Handreiking Observational Method

Terug naar kennisbank
  • Document code: 679.15
  • Auteur: Bles et al.
  • Jaar: 2015

Samenvatting

In het kader van Geo-Impuls is een handreiking opgesteld over de Observational Method, een ontwerpmethodiek waarbij in de aanlegfase van een project nog aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in het uitvoeringsontwerp. De handreiking is bedoeld om de partijen bij het bouwproces te informeren over de mogelijkheden van de Observational Method, plus daarbij best practices te delen en aanwijzingen te geven over hoe de Observational Method in de bestaande context van regelgeving en praktijk kan worden toegepast.

Bij een traditionele aanpak van een bouwproject ligt het ontwerp al voor de start van de uitvoering vast aan de hand van volledig gekwantificeerde geotechnische omstandigheden en het berekende constructiegedrag. Dit betekent normaal gesproken dat het ontwerp wordt gebaseerd op veilige en enigszins conservatieve aannames. Bij toepassing van de Observational Method wordt niet uitgegaan van deze aannames, maar van opgestelde scenario’s: er kan met de uitvoering worden gestart volgens een gekozen, haalbaar geacht economisch scenario en op basis van intensieve monitoring tijdens de uitvoeringsfase wordt bepaald of er overgeschakeld moet worden naar een meer conservatief of een meer optimistisch scenario. Dit schakelen is een essentieel onderdeel van de Observational Method en het bijbehorende werkplan is feitelijk onderdeel van het ontwerp.

Geo-Impuls heeft de handreiking opgesteld om zo een bijdrage te leveren aan vernieuwing in het bouwproces en het terugdringen van de faalkosten in de bouw. In de handreiking wordt benoemd in welke situaties de toepassing van de Observational Method voordeel biedt en wanneer de methode niet geschikt is. Eindgebruikers en externe stakeholders kunnen met de informatie in deze handreiking onderbouwde keuzes maken bij de inzet van de Observational Method.

ISBN: 978-90-5367-606-6