Onverwachte gebeurtenissen in de bodem

Terug naar kennisbank
  • Document code: TCB R23-2014
  • Auteur: Technische Commissie Bodem
  • Jaar: 2014

Samenvatting

In opdracht van de Technische commissie bodem (TCB) hebben het adviesbureau Witteveen+Bos en het kennisinstituut Deltares een verkennende studie uitgevoerd naar onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem. Deze gebeurtenissen verdienen aandacht omdat door de steeds grotere drukte in de ondergrond de kans op verrassingen zal toenemen.

De verkenning bestond uit een literatuurstudie, bestudering van dertig praktijkcases en een workshop met experts uit verschillende organisaties. De resultaten van de verkenning zijn gebruikt om het begrip ‘onverwachte gebeurtenis’ te verduidelijken. Oorzaken en gevolgen zijn nader gecategoriseerd en er is een voorlopige definitie opgesteld. Ook is er een doorkijk gemaakt naar oplossingsrichtingen om, in de toekomst, het aantal onverwachte gebeurtenissen tot het minimale te beperken.