Ondergrondse ordening: Naar een meerdimensionale benadering van bestaande praktijken

Terug naar kennisbank
  • Document code: B212-W-04-129
  • Auteur: COB
  • Jaar: 2004

Samenvatting

Het wordt druk in de ondergrond. Het gebruik van de ondergrond voor bijvoorbeeld kabels en leidingen, tunnels, ondergrondse gebouwen en energieopslag neemt toe. Verwacht wordt dat dit gebruik in de toekomst nog verder zal toenemen. Er zijn diverse kaders en instrumenten die ingezet kunnen worden bij de ordening van de ondergrond.

Toch komen er uit het maatschappelijk krachtenveld steeds meer signalen dat het huidige gebruik van de ondergrond in de praktijk tot knelpunten leidt. Tegen deze achtergrond heeft de minister van VROM het initiatief genomen om het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) een analyse te laten maken van de ‘ordeningsknelpunten’ die worden ervaren door partijen die direct of indirect zijn betrokken bij het gebruik en de ordening van de ondergrond.

Doel van het onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in huidige en eventueel toekomstige problemen met het gebruik en de ordening van de ondergrond. Centraal daarin staat een inventarisatie van door partijen in de praktijk ervaren knelpunten. In het onderzoek is een brede insteek gekozen. Vanuit verschillende ‘functies’ van de ondergrond zijn trends, ontwikkelingen en knelpunten in beeld gebracht. Onderscheid is gemaakt in de ‘transportfunctie’, de ‘draag-en verblijfsfunctie’, de ‘productiefunctie’, de ‘bergingsfunctie’ en de ‘archieffunctie’ van de ondergrond.