Verdienstelijke netwerken – Kabels en leidingen in de grondexploitatie

Terug naar kennisbank
  • Document code: O23-ER-13-54529
  • Auteur: Jonkhoff et al.
  • Jaar: 2013

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het COB/SKB-project ‘Kabels en leidingen in de grondexploitatie’. Het doel was een eerste stap te zetten naar maatschappelijke optimalisatie voor kabel- en leidinginfrastructuur bij gebiedsontwikkeling. Voorzieningen als mantelbuizen en kabels-en-leidingentunnels worden bijvoorbeeld niet en masse aangelegd terwijl zij kunnen voorkomen dat de straat geregeld open moet. Een belangrijke oorzaak lijkt een gebrek aan inzicht en balans tussen betalen en genieten: degene die moet investeren, krijgt er te weinig voor terug. Het COB/SKB-consortium probeerde de kosten en dekking van kosten inzichtelijk te krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat er grofweg drie partijen betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling: de gebiedsontwikkelaar (vaak de gemeente), de netbeheerder en de vastgoedontwikkelaar. In praktijk hebben deze partijen verschillende belangen en eigen verdien- en exploitatiemodellen, wat het lastig maakt om gezamenlijke oplossingen en investeringen te realiseren. Deze complexe situatie heeft daarnaast tot gevolg dat het moeilijk is om inzicht te krijgen in de kosten en dekking van kosten. Om deze reden is er in het onderzoek uiteindelijk alleen naar de kwalitatieve kant van het vraagstuk gekeken.

Alle inzichten en een nadere beschouwing in de projectgroep hebben geleid tot het opstellen van conclusies en aanbevelingen. Deze moeten naast inzicht ook aanzetten tot discussie over de omgang met kabel- en leidinginfrastructuur bij gebiedsontwikkeling, maar ook de deur openzetten tot vervolgonderzoek om daadwerkelijk een kwantitatief onderzoek uit te voeren. Ten eerste om de inzichten in kosten en baten helder te krijgen, maar uiteindelijk om optimalisatie te bereiken.