Digitaal ecosysteem

Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten gericht op de wereld van kabels en leidingen beschouwd als een digitaal ecosysteem: de ondergrondse ontwikkelingen hangen nauw met elkaar samen, kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Het is noodzakelijk dat we in Nederland komen tot een ordening van de openbare ruimte, waarbij de boven- en ondergrond integraal en in samenhang met elkaar zijn verbonden, een efficiënte en gecoördineerde uitvoering en een correcte vastlegging en informatieverstrekking. Belangrijke pijlers voor een integrale 3D-ordening zijn het aansturen op meer bestuurlijke bewustwording, verkennen van wettelijke verplichtingen en een verbeterde informatievoorziening over de ondergrond (BIM3D). Daarnaast moet onderzocht worden hoe de factor tijd toegevoegd kan worden en een 4D-ordening ontstaat.

Lopende projecten

Samenwerkwijzer, de slimme bibliotheek

De bibliotheek van de Samenwerkwijzer wordt verbeterd, aangevuld en slimmer gemaakt. Daarmee wordt dit instrument voor integraal samenwerken relevanter en beter toepasbaar voor alle stakeholders. Dit vervolg van het project Stimuleringsmodel voor samenwerking beoogt een upgrade van de Samenwerkwijzer, waarbij partijen vanuit een slimme bibliotheek de best passende instrumenten voor samenwerking aangeboden krijgen.

Samen digitaal

Het is van enorme waarde als stakeholders data en informatie delen. Het project Samen digitaal wil dat bereiken door het realiseren van een digitaal ecosysteem voor ondergrondse infra. Een pilot heeft uitgewezen dat de FAIR-aanpak, waarbij data vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar is, succesvol kan zijn.

Afgeronde projecten

Stimuleringsmodel voor samenwerking

Stakeholders in de ondergrond trekken steeds vaker gezamenlijk op om individuele ambities te kunnen realiseren. Dit project beoogt samenwerkingsvormen in kaart te brengen en een groeimodel voor integrale samenwerking te realiseren, waarmee partijen zich gericht kunnen ontwikkelen voor multidisciplinair programmeren, ontwerpen en uitvoeren.

Ontwerpen met algoritmen fase 1 en 2

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Met de inzet van algoritmen kunnen de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbonden worden. Maar hoe werkt dat precies, waar zijn gemeenten mee geholpen? Het COB-netwerk heeft dat onderzocht.

Data delen 

Er wordt al veel data op het gebied van kabels en leidingen gedeeld. Toch blijken sommigen terughoudend. Vanuit het project Data delen is een studie gedaan naar de kansen die er zijn als alle partijen open omgaan met de beschikbare data.