Verduurzaming van de kabels- en leidingenbranche

Nederland verduurzaamt en ook de kabels- en leidingenbranche wil en kan hieraan een bijdrage leveren. Er is nog veel winst te behalen in emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. Omdat kabel- en leidingtracés vaak in bermen liggen, is de impact op de biodiversiteit bijvoorbeeld groot als iets aan deze tracés moet gebeuren. De sector zoekt naarstig naar verduurzamende maatregelen, maar versnippering van de branche bemoeilijkt deze zoektocht. In dit COB-project ligt de focus op het samenstellen van een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen met betrekking op klimaat, circulariteit en biodiversiteit, speciaal voor de kabels- en leidingensector.   

Er zijn meer dan duizend beheerders van kabel- en leidingnetten en de keten van productie, aanleg, vervanging en onderhoud is verdeeld over verschillende stakeholders. Een consequentie hiervan is dat in beperkte mate kennis en ervaring wordt uitgewisseld over maatregelen ten behoeve van verduurzaming. Netwerkbedrijven zijn niet altijd volledig op de hoogte van beschikbare oplossingen in de markt (zowel oplossingen van kabelproducenten als aannemers) en omgekeerd is de markt niet volledig op de hoogte van de doelstellingen en de behoeften van netwerkbedrijven.

Er is behoefte aan een menukaart van duurzaamheidsmaatregelen die betrekking hebben op klimaat, circulariteit en biodiversiteit. Welke materialen zijn beschikbaar die een langere levensduur hebben en geschikt zijn voor de circulaire economie? Hoe kan worden gewerkt met grondstoffenpaspoorten waarbij de mate van circulariteit van assets zichtbaar kan worden gemaakt? Welk bouwmaterieel, zoals elektrische boorrigs, kan worden ingezet om het aanlegproces van kabels en leidingen CO2 neutraal te maken? Welke maatregelen zijn inzetbaar die de impact van werkzaamheden op de biodiversiteit (bijvoorbeeld in bermen) kan verkleinen, bijvoorbeeld op gebied van onderzoek, herstel van bodem en sleufbedekking en tijd, plaats en wijze van uitvoeren? Op welke manier kunnen aanbestedingen en inkoopprocessen verduurzaming faciliteren?

De catalogus wordt in principe ingedeeld volgens een aantal herkenbare hoofdonderwerpen:

  1. Klimaat: Welke maatregelen dragen bij aan het op klimaatneutrale wijze produceren, aanleggen en beheren van ondergrondse infrastructuur?
  2. Circulariteit: Welke maatregelen dragen bij aan de transitie naar een circulaire economie binnen de kabel- en leidingbranche?
  3. Biodiversiteit: Welke maatregelen dragen bij aan het beperken van negatieve effecten van productie, aanleg en beheer van kabel- en leidingnetten op biodiversiteit? Zijn er maatregelen die per saldo een positief effect sorteren?

Een aantal bedrijven dat actief is in de productie, aanleg en beheer van ondergrondse infrastructuur heeft zich verenigd in coalities of samenwerkingsverbanden (o.a. de Groene Netten coalitie en de Blauwe Netten coalitie). Hier worden lessen geleerd die in principe toepasbaar zijn voor de gehele branche. Het is bedoeling om nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met bestaande coalities en organisaties (zoals MVO Nederland).

Er moet worden vermeld dat de maatregelencatalogus in beginsel niet gaat over de wijze waarop de kabel- en leidingbranche kan bijdragen aan overall duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het aanjagen van de warmtetransitie en het uitfaseren van aardgasgebruik. Daarmee zou de scope van de maatregelencatalogus te groot worden. Het gaat in dit geval alleen over het systeem (de kabels en leidingen) zelf.

Mogelijk kan gaandeweg (tijdens het verzamelen van gegevens en het schrijven van de catalogus) een aangepaste indeling worden gekozen, die bijvoorbeeld ook een duidelijke betrekking heeft op het ‘people’ aspect van duurzaamheid (social fairness etc.).

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Initiatiefnemer

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Nicole Poort, rol: Projectleider

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Berend Doedens, rol: Lid expertteam

Stichting Mijn Aansluiting

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Coordinator

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V.

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Rik Brookman, rol: Lid expertteam