Handreiking Risicoanalyse Tunnelveiligheid

Terug naar kennisbank
  • Auteur: A.J. Arbouw et al.
  • Jaar: 2006

Samenvatting

Deze handreiking tracht te helpen bij het maken en interpreteren van kwantitatieve riscoanalyses voor tunnelveiligheid

De voorliggende handreiking gaat in op gestelde vragen en gemaakte opmerkingen vanuit de praktijk. Het document is geen onderdeel van de wet- en regelgeving. maar heeft wel een informele status omdat het onder meer door de Commissie Tunnelveiligheid wordt gehanteerd bij de beoordeling van de wettelijk verplichte risicoanalyses.

In dit document worden onder andere behandeld: verschillende methodieken voor risicoanalyses, veiligheidscriteria voor risicoanalyses, toepassingen in verschillende procesfasen, bepaling en evaluatie van veiligheidsniveau en beoordeling van de aanvaardbaarheid van risico’s.