oplossingen in de markt (zowel oplossingen van kabelproducenten als aannemers) en omgekeerd is de markt niet volledig op de hoogte van de doelstellingen en de behoeften van netwerkbedrijven.

Er is vooronderzoek gedaan naar het opstellen van een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen met betrekking op klimaat, circulariteit en biodiversiteit, speciaal voor de kabels-en-leidingensector. Er zijn meerdere organisaties met dit onderwerp bezig, denk aan Duurzaam GWW 2030 en de coalities Groene netten en Blauwe netten, maar ook de ontwikkellijn Duurzaamheid binnen het COB-tunnelprogramma. Met deze partijen wordt contact gelegd, afgestemd en zo mogelijk samen opgetrokken.

Vooronderzoek

Met een eind 2022 afgerond vooronderzoek is de basis gelegd voor de maatregelencatalogus. Samen met overheden, netbeheerders, advies- en ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers zijn kaders bepaald voor een succesvolle maatregelencatalogus. Er is onder meer vastgesteld dat het van belang is om niet enkel een maatregel te omschrijven, maar ook bij te dragen aan toepassing ervan. Een duurzaamheidsmaatregel wordt niet alleen als kans opgenomen in de catalogus, ook (mogelijke) belemmeringen (risico) en bijbehorende beheersmaatregel(s) worden beschreven. Daarnaast wordt de catalogus gekoppeld aan de Aanpak Duurzaam GWW en is het uitgangspunt dat de maatregelencatalogus goed doorzoekbaar is op op verschillende thema’s, projectfasen en stakeholders.
>> Naar rapport op de kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Inventarisatie van duurzaamheidsmaatregelen.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Presentatie vooronderzoek tijdens de bijeenkomst platform Kabels en leidingen in maart 2023. In een interactieve workshop is een verkenning gedaan naar mogelijke onderwerpen/thema’s waarmee het groeiboek kan worden gevuld.

1

Opstellen projectplan voor van het verkrijgen van ondersteuning en financiering.

1

Creëren van verbindingen met bestaande kennisnetwerken (coalities Groene netten en Blauwe netten, Aanpak Duurzaam GWW) waarmee de krachten kunnen worden gebundeld en synergie kan worden gecreëerd.

1

Bijeenkomsten

Eerste COB-brede bijeenkomst over duurzaamheid

Op dinsdag 19 september 2023 zijn ruim zestig duurzaamheidsexperts van het COB samengekomen bij RoyalHaskoningDHV in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst is toegelicht wat de COB-onderzoekstrajecten gericht op duurzaamheid al aan inzichten hebben opgeleverd, er is besproken welke sectoroverschrijdende duurzaamheidsthema’s nader uitgewerkt kunnen worden en op de Maatregelenmarkt wisselden deelnemers ervaringen en ideeën uit rondom de twee maatregelencatalogussen die het COB-netwerk ontwikkelt: Maatregelencatalogus Energiereductie tunnels en een voor de verduurzaming van kabel- en leidingensector. De wisselwerking tussen die twee werelden leverde voor beide sectoren waardevolle nieuwe inzichten op, naast interessante nieuwe contacten voor de deelnemers. Ook de Circulariteitschallenge tunneltechnische installaties kwam aan bod.
>> Agenda (pdf, 250 KB)

Kick-off groeiboek

Storm Poly raast over het land als op woensdag 5 juli 2023 twintig leden van het platform Kabels en leidingen de elementen trotseren om op het kantoor van Royal HaskoningDHV samen met COB-projectleider Nicole Poort het vervolg van het project Verduurzaming van de kabel- en leidingbranche af te trappen. Het komende jaar wordt gezamenlijk gezocht naar een top 20 van verduurzamingsmaatregelen en de toepassing ervan. Dit gebeurt onder leiding van kartrekkers Wilfred Akerboom (thema Materialen), Joost Claassen (thema Energie) en Werner Schimmel (thema Omgeving).

Tijdens de sessie is al veel waardevolle input opgehaald. Grote slagen kunnen onder meer worden gemaakt in een betere logistieke planning voor materialen, in de elektrificatie van materieel en de inzet van HVO- en biodiesels, in aandacht voor make-or-buy besluitvorming en het toepassen van levensduurverlengende maatregelen. Er zijn slimme ideeën ingebracht over groene bermen, bescherming van boomwortels en inzet van sleufloze technieken. Tijdens een vervolgsessie op 19 september 2023 worden de maatregelen aangevuld en aangescherpt. Tot die tijd wordt de expertgroep verder vormgegeven.

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Dura Vermeer Techniek B.V.

Dura Vermeer Techniek B.V. -

Locatie: Utrecht, Hertogswetering 157
Wilfred Akerboom, rol: Deelprojectleider

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jules Geeraert, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Werner Schimmel, rol: Deelprojectleider
Nicole Poort, rol: Projectleider

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Berend Doedens, rol: Lid

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Deelprojectleider

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Gerwin Stam, rol: Lid

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Rebecca Fasel, rol: Lid
Anna Muilwijk, rol: Lid

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Herbert Aalbers, rol: Lid