Gedeelde informatiedatabase

Binnen het mechaniek Gedeelde informatiedatabase wordt gewerkt aan het verzamelen van data, het verbeteren van de kwaliteit van die data en het zo inrichten van databronnen, dat informatie beter kan worden uitgewisseld tussen verschillende partijen.

Dit alles zorgt voor inzicht in onderlinge relaties, afhankelijkheden en conflicten in de ondergrond. Hiermee kunnen juiste beslissingen binnen projecten worden genomen en mogelijke nieuwe gebruikstoepassingen worden gevonden.

Lopende projecten

Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase, fase 2

Ter voorbereiding op praktijkprojecten worden proefsleuven gegraven om informatie te verkrijgen over wat waar onder de grond ligt. Met deze informatie wordt vervolgens weinig meer gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ontsluiten en (her)gebruik van deze informatie? Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een proefsleuvendatabase.

Samen digitaal

Het is van enorme waarde als stakeholders data en informatie delen. Het project Samen digitaal wil dat bereiken door het realiseren van een digitaal ecosysteem voor ondergrondse infra. Een pilot heeft uitgewezen dat de FAIR-aanpak, waarbij data vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar is, succesvol kan zijn.

Afgeronde projecten

Stimuleringsmodel voor samenwerking

Stakeholders in de ondergrond trekken steeds vaker gezamenlijk op om individuele ambities te kunnen realiseren. Dit project beoogt samenwerkingsvormen in kaart te brengen en een groeimodel voor integrale samenwerking te realiseren, waarmee partijen zich gericht kunnen ontwikkelen voor multidisciplinair programmeren, ontwerpen en uitvoeren.

Ontwerpen met algoritmen fase 1 en 2

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Met de inzet van algoritmen kunnen de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbonden worden. Maar hoe werkt dat precies, waar zijn gemeenten mee geholpen? Het COB-netwerk heeft dat onderzocht.

Data delen 

Er wordt al veel data op het gebied van kabels en leidingen gedeeld. Toch blijken sommigen terughoudend. Vanuit het project Data delen is een studie gedaan naar de kansen die er zijn als alle partijen open omgaan met de beschikbare data.