Gezocht: coördinator Duurzaamheid

Het COB is op zoek naar een nieuwe coördinator voor het onderwerp duurzaamheid. Vooralsnog ligt de nadruk op de verduurzaming van de tunnelsector. De coördinator zet zich in om duurzaamheid integraal onderdeel te maken van tunnelprojecten en van het tunnelprogramma van het COB-netwerk.

Wat doet de coördinator?

Het ontwikkelen van kennis gaat niet vanzelf. De COB-coördinatoren zijn de motor. Zij fungeren als aanspreekpunt, leggen contacten en signaleren behoeften en ontwikkelingen. De coördinator leidt het platform Duurzaamheid en initieert en begeleidt projecten. Het is essentieel dat je als coördinator verder kijkt dan je eigen specialisatie: het samenbrengen van partijen en het verbinden van vraagstukken staan tenslotte centraal bij het COB. Een belangrijke taak voor de coördinator is het uitbreiden van het platform met nieuwe leden.

In het platform Duurzaamheid worden vraagstukken op het gebied van duurzaamheid van tunnels geagendeerd, verkend, besproken en uitgediept. Het doel is kennis delen, kennis ontwikkelen en het netwerk levend houden. In 2021 richt het platform zich erg op energietransitie en circulariteit. Veel opdrachtgevers willen in 2030 namelijk energieneutraal zijn en circulair werken. Het platform Duurzaamheid probeert hier samen met de sector inclusief deze opdrachtgevers verder invulling aan te geven.

Momenteel lopen op het gebied van duurzaamheid de volgende COB-projecten:

  • Maatregelencatalogus energiereductie tunnels
  • Verduurzaming tunnelverlichting
  • Expertteam duurzaamheid
  • Circulaire tunnels (oogstkaarten, hergebruik oogst en verkenning deelplatform)

Concrete taken van de coördinator zijn:

  • Organiseren en faciliteren platform Duurzaamheid, waaronder het organiseren van minimaal vier (fysieke) platformbijeenkomsten per jaar.
  • Vergroten van het aantal deelnemers van het platform.
  • Initiëren en begeleiden van één of meerdere projecten, en/of het actief aansturen van projectleiders binnen het aandachtsgebied.
  • Deelnemen/bijdragen aan COB-vergaderingen en -bijeenkomsten.
  • Samenwerken met andere platforms, coördinatoren en participanten/netwerk van het COB.
  • Signaleren nieuwe ontwikkelingen, identificeren kansen in het aandachtsgebied.

Benodigde tijd

We verwachten een minimale tijdsinvestering van een dag per week (enkel platformcoördinator) tot maximaal twee dagen (alle genoemde taken). De voorkeur gaat uit naar iemand die 360 uur per jaar beschikbaar is voor (minimaal) de komende twee jaar.

Welke eigenschappen heeft een COB-coördinator?

Wij zien dat het succes van een coördinator bij het COB vooral ligt in zijn of haar persoonlijke aanpak. Succesvolle coördinatoren zijn gedreven en breed georiënteerde professionals die het leuk vinden om een groep mensen te inspireren en ‘mee te krijgen’. Ze kunnen onderliggende vraagstukken concretiseren tot een onderzoeksproject. Zij vinden het leuk om samen op problemen en kansen ‘te kauwen’ en die volhardend op te lossen, waarbij die oplossing samen met het netwerk wordt gevonden. Een succesvolle coördinator vindt het leuk om het vakgebied te ontwikkelen door op eigen initiatief én samen met het netwerk projecten op te starten, geld te zoeken en slim te opereren in een netwerk.

Wat we bieden

Het COB-team is klein, proactief en gedreven. Je komt op een creatieve en ambitieuze plek terecht. Uiteraard krijg je vanuit het COB-bureau alle nodige ondersteuning. Wij betalen een vast tarief van € 125,00 per uur excl. btw.

Een impressie van de COB-Duurzaamheidsdag op 7 november 2019 (Foto: COB)